Navigácia

Školský poriadok

Platný od 1. 9. 2023

Obsah                                                                                                                                     2               Úvod                                                                                                                                       3

Článok I          Základné údaje o prevádzke školy, vrátane jej súčastí (ŠKD)                        4

Článok II         Dochádzka žiakov do školy                                                                             4

Článok III       Údaje o výchovno-vzdelávacom procese                                                        5

                        (rozvrh hodín, prestávok, časový režim školy)

Článok IV       Klasifikácia – podmienky komisionálnej skúšky                                            7

Článok V        Správanie sa žiakov v škole                                                                             7

Článok VI       Správanie sa žiakov na podujatiach mimo školy                                             10

Článok VII      Výchovné opatrenia                                                                                         10

Článok VIII     Práva školského majetku a jeho ochrana                                                         12

Článok IX       Práva a povinnosti žiaka                                                                                  12

Článok X        Práva a povinnosti pedagógov                                                                         14

Článok XI       Pravidla vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými

                        zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy                                              15

Článok XII      Ochrana zdravia žiakov, pokyny na hygienu, bezpečnosť a ochranu

                        žiakov a pedagógov                                                                                         15

Článok XIII     Ochrana žiakov pred šírením legálnych a nelegálnych drog                           16

Článok XIV    Ochrana pred šikanovaním alebo násilím žiakov                                            17

Článok XV     Zásady organizovania školských výletov, exkurzií, kurzov,

                        školy v prírode, plaveckého kurzu (z pohľadu školy a rodiča)                       17

Článok XVI    Spôsob uvoľňovania žiaka na súťaže a iné aktivity                                        18

Článok XVII   Práva a povinnosti zákonného zástupcu (informovaný súhlas)                      18

Článok XVIII Dochádzka žiakov do ŠKD                                                                              20

                        Prílohy- Zápisnica o porušení školského poriadku                                         22

                                   - Vnútorný poriadok rozcvičovne                                                        23

                                   - Vnútorný poriadok učebne IKT                                                         24

                                   - Vnútorný poriadok školskej knižnice                                                25

                                   - Knižný a výpožičný poriadok školskej knižnice                               26

                           

Úvod

Milí žiaci,  rodičia, vážení pedagógovia!

Každá spoločnosť sa riadi podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby ste boli  oboznámení s tým, aké pravidlá platia pre život a prácu v našej škole, v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD), v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Vám tento školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé  vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov, a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia  jemu i jeho spolužiakom   nerušene sa vzdelávať a užitočne i príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky v našej škole.

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré s dotýkajú života v škole:

            Každý žiak má právo na vzdelanie, ktoré nemôže učiteľ alebo vychovávateľ porušovať vyhadzovaním žiaka z triedy, obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo jeho vylučovaním z určitých činností. Sem možno zaradiť aj možnosť primerane využívať školské zariadenia, učebne, výpočtovú techniku, knižnicu, multimediálnu učebňu, telocvičňu a športový areál našej školy.

            Sloboda prejavu – každý žiak má právo slovom alebo písmom vyjadrovať svoj názor, klásť otázky k učivu a dostať na ne odpoveď, slobodne sa rozhodovať o tom, ako bude chodiť upravený  alebo oblečený. Táto sloboda však nemôže byť absolútna – nemožno tolerovať prejavy, ktoré by vyzývali k rasovej, národnostnej či inej forme neznášanlivosti; kladenie otázok nemôže svojím rozsahom obmedzovať právo ostatných žiakov na vzdelanie; oblečenie a úprava žiaka musia byť v súlade so základnými hygienickými požiadavkami, nemožno tolerovať prejavovanie výtvarných alebo iných názorov formou poškodzovania školského majetku (vandalizmus).

            Žiak má  právo na názor a učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor pre vyjadrenie vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, nezameriavať s len na pamäťové reprodukcie predtým osvojených poznatkov žiakov. Žiak má právo na slobodné vyjadrovanie názorov vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. K realizácii práva na názor môžu okrem vyučovacích hodín slúžiť aj triednické hodiny, možnosť vyjadriť sa prostredníctvom časopisu, násteniek a podobne. V tejto súvislosti má žiak aj právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.

            Zákaz diskriminácie znamená, že so žiakmi treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, že pre nich platia všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, politické alebo iné zmýšľanie, náboženstvo, telesnú alebo duševnú nespôsobilosť.

            Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva  - každý žiak má právo vybrať si náboženstvo alebo byť bez vyznania, nikto nemá právo vytvárať na neho alebo jeho rodičov nátlak, obmedzovať ho alebo zosmiešňovať ohľadom jeho náboženstva a filozofického presvedčenia. To sa týka aj rozhodovania pri výbere vyučovania náboženskej výchovy alebo etickej výchovy.

Žiak má právo na informácie  týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho programu školy a možností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať vnútorný poriadok školy zahŕňajúci práva a povinnosti žiakov a dohovor o právach dieťaťa.

Každý žiak  má právo na objektívne hodnotenie. Vyučujúci musí žiakom základných škôl oznamovať výsledky každej klasifikácie a hodnote, po ústnom vyskúšaní oznámiť žiakovi výsledok ihneď. Výsledky  klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností musí oznámiť žiakovi a predložiť k nahliadnutiu do 10 dní; nepreťažovať žiakov, a tak ohrozovať ich zdravý telesný a duševný vývoj; zabezpečiť pravidelnú frekvenciu hodnotiacich činností. Termín písomnej  skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút a termín kontrolnej písomnej práce prekonzultuje učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania; v jednom dni môžu žiaci robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru.

Právo na ochranu zdravia – úlohou učiteľov je vytvárať zdravé prostredie, resp. vytvárať zdravú klímu triedy a školy a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne sami vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob života. Škola  zabezpečuje  pre žiakov pitný režim a zdravé stravovanie v školskej jedálni.

Právo na ochranu  pred fyzickým a psychickým násilím, využívaním a zanedbávaním – voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti – bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky, zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní proti jeho vôli a pod. Za  prejavy šikanovania považujeme: vyžadovanie služieb,  peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, verbálne a fyzické ponižovanie, urážky rodičov. V prípade šikanovania sa žiak môže obrátiť na triedneho učiteľa, prípadne riaditeľa školy.

 

Článok I

Základné údaje o prevádzke školy, vrátane jej súčastí (ŠKD)

 

               Základná škola v Záhradnom je neplne organizovaná základná škola s 1. až 4. ročníkom. Je situovaná v strede obce pri hlavnej komunikácii spájajúcej obce Fintice a Malý Slivník. Po komplexnej prestavbe, ktorá bola ukončená v roku 2005 má škola štyri učebne, odbornú učebňu pre IKT, rozcvičovňu, školskú knižnicu s PC klubom, administratívne a skladovacie priestory. Maximálna kapacita školy je 75 žiakov vo vyučovacom procese a 55 žiakov v ŠKD.

Školu navštevuje ¾ žiakov z obce Záhradné a ¼  žiakov z obcí Veľký Slivník, Malý Slivník, Nižná Šebastová, Fintice a Mošurov. Žiaci inej národnosti školu nenavštevujú. Škola umožňuje vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvára vhodné podmienky pre ich integráciu a inklúziu. Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý má dve oddelenia.

Škola má štyri samostatné učebne pre jednotlivé triedy, ktoré sú zariadené moderným nábytkom a dostatočným počtom  žiackych stolov a stoličiek, ktoré sú prispôsobené detskej fyziognómii. Má zriadenú odbornú učebňu výpočtovej techniky s 18 počítačovými zostavami pre žiakov a učiteľským PC. V učebni je dataprojektor, vizualizér, kliker s hlasovacím zariadením a multimediálna tabuľa. Disponuje s kvalitným operačným a edukačným softwarom pre žiakov a učiteľov. Žiakom v triedách sú k dispozícii 16 minibukov s tabletom, v triedach multifunkčné displeje. Škola má malú telocvičňu s náradím a náčiním pre cvičenie mladších žiakov. Tá sa využíva aj ako spoločenská miestnosť na rôzne oslavy, plenárne RZ, karneval a kultúrno-spoločenské vystúpenia. Na prízemí školy sa nachádza pomerne dobre vybavená školská knižnica spojená s internetovou čitárňou, ktorú priebežne dopĺňame o nové knižné tituly. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni v priestoroch materskej školy, kde sa nachádza aj školská kuchyňa. Škola je dobre vybavená učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktoré sú priebežne dopĺňané o nové zariadenia a učebné pomôcky. Škola má k dispozícii viacúčelové školské ihrisko a triedu v prírode.

