Navigácia

Školský klub detí

Školský klub detí

 

Výchovný program

 

Školského klubu detí

 

 

ZAHRADNÍČEK

 

 

 

 

 

 

Forma výchovy a vzdelávania: poldenná

 

Výchovný jazyk: slovenský

 

Druh školského zariadenia: štátne

 

Dátum prerokovania v pedagogickej  rade  školy: 31. 8. 2023

 

Dátum prerokovania v rade školy: 12. 9. 2023

 

Platnosť výchovného programu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2027

 

Zriaďovateľ:  

Obec Záhradné, Tulčícka č.271/2, 082 16  Záhradné

 

 

Platnosť

Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy

a podobne

Platnosť ŠkVVP od

                             do

01. 09. 2023

31. 08. 2027

 

Revidované

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Vymedzenie cieľov a poslania výchovy

 

  1. Charakteristika školského klubu

 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia so zámerom rozvíjať ich osobnostný potenciál, záujmy a vzdelávacie potreby v podporujúcom prostredí uplatňujúcom požiadavky na výchovu mimo vyučovania a výchovu vo voľnom čase, prostredníctvom princípov neformálneho vzdelávania.

Školský klub detí má 2 heterogénne oddelenia s počtom 49 detí z 1.- 4. ročníka ZŠ,  je umiestnený  v budove školy na 1. poschodí. Má k dispozícii 2 miestnosti a kabinet na didaktické pomôcky. Komorné prostredie ŠKD umožňuje takmer rodinnú výchovu detí, vďaka dobrej atmosfére a výbornému vzťahu vychovávateľ - dieťa - rodič.  Zabezpečuje aj integráciu žiakov so ŠVVP.

V budúcnosti chceme:

dopĺňať a modernizovať materiálno – technické vybavenie miestností a priestorov, ktoré slúžia ako na oddychovú a rekreačnú činnosť detí, tak aj na plnenie cieľov tematických oblastí výchovy – zveľaďovať školský dvor, doplniť jeho priestory o hojdačky a šmýkačku, doplniť pomôcky v školskom klube na tvorivú činnosť detí, obnoviť a obohatiť inventár ŠKD o nové hračky, spoločenské a logické hry. Skvalitniť domácu prípravu detí a zatraktívniť krúžkovú činnosť.

                      

  1. Charakteristika detí

 

ŠKD navštevujú deti z obce Záhradné, Veľký Slivník, Malý Slivník, Mošurov, Fintice a Terňa, deti so ŠVVP, ktoré sú zároveň žiakmi 1. - 4. ročníka Základnej školy v Záhradnom v počte 2 detí.

Deti do ŠKD prijímame na nasledujúci školský rok do 15.septembra. V prípade potreby a voľnej kapacity aj počas školského roka.

 

  1. Dlhodobé projekty

 

Dlhodobo sa zapájame do spoluorganizovania charitatívnych zbierok, do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení pre rodičov, seniorov i na vianočné príležitosti, realizujeme športové súťaže, organizujeme tvorivé dielne, výmenné burzy, výstavy, vystupujeme s nacvičenými ukážkami malých javiskových foriem s ľudovou tematikou, realizujeme ochutnávky zdravých jedál.

Naše dlho udržiavané a v obci už dobre známe sú podujatia a akcie ako Dary jesene, Biela pastelka, Úcta k starším, Daruj knihu, Krabica plná lásky, Vianočné trhy, Vianočná akadémia, Zóna bez peňazí, Deň narcisov, Deň Zeme, Deň matiek, Zdravá výživa na školách, Šedzikartské folklórne slávnosti, Opekačka.

 

  1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

 

Spolupráca s rodičmi:

 

 • individuálne rozhovory s rodičmi v rámci oficiálne vyčlenených konzultačných hodín
 • rodičovské združenie
 • plenárna schôdza
 • kultúrno-spoločenské a športové podujatie pre rodičov – neformálne stretnutia

 

Spolupráca s inými inštitúciami:

 

 • MŠ Záhradné
 • Obecný úrad Záhradné
 • ZUŠ
 • Denný stacionár
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Liga proti rakovine SR

 

Výborná je rovnako spolupráca i so starými rodičmi – októbrová beseda „Úcta k starším“, hudobné podujatie Slávik so seniormi v porote, či zimné posedenie pri čaji s témou Vianočné zvyky a tradície.

