Navigácia

Projekty školy

Škola inkluzionistov

 

 

Projekt

ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Prezentácia projektu na pozeranie:

https://youtu.be/ZqAstVfEw1s

 

„Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018."

Vídeo z našich projektových aktivít: https://youtu.be/CSLQwEj5YWc

 

V tomto školskom roku sa naša škola aktívne zapojila do celoštátneho projektu Škola inkluzionistov, pričom našim spoločným cieľom je cielene vytvárať inkluzívne prostredie pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Pripraviť ich, aj okolie, na začlenenie do kolektívu a spoločnosti. Objavovať a implementovať nové progresívne možnosti edukácie s týmito žiakmi, odstraňovať bariéry a spoločenské predsudky ich začlenenia do bežnej populácie. Pomocou inklúzie vytvoriť im bezpečné, motivačné prostredie pre ich edukáciu a osobnostný rast. Tento projekt je pre nás pilotným projektom. Ako malá obecná škola sme našli odvahu a prijímame deti s ťažším zdravotným znevýhodnením a so ŠVVP (v porovnaní s väčšími školami v okolí). Vytvorili sme príjemné, domáce prostredie, vľúdnu atmosféru, vďaka ktorej sa u nás deti cítia dobre. Na podporu inklúzie sme vytvorili nástroje podpory - prijali asistentku, vzdelávajú sa učitelia, aplikujeme nové metódy. Pracujeme so žiakom s telesným postihnutím, žiačkou s Downovým syndrómom, i žiakmi s rôznymi poruchami učenia začlenených v bežných triedach. Riaditeľ i všetci učitelia vnímame spoločne inklúziu ako neustálu prirodzenú súčasť edukácie a žiak je pre nás zásadnou prioritou. K práci potrebujeme však aj materiálne zázemie, portfólio učebných pomôcok, špeciálny nábytok, edukačný softvér, a ďalšie prostriedky, ktoré umožňujú lepší rozvoj a edukačný komfort. Inklúzia je pre nás proces vzájomnej pomoci a obojstranného pozitívneho vplyvu na jeho účastníkov.

Toto všetko chceme dosiahnuť aj týmito aktivitami:

  • V rámci pravidelných tvorivých dielní prostredníctvom práce s hlinou spevňovať a rozvíjať svalový tonus, osvojiť si pracovné zručnosti detí potrebné pre každodenný život, spolupracovať s rovesníkmi navzájom, poukázať verejnosti na dôležitosť inklúzie. Vytvárať vzťah k tradíciám.
  • Prostredníctvom vzdelávania učiteľov zaviesť v škole inkluzívnu metodiku nácviku a rozvíjania čitateľských zručností splývavého čítania SFUMATO, tvorivo predchádzať príčinám neúspešného čítania v 1. ročníku. Vytvárať základy pre plynulé uvedomené čítanie.
  • Pomocou športových aktivít upevňovať zdravie, zdokonaľovať spontánny pohyb žiakov, spevňovať a rozvíjať svalový tonus, koordináciu a kondíciu. Prebudiť súťaživosť a kooperáciu so žiakmi a rodičovskou komunitou. Pomocou zapojenia zvierat (kôň, pes) znížiť svalové napätie a vytvárať vzťah k prírode a zvieratám. Zapojiť širokú verejnosť s cieľom naučiť sa žiť a rešpektovať inakosť ľudí s mentálnym a telesným postihnutím.
  • Vytvoriť výtvarný obrázkový alebo trojrozmerný návrh na altánok- triedu v prírode v areáli školy, ktorý bude slúžiť ako miesto spoločných stretnutí a aktivít žiakov s postihnutím, intaktných žiakov, rodičov a širokej verejnosti.

Pracovno-vzdelávací seminár s koordinátorkou projektu Škola inkluzionistov pani Zuzanou Reveszovou

V piatok 14. decembra 2018 sme spolu s našou koordinátorkou riešili problematiku integrácie, inklúzie a segregácie v školskom prostredí. Komunikovali sme o inovatívnych metódach a formách práce v inkluzívnom prostredí a možnostiach edukácie žiakov so ŠVVP. 