 

Článok II

Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Do školy prichádza žiak 15 minút pred začiatkom vyučovania, 10 minút pred začiatkom vyučovania musí byť už v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Žiaci dochádzajúci z iných obcí môžu vstupovať do budovy školy po príchode autobusu pod dozorom službu konajúceho učiteľa, alebo školníčky od 7. 30 hod., domáci žiaci od 7.40 hod.
 2. Pred vchodom do budovy je žiak povinný očistiť si obuv, následne preobuť sa do zdravotne nezávadných prezuviek v spoločnej šatni. Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy. Obuv odloží na vyhradené miesto pod lavičkou a vrchný odev si zavesí na určený vešiak.
 3. Po príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čaká slušne vo vestibule školy na vyučujúceho.
 4. Do školy by nemal prísť na skateboarde,  kolieskových korčuliach ani kolobežke. V letných mesiacoch žiaci starší ako 10 rokov môžu prísť na bicykli len so súhlasom rodiča a riaditeľa školy. Škola nezodpovedá za vzniknuté úrazy a škody na jeho majetku.
 5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových betónových chodníkoch je prísne zakázané.
 6. Žiak do školy prichádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Neprelieza plot!
 7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmie bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.
 8. Žiaci pri príchode a odchode zo školy používajú hlavný vchod.
 9. Budova školy sa ráno uzavrie o 8:00 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, budú do školskej budovy vpustení len dozor konajúcim učiteľom alebo školníčkou.
 10. Po ukončení poslednej hodiny vyučovania vyučujúci odprevadí žiakov ktorí nanavštevujú ŠKD do šatne, po prezutí ich vyvedie zo školskej budovy.
 11. Žiaci navštevujúci ŠKD čakajú na vychovávateľku vo svojej učebni.
 12. Žiak na vyučovanie dochádza pravidelne a načas.
 13. Vyučovanie môže vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe žiadosti. Ak vymešká žiak vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiada o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.
 14. Rodič je povinný pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámiť dôvod neprítomnosti žiaka triednemu učiteľovi a to do 24 hodín.
 15. Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť. Písomné ospravedlnenie alebo elektronickú ospravedlnenku prostredníctvom EduPage o  neúčasti na vyučovaní predloží zákonný zástupca triednemu učiteľovi najneskôr do 3 dní od nástupu do školy.
 16. V prípade, že tak neurobí, triedny učiteľ neospravedlní neúčasť na vyučovaní.
 17. Ak žiak potrebuje ísť na lekárske ošetrenie, navštívi lekára ráno a po ošetrení príde na vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch ho uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú žiadosť rodičov prostredníctvom EduPage.
 18. Ak žiak vymešká viac ako 49% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, alebo bolo zistené, že ospravedlnené hodiny rodičom boli neprimerane vysoké, alebo zneužívané v klasifikačnom období, po prerokovaní v pedagogickej rade môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.

 

Článok III

Údaje o výchovno-vzdelávacom procese

(rozvrh hodín, prestávok, časový režim školy)

 

Režim  školy                                             

Dopoludnia

7.50                -             8.00            príprava na vyučovanie

8.00                 -             8.45            1. vyučovacia hodina

8.45                 -             8.55            prestávka

8.55                 -             9.40            2. vyučovacia hodina

9.40                 -           10.00            prestávka

10.00               -           10.45            3.vyučovacia hodina

10.45               -           10.55            prestávka

10.55               -           11.40            4. vyučovacia hodina

11.40               -           11.50            prestávka

11.50               -           12.35            5. vyučovacia hodina

Popoludní       

12.35               -           12.45            prestávka

12.45               -           13.25            6. hodina - obedňajšia prestávka

13.25               -           14.10           7. vyučovacia hodina

14.10               -           14.15            prestávka

14.15               -           15.00            8. vyučovacia hodina

 

Pred vyučovaním a počas prestávok dozor zabezpečujú vyučujúci v jednotlivých triedach. V popoludňajších hodinách v čase mimoškolskej činnosti dozor vykonávajú vedúci krúžkov a vyučujúci.

Režim školy popoludní

                       

11.40      -         12.30               voľné hry detí

12.30     -          14.00               oddychová, relaxačná a rekreačná činnosť

14.00     -          15.00               záujmová činnosť

15.00     -          15.15               olovrant

15.15     -          16.00                príprava na vyučovanie, odchod žiakov z ŠKD , krúžky

 

Rodičia si preberajú žiakov zo ŠKD o 15.00 hod., 16.00 hod., prípadne po dohode s vychovávateľkou. Pre žiakov prichádza zákonný zástupca, ním poverená plnoletá osoba, alebo na základe písomného súhlasu žiak odchádza sám. Dochádzajúci žiaci odchádzajú z ŠKD podľa zadania rodičov k autobusu SAD o 14.40 hod. a 15.40 hod. Žiaci navštevujúci ZUŠ v čase mimo prevádzky ŠKD odchádzajú sami, v sprievode učiteľa ZUŠ, alebo v sprievode rodiča.

Rozvrh hodín

Pozri aktuálny školský rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z V R H   T Ý Ž D E N N E J   Č I N N O S T I  

V   Š K O L S K O M   K L U B E   D E T Í

Názov školského zariadenia: ŠKD ako súčasť ZŠ Záhradné, Hlavná 90/46, Záhradné                                                      oddelenie: 1. a 2.

v školskom roku: .Pozri aktuálny školský rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok IV

Klasifikácia a hodnotenie žiakov

 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov prebieha v súlade s Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č.:2011-3121/12824:4-921 a Internej smernice č. 1/2010 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov primárneho vzdelávania v ZŠ Záhradné v znení úprav a doplnkov  rozpracovanou pre podmienky našej školy. PR bolo schválené:

 1. Klasifikujú sa všetky povinné predmety.
 2. Predmety ETV a KNV/ENV.  Na vysvedčení sa uvádza podľa článku IV-1, §55 bod 12.

 

Článok IV - 1

Hodnotenie žiakov a opatrenia vo výchove v základných školách

V súlade so zákonom 245/2008 v znení neskorších úprav a predpisov a to:

§ 55

(1) Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom predmete

a) priebežne počas školského roka a

b) súhrnne na vysvedčení za prvý polrok a druhý polrok školského roka.

(2) Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou

a) klasifikácie,

b) slovného hodnotenia,

c) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia alebo

d) inou formou, ktorá je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.

(3)Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v prvom až piatom ročníku základnej školy sa vykonáva formou

a) klasifikácie,

b) slovného hodnotenia alebo

c) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia.

(4) Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v šiestom až deviatom ročníku základnej školy a v strednej škole sa vykonáva formou

a) klasifikácie alebo

b) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia.

(5) Hodnotenie žiaka v prípravnom ročníku sa vykonáva formou slovného hodnotenia. Pri hodnotení žiaka, ktorý je cudzincom, sa v prvom roku štúdia zohľadňuje úroveň ovládania štátneho jazyka; základná škola môže zohľadniť úroveň ovládania štátneho jazyka aj v ďalších rokoch štúdia.

(6) Hodnotenie vykonané formou klasifikácie sa vyjadruje v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikačnými stupňami

a) 1 – výborný,

b) 2 – chválitebný,

c) 3 – dobrý,

d) 4 – dostatočný,

e) 5 – nedostatočný.

(7) Slovné hodnotenie je hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete.

(8) Kombinované hodnotenie je

a) hodnotenie v jednom vyučovacom predmete klasifikačným stupňom aj slovným hodnotením alebo

b) hodnotenie v niektorých vyučovacích predmetoch klasifikačným stupňom a niektorých vyučovacích predmetoch slovným hodnotením.

(9) Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Ak sa vyučovací predmet vyučuje len v prvom polroku, informácia sa uvádza na konci prvého polroka. Ak sa vyučovací predmet vyučuje v prvom polroku aj v druhom polroku alebo len v druhom polroku, informácia sa uvádza na konci druhého polroka. Ak žiak požiadavky na postup do vyššieho ročníka nesplnil, žiak je hodnotený takto: „Žiak nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“.

(10) Súhrnné hodnotenie vykonané formou klasifikácie je hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete klasifikačným stupňom.

(11) Súhrnné hodnotenie vykonané formou kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia je hodnotenie žiaka klasifikačným stupňom a opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete.

(12) Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z foriem podľa odseku 2, 3 alebo odseku 4, sa na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka uvádza

a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval,

b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval,

c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval, alebo

d) „oslobodený“, ak bol žiak oslobodený od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete v plnom rozsahu.

(13) Škola vo svojom školskom vzdelávacom programe uvedie formu priebežného hodnotenia a formu súhrnného hodnotenia pre každý vyučovací predmet.

(14) Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel, ak

a) je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočný,

b) je slovne hodnotený „Žiak nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“ alebo

c) neabsolvoval vyučovací predmet.

(15) Správanie žiaka sa hodnotí stupňom klasifikácie

a) 1 – veľmi dobré,

b) 2 – uspokojivé,

c) 3 – menej uspokojivé,

d) 4 – neuspokojivé.

§ 55a

(1) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho hodnotenia vo vyučovacích predmetoch a hodnotenie jeho správania.

(2) Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení, ak odsek 11 neustanovuje inak, vyjadruje takto

a) prospel s vyznamenaním,

b) prospel veľmi dobre,

c) prospel alebo

d) neprospel.

(3) Žiak v celkovom hodnotení prospel s vyznamenaním, ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň klasifikácie horší ako chválitebný, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má stupeň klasifikácie výborný.

(4) Žiak v celkovom hodnotení prospel veľmi dobre, ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň klasifikácie horší ako dobrý, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má stupeň klasifikácie nie horší ako chválitebný.