 

  1. Ciele a poslanie výchovy v školskom klube detí

 

Poslaním školského klubu detí je umožniť deťom rozvíjať ich osobnostný potenciál, záujmy a vzdelávacie potreby v podporujúcom prostredí uplatňujúcom požiadavky na výchovu mimo vyučovania a výchovu vo voľnom čase, prostredníctvom princípov neformálneho vzdelávania.

 

Ciele výchovy a vzdelávania v školskom klube detí sú:

- rozvíjať spôsobilosti kľúčové pre život v 21. storočí v prepojení na ciele a profil absolventa základného vzdelávania,

- rozvíjať spôsobilosti oceňovať voľný čas ako hodnotu, využívať ho zmysluplne a racionálne pre svoj rozvoj, zodpovedne a aktívne pristupovať k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia

- rozvíjať spôsobilosti plánovať a vyberať si vhodné činnosti na participáciu, rekreáciu a relaxáciu,

- podporovať inkluzívny a individualizovaný (diferencovaný, personalizovaný) prístup vo výchove a vzdelávaní, v centre ktorého stojí dieťa, jeho osobnostný potenciál a výchovno-vzdelávacie potreby, podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa

- podporovať podnikavosť, iniciatívnosť, tvorivosť a prirodzenú zvedavosť pri poznávaní sveta okolo seba, kriticky myslieť, rozvíjať kognitívne schopnosti aktívnou účasťou na riešení problémov, samostatne aj v skupinách, rozvíjať prosociálne správanie, 

- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími zainteresovanými stranami (partnermi) podieľajúcimi sa na výchove,

- zabezpečiť oddych a relaxáciu detí po vyučovaní v škole,

- rozvíjať záujmy a napĺňať novo-vynárajúce sa potreby súčasných detí,

- podporovať aktivity vzťahujúce sa ku škole, - zabezpečovať deťom podmienky na prípravu na vyučovanie.

 

Podmienkou plnenia všetkých uvedených cieľov je vytvorenie prostredia, ktoré deťom umožňuje spoločnú činnosť v čase mimo vyučovania v nestresujúcich situáciách a funkčnom priestore, ktoré spĺňa podmienky tvorivosti, navodzuje kreativitu a dáva príležitosť k sebarealizácii.

 

Dôležitým prvkom je interakcia všetkých zúčastnených činiteľov, medzi ktoré patrí sociálna klíma školy, empatia vychovávateliek, režim dňa s dostatkom pohybu a navodením podnetných aktivít, otvorené vzťahy medzi vychovávateľkami, deťmi a rodičmi. Len pri zaistení týchto podmienok môže školský klub plniť svoju sociálnu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a výchovnú funkciu 

 

Hlavným cieľom výchovy nášho školského zariadenia je výchovné pôsobenie na dieťa súčinnosti s cieľmi základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou tak, aby podporil rozvíjanie dieťaťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosociálnej osobnosti, ktorá bude schopná uplatniť sa v reálnom živote súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti.

 

  1. Charakteristika Výchovného programu ŠZ

 

 • Žiaci môžu svoje myšlienky a nápady prezentovať v školskom časopise Záhradníček.
 • Podľa svojich schopností sa zapájajú do súťaží.

 

3. Kompetencie komunikatívne - viest žiakov k otvorenej, všestrannej a účinnej komunikácii.

 • Vedieme žiakov k rozvíjaniu komunikačných zručností v materinskom a cudzom jazyku.
 • Podporujeme rozvoj komunikačných  zručností v informačných a komunikačných technológiách.
 • Kladieme dôraz na kultivovanú úroveň komunikáciu.
 • Netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé prejavy chovania žiakov, zamestnancov školy i rodičov.
 • Vedieme žiakov ku vhodnej komunikácii v oblasti sociálnych vzťahov. Využívame rôznych školných akcií k posilneniu priateľských vzťahov medzi triedami a jednotlivcami (škola v prírode, tvorivé dielne, športové súťaže).
 • Učíme žiakov prezentovať svoje názory, vhodnou formou ich obhajovať a zároveň počúvať názory iných.
 • Vyžadujeme dôsledné dodržiavanie pravidiel stanovených v školskom poriadku a umožňujeme žiakom podieľať sa na zostavovaní týchto pravidiel.