AKTIVITY PROJEKTU

Práca s hlinou

Na 1. stretnutí sa uskutočnila výroba hlinených medailí a drobných ozdobných predmetov. Žiaci s postihnutím i intaktní žiaci pod vedením lektorky a za pomoci učiteľov a dobrovoľníkov vytvárali hlinené medaily a ozdobné predmety, ktoré budú darované ako ceny a odmeny žiakom a rodičom za výkony v športovom dni. https://www.youtube.com/watch?v=-W-RoGIFuZo

Práca s papierom

Na 2. stretnutí s názvom Tkanie z papiera žiaci s postihnutím a intaktní žiaci pod vedením lektorky a za pomoci učiteľov a dobrovoľníkov vytvárali jednoduché rôznofarebné malé papierové časti obrusu, z ktorých následne spoločne vytvoria veľký obrus ako dekoráciu s regionálnymi prvkami. https://www.youtube.com/watch?v=cRfvOxIOr2o

Práca so sklom a textilom

3. stretnutie - maľovanie na plátno a sklo. Žiaci s postihnutím spolu s intaktnými žiakmi pod vedením lektorky, učiteľov a dobrovoľníkov vytvárali dekoratívne a úžitkové predmety s prepojením na regionálnu kultúru, ktoré budú prezentované na verejnej výstave v obecnom úrade. https://www.youtube.com/watch?v=neyOgHdADzg

V mesiacoch február, marec a apríl žiaci spolu s rodičmi a učiteľmi pripravovali a konštruovali návr altánku pre našu triedu v prírode. Okrem vzájomnej spolupráce a hľadania nových nápadov si vyskúšali rôzne manuálne zručnosti v práci s prírodným materiálom. Zistili, že trojrozmerný objekt musí byť vyvážený a stabilný, aby vyhovoval aj fyzikálnym zákonitostiam. Pre kreatívnych tvorcov to bola zábava spojená s príjemným strávením spoločných chvíľ, do ktorých sa v rámci inklúzie zapojili a žiaci so zdravotným znevýhodnením.

Okrem týchto aktivít, sme o inklúzii a práci v našej škole rozprávali aj na verejných a internetových besedách Inklutour Prešov, v televíznej reportáži REFLEX a článkoch na internete a portále KTO CHÝBA?

Inklutour Prešov: https://www.youtube.com/watch?v=qvV1EdIVSy8

Výstava žiackych prác a altánkov, ktoré vyrábali žiaci s rodičmi:

Do súťaže sa zapojilo 12 rodín. O víťazovi rozhodlo 236 hlasujúcich návštevníkov výstavy. Víťazom bol model z perníka, ktorý zhotovil Ambróz Čurilla s rodinou. Víťaz bol verejne ocenený počas programu Dňa matiek 2019. Ostatní účastnici dostali sladkú odmenu. Výstava altánkov a žiackych prác:

https://youtu.be/Durrq1bs3mU

Športový deň inkluzionistov

Aj keď vrtochy počasia nás držali v napätí, či naše plánované športové aktivity spolu s rodičmi a verejnosťou budeme môť uskutočniť, slniečko sa na nás usmialo a dovolilo nám prežiť krásne spoločné chvíle žiakov s postihnutím, učiteľov, rodičov a rodinných príslušníkov a všetkých žiakov našejškoly. Na športových stanovištiach spolu súťažili a zbierali si žetóny, ktoré si mali možnosť vymeniť za sladkú a hravnú odmenu. Každý žiak školy v závere súťaží získal medailu a spolu s rodičmi si pri ohníku opekali pochúťky.

https://youtu.be/V_mHHbGoys4

Vyhodnotenie projektu

Projekt vychádzal z priorít školy a začlenenia žiakov so ŠVVP do edukačného procesu.  Pomohol vytvoriť inkluzívne prostredie, ktoré tvorí harmonický celok pre jej podporu a implementáciu.  Uskutočnené boli všetky plánované aktivity. Ich spoločným cieľom bolo osvojiť si pracovné zručnosti potrebné pre každodenný život, naučiť sa spolupracovať s rovesníkmi navzájom a ukázať verejnosti dôležitosť inklúzie. Vzdelávaním učiteľov zaviesť inkluzívnu metodiku nácviku čitateľských zručností splývavého čítania SFUMATO. Podarilo sa nám prebudiť súťaživosť i kooperáciu so žiakmi so ŠVVP. Zapojili sme do života školy rodičov i širokú verejnosť s cieľom naučiť sa žiť a rešpektovať inakosť ľudí s mentálnym a telesným postihnutím.  Pomocou progresívnych možností edukácie s týmito žiakmi, odstraňovať bariéry a spoločenské predsudky ich začlenenia do bežnej populácie. Vytvárať im bezpečné, motivačné prostredie pre ich edukáciu a osobnostný rast. Preto hodnotíme zrealizovaný projekt ako veľmi úspešný.

Pozrite si celé vídeo z našich projektových aktivít:

https://youtu.be/CSLQwEj5YWc

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
    Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
  • +421 51 4557721
    +421 940624429

Fotogaléria