(5) Žiak v celkovom hodnotení prospel, ak

a) vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotených formou slovného hodnotenia splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka,

b) v žiadnom vyučovacom predmete hodnotenom formou klasifikácie nemá stupeň klasifikácie nedostatočný alebo

c) pri kombinovanom hodnotení sú splnené podmienky podľa písmen a) a b).

(6) Žiak v celkovom hodnotení neprospel, ak z niektorého vyučovacieho predmetu neprospel alebo z niektorého vyučovacieho predmetu má hodnotenie „neabsolvoval“.

(7) Vyjadrenie podľa § 55 ods. 12 písm. a), b) alebo písm. d) sa v celkovom hodnotení nezohľadňuje.

(8) Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel z viac ako dvoch vyučovacích predmetov, alebo ktorý po komisionálnej skúške z vyučovacieho predmetu neprospel, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky; v strednej škole môže opakovať ročník na základe rozhodnutia riaditeľa školy.

(9) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné zo závažných zdravotných dôvodov hodnotiť ani v náhradnom termíne.

(10) Účastník výchovy a vzdelávania nemôže opakovať ročník.

(11) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodného programu, sa hodnotí podľa pravidiel hodnotenia tohto medzinárodného programu. Ak medzinárodný program neupravuje pravidlá hodnotenia, žiak sa hodnotí podľa tohto zákona.

(12) Žiak špeciálnej školy a žiak s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa môže súhrnne hodnotiť z jednotlivých vyučovacích predmetov formou slovného hodnotenia; celkové hodnotenie takého žiaka je prospel alebo neprospel.

(13) V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis hodnotenia vyučovacích predmetov a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia.

(14)V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva všetkým žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie vyučovacích predmetov a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. V poslednom ročníku vzdelávacieho programu strednej školy alebo odborného učilišťa sa žiakom vydáva vysvedčenie v posledný vyučovací deň pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.

§ 56

(1)Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie za prvý polrok mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Ak nemožno žiaka podľa § 19 ods. 5 vyskúšať a hodnotiť ani v náhradnom termíne, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Ak nemožno vyskúšať a hodnotiť v náhradnom termíne žiaka, ktorý nie je žiakom podľa § 19 ods. 5, a ide o vyučovací predmet vyučovaný iba v prvom polroku, žiak z vyučovacieho predmetu neprospel.

(2)Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj hodnotený za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

(3)Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d). Žiak konzervatória, ktorý z umeleckej praxe alebo z profilového predmetu neprospel, alebo žiak školy umeleckého priemyslu, ktorý z umeleckej praxe alebo z profilového predmetu neprospel, nemôže vykonať komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d).

(4)Komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d) môže vykonať aj žiak, ktorý na konci prvého polroka neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

(5)Termín komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. d) určí riaditeľ školy tak, aby sa táto skúška podľa

a)odseku 3 vykonala do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať túto skúšku v určenom termíne, možno určiť náhradný termín na jej vykonanie do 10. septembra,

b)odseku 4 vykonala do klasifikačnej porady za druhý polrok.

(6)Žiak, ktorý sa bez závažných dôvodov nezúčastní komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. d), z vyučovacieho predmetu neprospel.

(7) Žiak nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy a externej formy štúdia sa nehodnotí zo správania.

(8) Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka má pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci prvého polroka alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia vyučovacích predmetov a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa skončenia obdobia školského vyučovania požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z príslušného vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

 

§ 57 Komisionálne skúšky v základných školách a stredných školách

(1) Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak

a) vykonáva rozdielovú skúšku v strednej škole,

b) požiada o preskúšanie plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka,

c) podá vyučujúci pedagogický zamestnanec alebo riaditeľ školy podnet na preskúšanie žiaka,

d) neprospel z vyučovacieho predmetu,

e) študuje podľa individuálneho učebného plánu v strednej škole,

f) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,

g) vykonáva na konci prvého polroka a druhého polroka v konzervatóriu alebo v škole umeleckého priemyslu skúšku z umeleckej praxe a skúšku z profilového predmetu,

h) plní školskú dochádzku osobitným spôsobom,

i) vzdeláva sa individuálne podľa § 24 alebo

j) vykonáva komisionálnu skúšku s cieľom získať nižšie stredné vzdelanie.

(2) Komisionálnu skúšku povoľuje alebo nariaďuje riaditeľ školy.44) Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia na komisionálnej skúške.

(3) Ak sa komisionálna skúška koná z dôvodu, že žiak neprospel z vyučovacieho predmetu a túto komisionálnu skúšku koná najmenej 20 % žiakov z príslušného ročníka, komisionálna skúška sa môže konať za prítomnosti povereného zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a povereného zamestnanca orgánu miestnej štátnej správy v školstve.

(4) V jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov.

(5) Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ školy. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie pre komisionálne skúšky verejne v deň konania komisionálnej skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre hodnotenie žiaka konečný.

 

§ 58 Opatrenia vo výchove

(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

(2) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie.

(3) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca alebo člena školského podporného tímu. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá

a) zákonného zástupcu,

b) zdravotnú pomoc,45)

c) Policajný zbor46) alebo

d) odborného zamestnanca zariadenia poradenstva a prevencie.

(4) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

Článok V

Správanie sa žiakov v škole

 1. Žiak prichádza do školy včas, v slušnom oblečení. Na cvičenie TEV používa oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor).
 2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správa zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraví a aj v styku so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom. Učiteľom a zamestnancom školy vyká.
 3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ho pozdravia tým, že sa ticho postavia. Sadnú si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravia pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách TEV, VYV, PRV, IFV a pri písomných prácach nevstávajú.
 4. Na vyučovacích hodinách žiak sedí na mieste, ktoré mu určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
 5. Počas vyučovania aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
 6. Ak chce odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky.
 7. Skúšanému žiakovi nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy.
 8. Je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné dôvody a iné) môže dostať dve sady učebníc.
 9. Nie je vhodné prinášať do školy veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie. Ide najmä o cenné predmety (prstene, náramky, mobilné telefóny, discman, MP- prehrávače, ...)
 10. Žiaci si nosia mobilné telefóny do školy na vlastnú zodpovednosť. MT sa nepovažuje za pomôcku k vyučovaniu, škola nezodpovedá za ich stratu a nie sú predmetom poistenia žiakov. MT žiak je povinný počas vyučovacích hodín mať vypnutý! Zakazuje sa používanie MT v školskej jedálni, ako aj pri mimoškolských aktivitách. Žiak nesmie používať MT počas vyučovania. Je prísne zakázané MT fotografovať, nahrávať audio a videozáznam.  Použiť ho môže len v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, alebo riaditeľa školy. V prípade porušenia zásad o používaní MT, bude žiakovi MT odobratý a uložený u riaditeľa školy. Následne žiak dostane výzvu pre zákonného zástupcu, aby si osobne vyzdvihol MT u riaditeľa školy. Za nedodržanie zákazu mu môže byť udelené pokarhanie riaditeľom školy a pri opakovanom porušení i znížená známka zo správania.
 11. Zakázané je nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú  pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež je nevhodné nosiť do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie.
 12. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TEV, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí na jednu vyučovaciu hodinu.
 13. Pred hodinou TEV sa v šatni prezlečie do cvičebného úboru, nastúpi pred telocvičňu. Odovzdá vyučujúcemu TEV do úschovy cenné predmety (hodinky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.)
 14. Svoje miesto udržuje v čistote a poriadku. Šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodí, jeho rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.
 15. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňa z oblokov a nič z nich nevyhadzuje. V sociálnych zariadeniach sa správa slušne, zbytočne sa tam nezdržiava, nedesiatuje v nich, nepoškodzuje zariadenie, nepíše po obkladoch. V prípade poškodenia platí nariadenie v bode 14.
 16. Udržiava poriadok.
 17. Je úprimný, keď sa ho dospelí opýtajú na čokoľvek, čo skutočne alebo domnelo urobil.
 18. Nezabudne, že žiacku knižku má mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň. Ak si ju zabudne, je povinný dať si známku zapísať na nasledujúcej hodine.
 19. Okrem papierovej ŽK môže byť k dispozícii internetová ŽK, do ktorej má prístup zákonný zástupca žiaka prostredníctvom hesla.