 

4. Kompetencie sociálne a personálne - rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať práci vlastní a druhých

 • Používame rôzne metódy vyučovania: frontálne vyučovanie, práce vo dvojiciach a v skupinách, kooperatívne vyučovanie, metódy kritického myslení.
 • Učíme žiakov pracovať v tímoch.
 • Učíme žiakov hodnotiť prácu týmu, svoju prácu a prácu ostatných členov týmu.
 • Podporujeme vzájomnú pomoc žiakov.
 • Podporujeme integráciu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do triednych kolektívov.
 • Netolerujeme prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu.
 • Priebežne sledujeme sociálne vzťahy v triede.
 • Učíme žiakov odmietavému postoju k všetkému, čo narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi.
 • Dôsledne vyžadujeme dodržiavanie spoločne dohodnutých pravidiel chovania, na ktorých sa žiaci podieľajú.

 

5. Kompetencie občianske - pripravovať žiakov ako slobodné a zodpovedné osobnosti, uplatňujúce svoje práva a plniace svoje povinnosti

 • Vedieme žiakov k sebapoznávaniu, sebaúcte a k úcte k druhým ľuďom.
 • Využívame modelové príklady k demonštrovaniu pozitívnych a negatívnych prejavov chovania ľudí.
 • Využívame pomoc a skúsenosti odborníkov – OPPP, polície…
 • Disciplinárne priestupky sa snažíme riešiť individuálne, rozumne a spravodlivo.
 • Zoznamujeme žiakov so základnými právnymi normami.
 • Ponúkame žiakom rôzne záujmové aktivity ako protiváhu nežiaducim sociálnym patologickým javom.
 • Učíme žiakov chrániť životné prostredie.
 • Pri vyučovaní využívame miestne historické súvislosti a prírodné podmienky, vedieme žiakov k pozitívnemu vzťahu k svojej obci.

 

6. Kompetencie pracovné - viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci, naučiť ich používať pri práci vhodné materiály a chrániť svoje zdravie pri práci, pomoc žiakom pri voľbe ich budúceho povolania

 • Vedieme žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci, dobrú prácu vždy pochválime.
 • Pri vyučovaní vytvárame tvorivé pracovné prostredie.
 • Vedieme žiakov k dodržiavaniu určených pravidiel, k ochrane zdravia a k plneniu svojich povinností.
 • Rôznymi formami (exkurze, film, beseda) zoznamujeme žiakov s rôznymi profesiami.

 

Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať individuálnym prístupom , preferovaním zážitkových metód a foriem práce, aplikovaním humanistickej výchovy, úzkou spoluprácou s vyučujúcimi, s rodinou dieťaťa a vytváraním pozitívnej emocionálnej klímy v oddelení a v ŠKD.

 1. Formy výchovy a vzdelávania (podľa § 54 školského zákona)

 

Záujmové vzdelávanie, ktoré uskutočňujeme v našom školskom klube detí, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajúc čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.

Program je naplánovaný formou pravidelnej činnosti – individuálna, kolektívna, skupinová práca – ponukou odpočinkových, spontánnych i riadených aktivít.

 

Odpočinková činnosť

... má pokojný charakter, je pohybovo a duševne nenáročná. Optimálnym riešení, odpočinku žiakov je voľba činnosti samotným žiakom, podľa individuálnej potreby. Úlohou vychovávateľky je zabezpečiť pokojné a bezkonfliktné prostredie, dbať, aby každý žiak sa zabavil nejakou činnosťou, poprípade usmerňovanie detí, nabádanie na kolektívne cítenie.

 

Rekreaččinnosť

... má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktoré žiaci vykonávajú podľa možnosti vonku na školskom dvore, na sídliskovom ihrisku i na vychádzkach. V prípade nepriaznivého počasia sa využíva chodba pri šatniach, triedach ŠKD, telocvičňa. Zaraďujeme ju pri prejave strednej únavy, pomáha žiakom odreagovať sa. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu.