Správanie žiakov cez prestávku

 1. Malé prestávky využíva na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu a zdržuje sa vo svojej triede. Desiatuje medzi druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Nedesiatuje na chodbe. Ak má 2. a 3. vyučovaciu hodinu v odbornej učebni a TEV, nadesiatuj sa vo svojej kmeňovej triede.
 2. Ak po 4. alebo 5. vyučovacej hodine žiaci ktorí ukončili vyučovanie a navštevujú ŠKD odchádzajú pod dozorom vychovávateľky na obed. Ostatní sa nezdržiavajú v budove školy, ale ak im skončilo vyučovanie, odchádzajú domov.
 3. Počas veľkej prestávky nesmú svojvoľne opustiť areál školy, zdržiavať sa na poschodí a  v priestore šatní.
 4. Papiere a odpadky odhadzujú do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.
 5. Spory so spolužiakmi riešia bez použitia fyzickej sily a dohodnú sa s nimi priateľsky.
 6. Netoleruje šikanovanie, neprizerá sa tomu, ale zasiahne alebo zavolá pomoc dospelého.
 7. Nechá na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo inej činnosti. Neumlčuje a neponižuje nikoho, uznáva druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
 8. Neničí, neznečisťuje školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škody budú musieť nahradiť jeho rodičia.
 9. Rešpektuje zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie petárd, výbušnín, zápaliek, cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
 10. Ak zistí, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č.9 v škole, prípadne porušuje bod č.9 v areáli školy, je jeho povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogickému zboru. Nezabudne, že tým možno zabráni väčším škodám na zdraví spolužiakov.
 11. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie chodí len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
 12. Do tried, odborných učební, a telocvične vchádza v sprievode učiteľa. Pred odchodom do OU si skontroluje, či má na daný predmet všetky potrebné učebné pomôcky a žiacku knižku.
 13. Ak je týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utrie tabuľu a chodí po učebné pomôcky. Do

kabinetu, zborovne a riaditeľne bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuje.

 1. Žiak má prísne zakázané cez prestávku i počas vyučovania svojvoľne zapínať, manipulovať so softvérom, hardvérom dotykového displeja a vypínať ho v učebni bez súhlasu učiteľa.

 

Správanie žiaka v telocvični

1. Na hodinu telesnej výchovy odchádzajú žiaci so zvonením na vyučovaciu hodinu, na vyučujúceho čakajú v šatni, alebo miestnosti, v ktorej sa prezliekajú.

2. Do priestorov telocvične odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho.

3. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci. Vyučujúci počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, sa nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.

4. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore. Zabudnutie úboru rieši učiteľ napomenutím, písomným upozornením rodičom do ŽK, písomným zápisom do triednej dokumentácie, pokarhaním triednym učiteľom,  pokarhaním riaditeľa školy.

5. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu TEV. Po ukončení hodiny pomôcky uložia späť na pôvodné miesto v kabinete.

6. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.

7. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu. Prípadný úraz okamžite nahlásia vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Elektrické zariadenia obsluhuje len vyučujúci.

8. Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich bezpodmienečne robiť.

9. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť. Ak zistí žiak akékoľvek poškodenie v šatni, sociálnom zariadení alebo v telocvični, okamžite ho nahlási vyučujúcemu.

10.Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.

11. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.

12. K osobnej hygiene využívajú žiaci svoj uterák a mydlo /hygienické vrecko/, dbajú na svoju bezpečnosť.

13. Pri odchode z telocvične vyučujúci uzamkne telocvičňu.

14. Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.

15. Oslobodení žiaci z hodiny TEV majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra, rozhodnutie  riaditeľa školy, na telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú.

16. Žiak, ktorý z rôznych dôvodov na hodine TEV nemôže cvičiť, predloží vyučujúcemu písomné potvrdenie /zápis v ŽK/ od príslušného lekára, prípadne rodiča, so zdôvodnením. Zúčastňuje sa hodiny ako necvičiaci pozorovateľ.

Správanie sa žiakov na školskom ihrisku

1. Žiaci sa prezliekajú vo vopred určenej šatni.

2. Pred zahájením vyučovania nie je žiakom vstup na ihrisko povolený. Na ihrisko vstupujú len v sprievode vyučujúceho.

3. Žiakom je zakázané liezť na konštrukcie nachádzajúce sa na ihrisku (napr. bránky, prekážky, koše, oplotenie, atd.) a manipulovať s nimi. Výnimku môže povoliť len vyučujúci.

4. Na ihrisku sú všetci povinní zachovávať čistotu a poriadok.

5. Po skončení vyučovacej hodiny zaistí vyučujúci poriadok na ihrisku a nechá uložiť všetko náradie, náradie a pomôcky, ktoré na hodine potreboval. Vyučujúci poslednej hodiny TEV je povinný uložiť všetko ostatné náčinie a náradie.

 

Povinnosti žiaka v školskej jedálni

 1. Stravné sa platí prostredníctvom bankového prevodu, alebo osobne u vedúcej ŠJ do 25. v príslušnom mesiaci na mesiac dopredu. Na stravu je žiak automaticky prihlásený na celý mesiac po zaplatení poplatku na účet školskej jedálne. Zo stravy sa odhlasuje deň vopred osobne u referentky ŠJ alebo telefonicky.
 2. Obed pre žiakov školy sa vydáva od  11.45 hod. do 13.20 hod.
 3. Žiaci do jedálne sa presúvajú v sprievode vychovávateľky ŠKD. Počas presunu prvý a posledný žiak v tvare má oblečenú reflexnú vestu. Za bezpečnosť pri presune zodpovedá vychovávateľka ŠKD, ktorá sa riadi pravidlami cestnej premávky. Žiaci, ktorí ŠKD nenavštevujú a stravujú sa v ŠJ sa presúvajú sami.  Po príchode do MŠ si žiaci uložia veci v šatni a slušne prichádza pred ŠJ. Tam sa zaradia do radu podľa pokynov dozor konajúcej vychovávateľky. 
 4. Usadia sa na voľné miesto, zjedia najprv polievku a potom druhé jedlo. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú kultúrne – nebehajú, nevykrikujú. Celý obed skonzumujú v ŠJ, vrátane ovocia lebo múčnika.
 5. Po skončení obeda zanechajú svoje miesto v poriadku, odovzdajú tácku s riadom pri okienku a opusti ŠJ.
 6. V sprievode vedúcej ŠKD sa za dodržania pravidiel cestnej premávky a bezpečnostných predpisov vrátia späť do areálu a budovy školy.

 

Vnútorný  poriadok odbornej učebne IKT

 1. Žiaci prichádzajú do učebne organizovane pod vedením učiteľa.
 2. V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací poriadok.
 3. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne.
 4.  Žiakom sa zakazuje:

a/ manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho.

b/ dotýkať sa vystavených predmetov - suvenírov, kníh, násteniek atď.

c/ žiak je povinný vziať si so sebou do učebne učebnicu, zošit, slovník a žiacku knižku,

d/ jesť, piť, manipulovať s elektrickými spotrebičmi, PC, inštalovať softvér, zapínať zariadenia bez povolenia vyučujúceho, dotýkať sa elektrickej inštalácie a elektrických koncoviek, voziť sa na mobilných stoličkách a rýchle sa pohybovať.

Môže využívať len legálne nainštalovaný softvér určený na edukáciu a zábavu.

 1. Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si každý žiak upratal miesto, zasunul stoličku a vypol PC.
 2. Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami.
 3. Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho.
 4. Učiteľ je povinný učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť.
 5. Za učebňu jej zariadenie a výzdobu je zodpovedný vyučujúci.

 

Článok VI

Správanie sa žiakov na podujatiach mimo školy

 

 1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správa k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraví.
 2. Správa sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa vyjadruje.
 3. Je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľní im miesto v dopravných prostriedkoch.
 4. Chráni svoje zdravie, zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.
 5. Vo večerných hodinách sa nezdržiava bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských  a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov primárneho vzdelávania v zimnom období (november – marec) od 19.00 hod., v letnom (apríl – október) od 20.00 hod.
 6. Ako žiak základnej školy môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.
 7. Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je aj mimo školy prísne zakázané.
 8. Žiaci dochádzajúci do školy autobusom SAD vystupujú na zastávke SAD tak, že po vystúpení z autobusu počkajú pokiaľ nastupujúci cestujúci uvolnia chodník a bez toho, aby obchádzali autobus, pokračujú po chodníku až ku škole. Cez cestu prechádzajú opatrne po prechode pre chodcov.

 

Článok VII

Výchovné opatrenia

 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny.

Pochvaly a iné ocenenia

Pochvaly sa udeľujú za vzorné plnenie povinnosti a vzorné správanie sa počas vyučovania alebo na akciách usporiadaných školou. Pochvaly sa udeľujú spravidla na zhromaždení triedy alebo školy a zaznamenávajú sa do triedneho katalógu. Rozlišujeme nasledovné druhy pochvál:

1. Pochvala triednym učiteľom:

a. za výborný prospech - prospel s vyznamenaním,

b. za najviac 10 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa,

c. za úspešnú reprezentáciu v školskom kole, obvodnom kole, okresnom kole,

d. za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,

e. za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

2. Pochvala riaditeľom školy:

a. za výborný prospech - priemer 1,00,

b. za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa,

c. za úspešnú reprezentáciu školy - okresné, krajské, celoslovenské kolo súťaží,

d. za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

Okrem pochvaly triednym učiteľom a pochvaly riaditeľom školy je možné žiakovi udeliť aj iné ocenenie spravidla formou poďakovania, diplomu, čestného uznania, odmeny a pod.

Takéto ocenenia sa udeľujú za viacnásobnú reprezentáciu školy v súťažiach a projektoch v rámci školského roka, resp. za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži na miestnej úrovni a pod. Ocenenia sa udeľujú spravidla na konci školského roka, resp. po skončení danej súťaže a nezaznamenávajú sa do triedneho katalógu. Na základe odporúčania triedneho učiteľa a posúdenia pedagogickej rady môže byť pochvala, resp. iné ocenenie žiaka ústne i písomné ako i knižné, vecná odmena alebo zápis do kroniky školy.

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov oznámi zákonnému zástupcovi žiaka triedny učiteľ písomnou formou. Porušenia ustanovení v školskom poriadku sa bilancujú na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia a zaznamenávajú sa do triedneho katalógu s dátumom klasifikačnej porady.

Porušenie ustanovení školského poriadku alebo v ňom citovaného predpisu bude žiakovi zapísané do klasifikačného hárka a pri opakovanom zistení bude voči nemu uplatnené niektoré z výchovných opatrení uvedených v § 58 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

1. Napomenutie triednym učiteľom:

a. za zápis v klasifikačnom hárku alebo ústnu sťažnosť pedagógov a ostatných pracovníkov školy prednesenú na pedagogickej rade,

b. za nevhodnú úpravu zovňajška,

c. za neprezúvanie sa v priestoroch školy,

d. za neplnenie povinností týždenníkov,

e. za iné menej závažné porušenia ustanovení školského poriadku podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom,

f. za najviac 3 neospravedlnené neskoré príchody na vyučovanie,

g. za 1 neospravedlnenú hodinu.

2. Pokarhanie triednym učiteľom:

a. za viac ako 3 neospravedlnené neskoré príchody na vyučovanie,

b. za 3 neospravedlnené príchody a 1 neospravedlnenú hodinu,

c. za 2 neospravedlnené hodiny,

d. za opakujúce sa porušenia ustanovení uvedených v bode 1.

3. Pokarhanie riaditeľom školy:

a. za 3 až 7 neospravedlnených hodín,

b. za podvádzanie,

c. za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských podujatiach,

d. za nevhodné správanie (vulgárnosť, fyzické a psychické ublíženie) voči spolužiakom, vyučujúcim a iným dospelým osobám a znevažovanie mena školy,

e. za opakujúce sa porušenia ustanovení uvedených v bode 2.,

f. za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia.

Na návrh triedneho učiteľa, po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodne riaditeľ školy o ústnom alebo písomnom pokarhaní.

4. Zníženie známky zo správania:

4. 1. druhý stupeň - uspokojivé:

a. za 8 až 11 neospravedlnených hodín absencie,

b. za ponúkanie, predaj cigariet, alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských podujatiach,

c. za opakujúce sa porušenia ustanovení uvedených v bode 3 alebo ak súbežne nastane

porušenie viacerých ustanovení uvedených v bode 3.

d. za spáchanie priestupku podľa ustanovení Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z ktorého bol uznaný vinným právoplatným rozhodnutím.

4. 2. tretí stupeň - menej uspokojivé:

a. za 12 až 30 neospravedlnených hodín,

b. za predávanie, prinášanie do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce zdravie žiakov, učiteľov a iných dospelých osôb,

c. za znemožnenie vyučovacieho procesu a prevádzky školy, dokázané anonymné telefonáty ohrozujúce prevádzku školy,

d. za krádež, podvody a falšovanie,

e. za úmyselne spáchaný trestný čin podľa Zákona č. 300/2005 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, o ktorom bolo rozhodnuté právoplatným rozhodnutím orgánu činného v trestnom konaní,

f. za úmyselné ublíženie na zdraví,

g. za šikanovanie a vydieranie,

h. za vandalizmus,

i. za prejavy rasovej neznášanlivosti,

j. za hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom, vyučujúcim a iným dospelým osobám,

k. za opakujúce sa porušenia ustanovení uvedených v bode 4. 1. alebo ak súbežne nastane porušenie viacerých ustanovení uvedených v bode 4. 1..

Na návrh triedneho učiteľa, po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodne riaditeľ školy podľa závažnosti previnenia o znížení známky zo správania.

4. 3. štvrtý stupeň - neuspokojivé:

a. za viac ako 30 neospravedlnených hodín,

b. za opakujúce sa porušenia ustanovení uvedených v bode 4. 2. alebo ak súbežne nastane porušenie viacerých ustanovení uvedených v bode 4. 2..

Na návrh triedneho učiteľa, po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodne riaditeľ školy podľa závažnosti previnenia o znížení známky zo správania.

 

Článok VIII

Práva školského majetku a jeho ochrana

 1. Povinnosťou žiaka je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodí alebo znehodnotí učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia jeho rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.
 2. Učebnice a zošity majú zabalené a podpísané.
 3. Ak prejde počas školského roka z jednej školy na druhú učebnice si ponechá a odovzdá ich tej škole, kde skončí školský rok.
 4. Žiaci nesmú ničiť lavice, tabule, steny, žalúzie na oknách a ochranné kryty radiátorov a ďalšie vybavenie školy.
 5. Žiaci nemôžu manipulovať s ventilmi ústredného kúrenia, s poistkami hasiacich prístrojov a zasahovať do elektrických rozvodných skríň.
 6. Žiaci sú povinní všetky spôsobené, či zistené škody na majetku školy okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu.
 7. Za zistenie zodpovednosti za škodu zodpovedá pedagogický dozor a triedny učiteľ v spolupráci s vedením školy.
 8. Každý žiak je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil svojou nepozornosťou či úmyselne, preto od zákonného zástupcu bude škola vyžadovať náhradu za škodu v plnej výške.
 9. Za majetok, ktorý je osobným vlastníctvom žiaka zodpovedá žiak sám za vlastné peniaze a cenné predmety (mobilný telefón, hodinky, retiazky, prstene), ktoré má pri sebe, v lavici, v školskej taške a pod. Na hodinách telesnej výchovy ich môže uložiť u vyučujúceho. Žiaci majú bezodkladne nahlásiť vyučujúcemu, triednemu učiteľovi každú stratu osobných vecí.

 

Článok IX

Práva a povinnosti žiaka

Žiak má právo

 1. na vzdelanie podľa školského zákona, ktoré má smerovať k rozvoju ľudskej osobnosti  a k posilneniu úcty k ľudským právam a slobodám, na bezplatné vzdelanie, na bezplatné zapožičiavanie učebníc, na vzdelanie v materinskom jazyku,
 2. na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav  v rozsahu ustanovenom zákonom,
 3. na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru a národnostnej príslušnosti,
 4. na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 5. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 6. na výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu,
 7. na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 8. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom školským vzdelávacím programom,
 9. na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názorom, ktorý môže vyjadrovať ústne alebo písomne, no nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných; žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade s etickými normami,
 10. zúčastňovať sa školských súťaží, olympiád a podujatí, so súhlasom riaditeľa reprezentovať školu,
 11. odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá by bola v rozpore so školským poriadkom, učebnými osnovami, internými predpismi alebo by ohrozovala zdravie či bezpečnosť žiaka alebo inej osoby,
 12. oboznámiť sa s kritériami hodnotenia a klasifikácie a má právo na odôvodnenie klasifikácie vyučujúcim, jej objektívnosť a nezaujatosť,
 13. na dodržiavanie dĺžky vyučovania, dodržiavanie prestávok, vrátane obedňajšej prestávky,
 14. stredajšie popoludnie využívať na záujmovú a oddychovú činnosť, pričom sa žiakom nezadávajú písomné domáce úlohy na nasledujúci vyučovací deň,
 15. na lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nemožno uskutočniť v inom čase, (zároveň má žiak povinnosť žiadať o uvoľnenie na vyšetrenie lekárom od vyučujúceho - najviac na 1 vyučovaciu hodinu, od triedneho učiteľa - na viac vyučovacích hodín, alebo od vedenia školy) pričom si žiaka vyzdvihne na vrátnici školy jeho zákonný zástupca,
 16. na zabezpečenie vhodnej psychohygieny školského prostredia, t.j. osvetlenie, teplota v miestnosti, vlastný pracovný priestor,
 17. byť chránený školou v prípade upozornenia na negatívne javy, najmä zastrašovanie, vydieranie a iné formy násilia,
 18. žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo na im primeranú výchovu a vzdelávanie s využitím špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú ich potrebám a na vytvorenie podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Žiak je povinný                  