 

Záujmová činnosť

... pomáha rozširovať priestor a rast žiakov. Pri tvorení týždenných plánov vychovávateľky dbajú o pestrosť, záujmové činnosti zaraďujú striedavo, prihliadaním na záujmy žiakov. Rozvíja sa talent a nadanie žiakov.

 

Metódy používané pri spontánnej neriadenej činnosti:

 • pozorovanie, získavanie skúseností prežívania
 • individuálna práca, hra
 • vlastná tvorba
 • práca v skupinách, vo dvojiciach
 • samostatné i skupinové riešenie problému
 • hodnotenie, sebahodnotenie

 

Metódy používané pri riadenej činnosti:

 • komunikácia, vychádzka
 • dramatizácia
 • riešenie problémov, vyhľadávanie informácií
 • rozhovor, diskusia
 • prezentácia výsledkov

 

Formy práce pri spontánnej činnosti:

 • odpočinok, čítanie kníh, detských časopisov
 • tematické hry
 • stolné hry, spoločenské hry
 • voľné kreslenie, vymaľovávanie
 • hádanie tajničiek, doplňovačky

 

Formy práce pri riadenej činnosti

 • vychádzka s pozorovaním
 • práce s využitím rôznych techník
 • besedy
 • práce s knihou
 • ťaže a didaktické hry
 • hudobné a pohybové hry
 • telovýchovné chvíľky pre zdravie a zdravé držanie tela
 • športové súťaživé hry
 • ťaže a kvízy

 

Vychovávateľky uplatňujú predovšetkým zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a s pedagogickými zamestnancami školy. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú oddychové, rekreačné, záujmové činnosti a zážitkové vzdelávanie.

 

Forma výchovy a vzdelávania: poldenná.

 

 

 1. Tematické oblasti výchovy

 

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto výchovných oblastiach:

1. Komunikácia a práca s informáciami

2. Sebarozvoj a svet práce

3. Zdravie a subjektívna pohoda

4. Spoločnosť a príroda

5. Kultúra a umenie

 

Tematické oblasti výchovy sú kompatibilné so vzdelávacími oblasťami základného vzdelávania. V tematickej oblasti výchovy Komunikácia a práca s informáciami sú integrované dve vzdelávacie oblasti – oblasť Jazyk a komunikácia a oblasť Matematika a práca s informáciami. Tematická oblasť výchovy Sebarozvoj a svet práce je kompatibilná so vzdelávacou oblasťou Človek a svet práce. Tematická oblasť výchovy Zdravie a subjektívna pohoda súvisí so vzdelávacou oblasťou Zdravie a pohyb. V tematickej oblasti výchovy Spoločnosť a príroda sú integrované dve vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť a Človek a príroda. Tematická oblasť výchovy Kultúra a umenie je kompatibilná so vzdelávacou oblasťou Umenie a kultúra.

Ciele tematických oblastí výchovy sú prispôsobené požiadavkám 21. storočia, záujmom a potrebám súčasných detí i trendom vo svete vzdelávania (digitalizácia, informatizácia, inklúzia, individualizácia a diferenciácia a i.). V tematických oblastiach výchovy sú integrované všetky ciele základného vzdelávania, ktoré boli adaptované vo vzťahu k charakteru výchovy mimo vyučovania a špecifikám výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí.

Tematické oblasti výchovy sú vzájomne prepojené, prelínajú sa a nevystupujú ako samostatné a izolované časti. Nie sú uzavretým celkom, ale otvorenou obsahovou dimenziou výchovy mimo vyučovania. Tematické oblasti výchovy je možné implementovať v rámci všetkých druhov činností, v školskom klube detí v týchto realizovaných činnostiach:  oddychová a rekreačná činnosť, záujmová činnosť a príprava na vyučovanie.

 

Charakteristika a ciele tematických oblastí výchovy

 1. Komunikácia a práca s informáciami

Charakteristika (opis) tematickej oblasti výchovy

Verbálna a neverbálna komunikácia, virtuálna komunikácia, efektívna komunikácia, budovanie digitálnej stopy. Riešenie konfliktov, aktívne počúvanie, prezentačné zručnosti. Kritické myslenie, riešenie problémov, vyhľadávanie a detegovanie informácií (fakty, argumenty, názor, pocit, hoax), objektivita subjektivita interpretácií, komparácia informácií, overovanie informácií. Čitateľská, matematická a digitálna gramotnosť.