 1. pravidelne chodiť do školy, systematicky sa vzdelávať, plniť zadané úlohy a pripravovať sa na vyučovanie. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a podľa nich sa správať,
 2. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 3. neobmedzovať svojím správaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 4. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
 5. konať tak, aby neohrozovali svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, v prípade akéhokoľvek úrazu ho bezodkladne nahlásiť vyučujúcemu,
 6. dodržiavať školský poriadok, vnútorné predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
 7. v školských budovách, v školskej jedálni a počas školských aktivít dodržiavať školský poriadok, spoločenské normy slušného a kultúrneho správania sa, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a iných zamestnancov školy,
 8. riadiť sa rozvrhom vyučovacích hodín, do školy prichádzať 15 minút pred začatím vyučovania. Počas vyučovacej hodiny sústredene pracovať, nenarušovať vyučovací proces,
 9. zaujať miesto v lavici podľa zasadacieho poriadku, alebo ako určí vyučujúci, mať pripravené pomôcky na vyučovanie,
 10. chodiť do školy vhodne a čisto oblečený, upravený, bez výstredností svojho zovňajšku, nenosiť do školy cenné veci, mobilný telefón a väčšie sumy peňazí, pretože za ich stratu škola neručí,
 11. pred vstupom do budovy školy sa prezuť na určenom mieste,
 12. dodržiavať zákaz akéhokoľvek používania mobilných telefónov; žiak je povinný MT vypnúť pred vstupom do budovy školy a mať ho vypnutý počas celého vyučovania, vrátane prestávok
 13. mať v triede a podľa potreby používať hygienické vrecúško (mydlo, uterák, toaletný papier),
 14. do odborných učební vstupovať výlučne v sprievode vyučujúceho a dodržiavať prevádzkový poriadok učebne, s ktorým sú žiaci oboznámení na začiatku školského roka,
 15. po skončení vyučovania pod dozorom vyučujúceho zavrieť okná, vyložiť stoličky, urobiť poriadok v laviciach a v učebni, rešpektovať pokyny vyučujúceho,
 16. v školskej jedálni rešpektovať pokyny dozor konajúceho učiteľa, pokyny pracovníčky zodpovednej za čistotu a poriadok jedálne. Ďalej sú povinní odnášať zo stolov taniere a príbory, k personálu kuchyne sa správať slušne a zdvorilo,
 17. nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek osobnú zmenu v databáze (zmena bydliska, kontaktu na rodičov a pod.),
 18. počas vyučovania sa zdržiavať v určených priestoroch budovy školy;  pred skončením vyučovania je zakázané bez dovolenia vyučujúceho opustiť školu,
 19. po vyučovaní sa bezdôvodne nezdržiavať v priestoroch školy,
 20. v čase mimoškolskej činnosti riadiť sa pokynmi vedúceho aktivity.

 

Povinnosti týždenníkov

Týždenníci sú dvaja, určuje ich v abecednom poradí triedny učiteľ a ich mená zapíše do triednej knihy.

 1. Pred vyučovaním pripravia kriedu , suchú, mokrú utierku a pomôcky.
 2. V čase plnenia funkcie týždenníka žiaci majú prichádzať do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania.
 3. Hlásiť mená neprítomných žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny bez vyzvania.
 4. Podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky.
 5. Tabuľu utierať na mokro po vyučovaní. Na sucho ju utierajú po každej vyučovacej hodine.
 6. Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede.
 7. Cez veľkú prestávku zabezpečiť vetranie len na vetraciu pozíciu okna triedy tak, aby došlo k rýchlej výmene vzduchu, pričom sa teplota miestnosti výrazne nezmení.
 8. Hlásiť neprítomnosť vyučujúceho po 10 minútach od začiatku vyučovania vedeniu školy.
 9. Po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby trieda zostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá). Za čistotu triedy zodpovedajú týždenníci.

 

Článok X

Práva a povinnosti pedagógov

Povinnosti pedagogických zamestnancov

1. Každý pedagogický zamestnanec dôsledne dodržiava pracovný poriadok školy.

2. Rešpektuje práva dieťaťa.

3. Pri rokovaní s rodičmi rešpektuje osobnosť rodiča, nepopiera mu jeho práva, podáva mu objektívne informácie a rozhovor vedie v duchu spolupráce.

4. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny skontroluje poriadok v triede, prezutých žiakov odvedie k východu školy.

5. Monitoruje náhle zmeny v správaní žiakov, zabezpečuje prevenciu proti šikanovaniu a iným sociálno-patologickým javom.

6. Dbá na bezpečnosť žiakov, zodpovedá za ich zdravie v priestoroch školy a na školských akciách.

7. Vo svojom konaní musí postupovať rozvážne, nie unáhlene a nerozmyslene. Dáva žiakovi priestor na vyjadrenie svojich názorov, postojov a vlastnej tvorivosti.

8. Dbá na dodržiavanie práva na ochranu súkromia, cti a povesti žiaka.

9. Bezodkladne uskutočňuje opatrenia pri zistení šikanovania, alebo jeho náznakoch.

10. Pri hodnotení a klasifikácii dodržiava Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy.

11. V plnej miere dodržuje zákon o ochrane osobných údajov.

12. Vo vymedzenom čase a priestore čo najzodpovednejšie vykonáva dozor nad žiakmi.

13. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom zamestnania.

 

Povinnosti pedagogického dozoru

1. Pedagogický dozor – v rozsahu jeden týždeň – vykonávajú určení učitelia podľa rozpisu.

2. Učiteľ pri vchode do budovy školy ­ pravidelný nástup o 07.30 hodine – dbať na disciplínu a bezpečnosť žiakov v šatni počas ich príchodu na vyučovanie.

3. Kontrola prezúvania žiakov.

4. Cez veľkú prestávku zamedziť žiakom opustiť budovu školy.

5. Po skončení vyučovania dohliadnuť na bezpečnosť pri odchode zo šatne a budovy školy.

6. Vychovávateľka v ŠKD v jedálni školy v súlade s rozvrhom dozoru.

7. Učiteľ vykonávaná dozor podľa rozpisu aj vo vybraných častiach školy, kde dbá na bezpečnosť a disciplínu žiakov.

8. V prípade práceneschopnosti náhradu pedagogického dozoru zabezpečí riaditeľ školy. V prípade inej neprítomnosti (z osobných dôvodov) ­ náhradu dohodne individuálne každý učiteľ sám. Zmena musí byť oznámená riaditeľovi školy.

9. Učiteľ vykonávajúci dozor v okolí školy zabezpečuje, aby žiaci neopúšťali budovu školy počas veľkej prestávky. Tento dozor je zabezpečovaný operatívne podľa aktuálnej potreby.

 

Článok XI

Pravidla vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými

zamestnancami a ďalšími zamestnancami školyl

 

1. Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť sociálno-patologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.

2. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociáno-patologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.

3. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.

4. Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.

5. Zamestnanci školy majú rešpektovať dôstojnosť žiaka.

6. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29, ods. 11 zákona č. 245/2008).

7. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.

8. Pedagogickí zamestnanci osobné a pracovné problémy riešia mimo diapazón žiakov.

9. Komunikácia pedagogických zamestnancov so žiakmi, rodičmi i medzi sebou musí spĺňať zásady dôstojného správania sa pedagóga a kritéria odbornej úrovne.

10. Pedagogickí zamestnanci i ostatní zamestnanci školy sú povinní dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Informácie o žiakoch a interných aktivitách školy nerozšírovať na verejných miestach.

 

Článok XII

Ochrana zdravia žiakov, pokyny na hygienu, bezpečnosť a ochranu

žiakov a pedagógov

 

1. Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz ihneď ako sa stal príslušnému vyučujúcemu a vedeniu školy. Musí sa urobiť záznam do knihy úrazov a vyplniť predpísané formuláre. Škola zabezpečuje podmienky pre poskytnutie prvej pomoci. Zodpovedá za vhodné umiestnenie lekárničiek. Podľa závažnosti úrazu zaistí škola doprovod žiaka do zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom. O udalosti informuje zákonného zástupcu žiaka.

2. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú šmýkať po zábradlí, navzájom sa dvíhať a prenášať, behať po schodoch a chodbách v budove školy.

3. Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania. Dokladom o uskutočnenom poučení je záznam o poučení zapísaný v triednej knihe a žiackej knižke každého žiaka. Žiaci, korí neboli v škole v čase poskytovania informácií prítomní, musia byť poučení v náhradnom termíne a treba urobiť o tom zápis.

4. Vedenie školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi a umiestni ho na prístupnom mieste.

5. Bezpečnosť žiakov na športových aktivitách zabezpečuje učiteľ, ktorý vydáva jasné, presné a zrozumiteľné pokyny, kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, na ich vek a predchádzajúce skúsenosti.

6. Za školský úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť mimo areálu školy.

7. V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu  a brutality. Porušovanie zásad spoločenského správania sa je v rozpore so školským poriadkom.

8. Pri zistení šikanovania, prejavov rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality ohlási žiak prípad triednemu učiteľovi. Škola zabezpečí prešetrenie prípadu a prijme potrebné opatrenia.

9.  Žiaci sú povinní ohlásiť triednemu učiteľovi každé infekčné ochorenie i infekčné ochorenie člena jeho rodiny. Zároveň sú povinní oznámiť i očkovanie proti infekčným ochoreniam.

10. Žiaci a ich rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi závažné chronické ochorenia a užívanie liekov, alergie na lieky a predložiť kópiu kartičky zdravotnej poisťovne v ktorej sú poistení.

 

Starostlivosť o zovňajšok

 1. Do školy prichádza žiak čistý a upravený.
 2. Zo zdravotných a estetických dôvodov neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. Nosenie drahých šperkov je neprípustné.
 3. Žiak v škole má svoj uterák, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky a používa ich.
 4. Pred hodinou VYV si oblečie pracovný odev.
 5. Na hodiny telesnej výchovy si  žiaci nosia telocvičný úbor. V prípade porušovania tohto pravidla, sa bude tento problém riešiť s rodičmi s následným výchovným opatrením.