 

Ciele tematickej oblasti výchovy Komunikácia a práca s informáciami

1. Osvojovať si schopnosti prezentačných zručností, diskutovať, obhajovať vlastné názory s využitím analytických zručností a kritického myslenia.

2. Vyjadrovať názory ústnou aj písomnou formou v súlade s komunikačnou situáciou, v rôznom komunikačnom prostredí.

3. Vyjadrovať svoje myšlienky v materinskom aj cudzom jazyku, pracovať s knihou, tvoriť texty rôznych štýlov, tvoriť vlastné texty, pochopiť funkcie písanej reči a porozumieť významu textu.

4. Aplikovať informatickú kultúru založenú na rešpektovaní právnych a etických zásad používania IKT a mediálnych produktov.

5. Používať kritické a analytické myslenie pri poznávaní nebezpečenstva internetu a online prostredia (dostupnosť informácií, strata súkromia, otvorenosť k ľuďom).

6. Rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti s ohľadom na čistotu jazykového prejavu, rozvoja slovnej zásoby a gramatickej správnosti vyjadrovania.

7. Osvojovať si komunikačnú etiku.

8. Využívať matematické myslenie a logické operácie v každodennom živote a štúdiu.

 

 1. Sebarozvoj a svet práce

Charakteristika (opis) tematickej oblasti výchovy

Personalizácia – priestor pre objavovanie a definovanie seba. Sebadôvera, sebapoznávanie – kto som, kým sa chcem stať, o čom snívam. Manažment času (angl. time management), sebadisciplína, pevná vôľa. Budovanie „mojej značky“ – prezentovanie seba. Mäkké zručnosti (angl. soft skills) – tímová spolupráca, kooperácia, asertivita, tvorivé myslenie, empatia. Riešenie konfliktov, správne sa rozhodovať, vyjednávanie, atraktivita povolaní, nové pracovné pozície, digitalizácia a informatizácia.

Ciele tematickej oblasti výchovy Sebarozvoj a svet práce

1. Prejavovať podnikavosť, iniciatívnosť, tvorivosť a prirodzenú zvedavosť pri poznávaní sveta okolo seba.

2. Osvojovať si zručnosti riešiť konflikty, vyjadrovať svoje postoje a názory na primeranej úrovni empatie a asertivity.

3. Zapájať sa úspešne do bežného života rozvíjaním zručností finančnej gramotnosti.

4. Aplikovať metakognitívne stratégie pri postupoch vlastného učenia sa.

5. Využívať vlastné záujmy na podporu sebarealizácie a voľby povolania.

6. Aplikovať zručnosti kooperácie a spolupráce ako člen tímu, sociálnej skupiny.

7. Nadobúdať pracovné zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.

8. Byť zodpovedný za pracovné úlohy – dokončiť začatú prácu

 

 1. Zdravie a subjektívna pohoda

Charakteristika (opis) tematickej oblasti výchovy

Fyzické zdravie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, životospráva, šport, cvičenie, režim dňa. Motivácia, ašpirácie, túžby. Postoje, názory. Sila prítomného okamihu, prežívanie svojej pozície – člena tímu, skupiny ako časť rastu, života. Subjektívna pohoda (angl. wellbeing) ako schopnosť bytia bez strachu, úzkosti, nežiť v obrane. Pocit šťastia – čo ma robí šťastným, čo mi prináša radosť. Pocit spokojnosti – zmysel života. Skutočný život a virtuálna realita.

 

Ciele tematickej oblasti výchovy Zdravie a subjektívna pohoda

1. Vykonávať činnosti zodpovedajúce svojmu osobnému potenciálu v oblasti pohybových aktivít, športu a telesnej výchovy.

2. Dosahovať duševnú rovnováhu prostredníctvom kompenzácie duševného a fyzického zaťaženia školského vyučovania pohybovými aktivitami.