 

Školské úrazy

V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. § 17 a metodického usmernenia č. 24/2006R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí je:

Školským úrazom je úraz žiaka, ak sa stal:

a) pri vyučovaní, alebo výchove mimo vyučovania na základných školách

b) pri školských akciách na záchranu ľudských životov, odstraňovaní príčin alebo následkov živelných pohrôm a pod.,

c) pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) a b), ak ich žiak vykonal na príkaz alebo so súhlasom učiteľa, alebo iného oprávneného pracovníka školy.

Školským úrazom nie je úraz žiaka, ktorý sa stal pri aktivite vykonávanej mimo školy, alebo aktivít nesúvisiacich s aktivitami školy. Zápis o školskom úraze sa spisuje do 4 dní odo dňa úrazu a to v tom prípade, ak je úraz dôvodom neprítomnosti v škole najmenej 3 dní odo dňa úrazu. Záznam o školskom úraze spisuje triedny učiteľ a k jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka.

Evidencia školských úrazov – všetky úrazy (poranenia), aj malé, ktoré nespôsobia neprítomnosť v škole 3 dni. Kniha školských úrazov sa nachádza v zborovni školy.

 

Škola je povinná

1. Sústavne zabezpečovať bezpečné a zdraviu neškodlivé podmienky v škole a tiež pri mimoškolských aktivitách.

2. Zamedziť žiakom prístup do priestorov, kde im hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu a poškodenia zdravia (kuchyne, kotolne, náraďovne, sklady a pod.).

3. Zabezpečiť výkon dozoru nad žiakmi počas vyučovania, prestávok a mimoškolských akcií. Sústavne dohliadať na činnosť a správanie žiakov, upozorňovať, usmerňovať a vhodne organizovať činnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

4. Preukázateľným spôsobom informovať žiakov o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia na začiatku školského roka, výučby v odborných učebniach, na športových podujatiach, mimoškolských činnostiach, presunoch žiakov a pod.

5. Zabezpečiť, aby v prípade úrazu žiakov boli dostupné prostriedky prvej predlekárskej pomoci. Poskytovanie prvej predlekárskej pomoci má byť v primeranom počte zamestnancami znalými poskytovať prvú predlekársku pomoc.

6. Zabezpečiť, aby organizovanie výletov, exkurzií, lyžiarskych a plaveckých výcvikov a ďalších školských aktivít bolo výlučne s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.

 

Článok XIII

Ochrana žiakov pred šírením legálnych a nelegálnych drog

 

 1. V škole a na podujatiach organizovaných školou /mimo priestorov školy /súťaže, kurzy, výlety, exkurzie, školy v prírode..../ je zakázané:
  • prechovávanie, užívanie, predávanie návykových látok / alkohol, cigarety, tabak, rozpúšťadlá, legálne i nelegálne drogy./ ako aj ich výroba, resp. suroviny na ich výrobu,
  • propagovať alebo inak šíriť toxikomániu.
 2. Vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o podozrenie o otravu legálnou či nelegálnou drogou, popr. inou látkou, zabezpečí pre postihnutého žiaka prvú pomoc a neodkladnú  zdravotnú starostlivosť. Informuje o tom neodkladne zákonného zástupcu. Ďalšie riešenie stavu preberajú zdravotnícki pracovníci.
 3. Učiteľ v prípade podozrenia, že žiak fajčil, oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ak má učiteľ podozrenie že žiak požil alkohol, oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi a vyzve ho, aby si ho prevzal do starostlivosti.
 4. V prípadoch neprimeraného, neovládateľného, agresívneho správania žiaka poskytne zamestnancovi asistenciu polícia.
 5. V škole je zákaz pohybu cudzích osôb bez vedomia riaditeľa školy, alebo pedagogického, prípadne hospodárskeho zamestnanca. Škola sa počas vyučovania zamyká.
 6. V škole a v školskom areáli je v súlade s platnou legislatívou zakázané fajčiť aj dospelým osobám. Jeho porušenie je považované za priestupok.

 

Článok XIV

Ochrana pred šikanovaním alebo násilím žiakov

 

 1. Násilie na žiakovi je akékoľvek ubližovanie, vydieranie, nútenie k výkonu činností, ktoré žiak nechce vykonať na príkaz iného žiaka pod hrozbou.
 2. Šikanovanie je zväčša opakovaný prejav násilia, kde je prítomný nepomer síl, dochádza k fyzickému, alebo slovnému napádaniu, vydieraniu a celková situácia spôsobuje poníženie obete. Náznaky šikanovania sú prejavy násilia smerujúce k častému utláčaniu druhého.
 3. Žiakovi nie je dovolené používať vulgárne slová na adresu kohokoľvek, fyzické ani psychické násilie, akékoľvek prejavy, či náznaky šikanovania.
 4. Žiak, ktorí zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované slovne, alebo fyzicky, je povinný to oznámiť svojmu triednemu učiteľovi,  vedeniu školy, výchovnému poradcovi alebo koordinátorovi prevencie. Ak má veľký strach, môže využiť schránku dôvery s tým, že by mal konkrétne popísať čo a kedy sa stalo.
 5. Dospelá osoba, ktorá  zistí násilie na žiakovi alebo šikanovanie, je povinná informovať o tom vedenie školy, výchovného poradcu, alebo sociálneho pracovníka.
 6. Za zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý praktizoval násilie na inom tieto výchovné opatrenia:
  • pri drobných násilných priestupkoch na inom žiakovi bude vykonaný pohovor s rodičmi, so žiakom, spísanie zápisnice a uložené mu bude pokarhanie triednym učiteľom,
  • pri náznakoch šikanovania, alebo pri vážnejšom násilnom priestupku bude vykonaný rozhovor so žiakom, s rodičom agresora, spísaná zápisnica, nariadený  príkaz rodičovi zabezpečiť dozor pre dieťa pri ceste z a do školy zodpovednou osobou, pokarhanie riaditeľky školy,
  • pri šikanovaní, alebo hrubom násilí na inom žiakovi bude so žiakom vykonaný pohovor,  s rodičom agresora i obete,  spísaná zápisnica, v odôvodnených prípadoch privolaná polícia, v prípade ublíženia  sa obeť podrobí lekárskej kontrole, rodič zabezpečí agresorovi zodpovedný dozor počas dvoch mesiacov, vec bude oznámená kurátorovi ÚPSVaR a žiakovi agresorovi bude znížená známka zo správania.

 

Článok XV

Zásady organizovania školských výletov, exkurzií, kurzov,

školy v prírode, plaveckého kurzu (z pohľadu školy a rodiča)

 

Na základe vyhlášky č. 320/2008 Z. z. § 7 v znení neskorších predpisov sa môžu školské výlety organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac 1 vyučovací deň. Môžu sa organizovať rôzne exkurzie vyplývajúce z učebných osnov a plánu práce školy. Pre žiakov, ktorí sa akcií nezúčastnia, zabezpečí  riaditeľ školy náhradné vyučovanie.

1. Plán školských akcií vypracuje triedny učiteľ alebo učiteľ, ktorý akciu organizuje a predloží riaditeľovi školy.

2. Plán školských akcií musí obsahovať:

 • názov a zámer akcie
 • termín, trasa a miesto pobytu
 • počet účastníkov, z toho:          a) počet žiakov

b) počet sprievodcov

 • meno vedúceho a počet členov pedagogického dozoru
 • miesto a hodinu zrazu, miesto a približnú hodinu návratu
 • spôsob dopravy
 • podrobný program
 • podmienky stravovania a ubytovania, spôsob úhrady, osobitné bezpečnostné opatrenia.

3. Na školských akciách sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie.

4. Vedením školskej akcie môže byť poverený učiteľ, ktorý má dobré organizačné schopnosti. Pedagogickí zamestnanci sú povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na školskej akcii.

5. Žiakov, ktorí sa zúčastnia školskej akcie, treba vopred poučiť o celom programe a organizačných opatreniach, o primeranom oblečení a o tom, ako sa majú správať v mieste výletu.  Povinnosťou vedúceho je skontrolovať vybavenie žiakov.

6. Na výletoch rovnako ako v škole sa prísne zakazuje piť alkoholické nápoje, fajčiť alebo užívať omamné prostriedky, nelegálne drogy.

7. Pri školskej akcii mimo sídla školy vykonáva dozor pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy tak, aby na jedného sprievodcu vrátane vedúceho pripadlo 25 žiakov. Dozor sa začína 15 minút pred časom určeným pre príchod žiakov na určené stanovište a končí sa návratom žiakov na určené stanovište.

8. Žiaci musia byť vopred primerane poučení o možnom ohrození života a zdravia (písomný záznam).

9. Žiaci musia byť poistení.

10. Vedúci učiteľ zabezpečí a odovzdá riaditeľovi pred realizáciou podujatia písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka v znení platnej legislatívy.

11. Žiaci môžu v školskom roku absolvovať 1 jednodňový výlet, najviac 3 exkurzie trvajúce viac ako 4 hodiny.

12. Plavecký výcvik absolvujú žiaci 3.a 4.ročníka v rozsahu 20 hodín. Organizáciu zabezpečuje riaditeľ školy v súlade s platnými predpismi.

13. Školu v prírode zabezpečuje poverený pedagogický zamestnanec v súlade s platnou legislatívou.

 

Článok XVI

Spôsob uvoľňovania žiaka na súťaže a iné aktivity

 

Súťaže žiakov sa organizujú ako školské, regionálne a celoštátne. Školské súťaže vyhlasuje riaditeľ školy. Školské súťaže sú financované z prostriedkov školy. Pokiaľ sa žiaci zúčastňujú regionálnych súťaží resp. celoštátnych a výdavky na cestovné, ubytovanie a stravné nehradí príslušný orgán štátnej správy, je potrebné ho plánovať z fondu RZ.

Uvoľňovanie žiakov je v súlade s platnou legislatívou a príslušnými bodmi vnútorného poriadku školy a pracovného poriadku. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiakov na rôzne súťaže, olympiády a inú reprezentáciu školy. Zoznam uvoľnených žiakov umiestni na nástenku v zborovni. V takomto prípade triedny učiteľ žiakovi nezapočítava zameškané hodiny, do triednej knihy k menu žiaka zapíšu príčinu uvoľnenia a počet zameškaných hodín 0.

 

Článok XVII

Práva a povinnosti zákonného zástupcu (informovaný súhlas)

 

Zákonný zástupca má právo:

 1. Vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
 2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona.
 3. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom.
 4. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 5. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 6. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia.
 7. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 8. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 9. Zákonný zástupca žiaka má právo v prípade jeho pochybností o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 1. a 2. polroka požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie do 3 dní po vydaní vysvedčenia.
 10. Zákonný zástupca žiaka, ktorý na konci 2. polroku neprospeje najviac z 2 vyučovacích predmetov, má právo požiadať riaditeľa školy o povolenie vykonať opravnú skúšku.
 11. Zákonný zástupca žiaka, ktorý na konci 2. polroka po opravných skúškach neprospel, môže požiadať riaditeľa školy o povolenie opakovať ročník.

 

Zákonný zástupca žiaka má právo písomne požiadať riaditeľa školy :

a) o oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy

b) o oslobodenie žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov

c) o umožnenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu

d) o povolenie absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný na základe zákona č. 245/2008 (školský zákon):

 1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-  vzdelávacie potreby.
 4. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 6. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti do 24 hodín triednemu učiteľovi. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. Uvoľniť žiaka z vyučovania z jedného dňa môže triedny učiteľ, z viac dní na základe žiadosti zákonného zástupcu riaditeľ školy.
 7. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.
 8. V nepredvídaných prípadoch ochorenia žiaka, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť neúčasť na vyučovaní v priebehu dňa do 24 hodín. Jeho neprítomnosť môže rodič ospravedlniť na päť za sebou nasledujúcich pracovných dní. Ak neprítomnosť maloletého žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich pracovných dní, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Ak po ospravedlnení piatich za sebou nasledujúcich dní rodičom je žiak opäť neprítomný v škole, zákonný zástupca doloží ospravedlnenie od jeho pediatra. Zákonný zástupca zodpovedá za nezneužívanie možnosti ospravedlnenia žiaka. V prípade podozrenia na zneužívanie, alebo časté ospravedlnenia žiaka v priebehu mesiaca, triedny učiteľ je povinný oboznámiť s danou skutočnosťou riaditeľa školy. Ten následne môže požiadať prostredníctvom odboru sociálnych vecí a rodiny o dokladovanie zdravotného stavu u príslušného pediatra. Zneužívanie bude hodnotené, ako zanedbávanie školskej dochádzky s príslušnými dôsledkami.
 9. V prípade diagnostikovania, alebo vyskytnutia sa infekčnej choroby v rodine žiaka, zákonný zástupca je povinný okamžite informovať o danej skutočnosti triedneho učiteľa a riaditeľa školy, aby boli zabezpečené potrebné opatrenia na zamedzenie jej šírenia v škole.
 10. Zákonný zástupca je povinný oboznámiť sa s vnútorným poriadkom školy na prvej schôdzi rodičovského združenia prostredníctvom triedneho učiteľa, alebo na webovej stránke školy.
 11. Zabezpečia vhodné podmienky pre štúdium žiaka v rámci vnútorného poriadku školy, učebného plánu školy a učebných osnov schválených Ministerstvom školstva SR (úprava zovňajšku, prezuvky, športový úbor vrátane športovej obuvi, školské potreby a pomôcky – zošity, písacie a rysovacie potreby, kalkulačku, učebnice cudzieho jazyka, ochranný plášť na výtvarnú výchovu).
 12. Po dohode triedneho rodičovského združenia finančne zabezpečujú školské podujatia zaradené do ročného plánu práce školy ( lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, korčuliarsky kurz, ochrany človeka a prírody, exkurzie, školské výlety).
 13. Zúčastňujú sa schôdzí rodičovského združenia triednych a celoškolských, priebežne sa informujú o dosahovaných výsledkoch žiaka, o zápisoch v študijnom preukaze žiaka a zároveň informujú triedneho učiteľa o všetkých skutočnostiach ovplyvňujúcich výchovno-vzdelávací proces.
 14. Škola zodpovedá za bezpečnosť žiaka počas vyučovania podľa platného rozvrhu vyučovacích hodín od vstupu žiaka do budovy školy až po jeho odchod z budovy. Ak chce rodič, aby jeho dieťa v priebehu vyučovania (vrátane prestávok) opustilo areál školy, oznámi to triednemu učiteľovi písomne. Táto žiadosť doplnená súhlasom triedneho učiteľa slúži ako priepustka. V čase opustenia školy zodpovedá za bezpečnosť a konanie žiaka rodič.
 15. Rodič písomne požiada riaditeľa školy o:

a. oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy

b. oslobodenie žiaka od štúdia jednotlivých predmetov (telesná výchova)

c. umožnenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu

d. povolenie absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí

e. prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov

f. povolenie opakovať ročník

g. povolenie vykonať opravnú skúšku

h. povolenie vykonať komisionálnu skúšku.

 

Článok XVIII

Dochádzka žiakov do ŠKD

 

 1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe žiadosti rodiča a rozhodnutia riaditeľa školy.
 2. Rodič v súlade s platným vnútorným predpisom a VZNO je uhradiť poplatok v uvedenej sume, vrátane úľav najneskôr do 15 dňa daného mesiaca.
 3. Neuhradenie poplatku, alebo porušenie vnútorného poriadku ŠKD je dôvod k vylúčeniu žiaka z ŠKD.
 4. Činnosť ŠKD je organizovaná v súlade s platným rozvrhom ŠKD.
 5. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne na osobitnom lístočku, alebo poslať po žiaka osobu, ktorá má písomné poverenie od rodičov.
 6. Prevádzka ŠKD počas prázdnin nie je.
 7. Prevádzka ŠKD je zabezpečená, ak je záväzne prihlásených min.12 žiakov.
 8. Prihlásené dieťa do ŠKD, prichádza do oddelenia po skončení vyučovania.
 9. Žiakov odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede. Žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvedie učiteľka do šatne.
 10. Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča.
 11. Odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v denníku). Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť.
 12. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
 13. Odchod z ŠKD  je od 15.00 hod. do 15.15 hod., a od 15:45 do 16:00. V čase od 15:15 do 15:45 žiaci majú vyhradený na písanie domácich úloh a prípravu na vyučovanie.
 14. Zákonný zástupca, alebo ním poverená osoba preberá žiaka po prihlásení sa cez videotelefón pri vstupe do školy.

Záverečné ustanovenia

 

Školský poriadok, ako záväzný základný vnútroškolský dokument, ktorý v nadväznosti na záväzné právne normy (1) a pedagogicko-organizačné predpisy o organizácii vyučovania obsahuje pravidlá správania sa žiakov, ich práva a povinnosti a upravuje vzájomné medziľudské vzťahy v škole.

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy, ich rodičov a pedagogických zamestnancov. Za porušovanie školského poriadku zainteresovaní nesú osobnú zodpovednosť.

 

Ruší sa školský poriadok vydaný v 28. 8. 2019

 

Zapamätajte si:

„Rešpektovanie školského poriadku Vám prinesie úctu, vážnosť a uznanie Vášho okolia!“

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou školy dňa 31. 8. 2023 s účinnosťou dňa 1. septembra 2023

 

V Záhradnom 31. 8.  2023                                                                   

 

                                                                                                       Mgr. Marián Fabian

                                                                                                            riaditeľ školy

Na vedomie:

 • pedagogickí a hospodárski zamestnanci,
 • žiaci školy,
 • zákonní zástupcovia.

 

 

(1) Legislatívne predpisy:

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 3, 55 – 57, 58, 144, 152, 153) v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Pedagogických pokynov pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok – informácie k výchove a vzdelávaniu v školách a školských zariadeniach.
 • Vyhláška č. 344/2023 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka za základných školách v znení neskorších predpisov.
 • Dohovor o právach dieťaťa.
 • Metodický pokyn č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
 • Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

       č.:2011-3121/12824:4-921 s účinnosťou od 1. 5. 2011, následných dodatkov a príloh

 • Organizačný poriadok školy.
 • Pracovný poriadok.

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
  Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
 • +421 51 4557721
  +421 940624429

Fotogaléria