3. Získať informácie o zdravom životnom štýle a uspokojiť svoje fyzické potreby (spánok, strava, pohyb, odpočinok ) vo svojom dennom režime.

4. Využívať svoje osobné záujmy na vlastnú sebarealizáciu a relaxáciu.

5. Využívať svoj talent a nadanie na vyjadrovanie svojej životnej spokojnosti.

6. Mať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu s ich pravidelným začlenením do denného režimu.

7. Získať informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a vedieť poskytnúť prvú pomoc na veku primeranej úrovni. Poznať dôležité linky pomoci.

8. Upevňovať hygienické zásady, návyky základných sebaobslužných činností, poznať kultúru stolovania a aplikáciu zásad slušného správania v praxi.

9. Prejaviť prosociálne zručnosti pri sebapoznávaní, riešení emočných problémov, mať schopnosť zvládnuť vlastné pozitívne a negatívne emócie, riešiť kvalitu vzťahov s rodičmi, spolužiakmi, učiteľmi/vychovávateľmi.

10. Získať správne návyky držania tela a mať kultivovaný pohybový prejav.

11. Nadobudnúť odolnosť a zdravé sociálne návyky ako prevenciu pred rizikovým správaním

 

 1. Spoločnosť a príroda

Charakteristika (opis) tematickej oblasti výchovy

Hodnoty v spoločnosti, sloboda, demokracia, práva a povinnosti. Ľudské práva. Sociálne znevýhodnené (vylúčené) skupiny. Inkluzívny prístup k životu – prijatie druhého za partnera, spoločníka, spolutvorcu. Medziľudské vzťahy, tolerancia, akceptácia, rešpektovanie, dialóg, konsenzus, kompromis, lojalita. Trvalo udržateľný rozvoj. Planéta Zem. Vesmír. Globálne problémy ľudstva.

 

Ciele tematickej oblasti výchovy Spoločnosť a príroda

1. Utvrdzovať etické správanie, prijímanie odlišnosti, občianske postoje a zručnosti ako trvalé aspekty občianskej spoločnosti.

2. Upevňovať vlastné poznanie a aplikáciu spoločenských, kultúrnych a právnych noriem v správaní voči okoliu.

3. Diskutovať o mediálne aktívnych skupinách, ktoré spochybňujú demokratické hodnoty a propagujú extrémizmus v rôznych oblastiach (napr. youtuberi, influenceri propagujúci nežiadúce postoje a názory v rozpore s demokratickými hodnotami a spoločenskými normami).

4. Aplikovať prírodovedné vedomosti a formulovať argumenty na podporu rozhodnutí a odporúčaní súvisiacich so spoločenskými alebo globálnymi výzvami.

5. Demonštrovať zásady environmentálneho prístupu k životnému prostrediu.

6. Rozvíjať abstraktné myslenie smerujúce k pochopeniu podstaty témy a aj experimentovanie a bádanie.

7. Zapájať sa do výberu a realizácie dobrovoľníckych aktivít.

 

 1. Kultúra a umenie

Charakteristika (opis) tematickej oblasti výchovy

Kultúrne dedičstvá – tradície, zvyky, obyčaje. Rozmanitosť a vplyv iných kultúr. Národná hrdosť, vlastenectvo. Slovensko – moja krajina. Náboženstvá. Národnostné menšiny. Umenie – výtvarné, hudobné, literárno-dramatické. Sebavyjadrenie cez umenie.

 

Ciele tematickej oblasti výchovy Kultúra a umenie

1. Aplikovať podnety moderného výtvarného umenia, podnety inšpirované dejinami umenia, podnety architektúry, podnety fotografie, podnety videa a filmu, podnety elektronických médií, podnety dizajnu a remesiel, podnety speváckej a inštrumentálnej činnosti, podnety iných oblastí poznávania sveta pri vlastnom experimentovaní, rozvíjaní tvorivosti a kreativity postavených na vlastnom zážitku a skúsenosti.

2. Nadobudnúť interkultúrne kompetencie a uvedomovať si vzájomný vplyv rôznych kultúr na Slovensku v kontexte histórie a súčasnosti.

3. Využívať rôzne formy umenia (hudobné, výtvarné, dramatické, tanečné) na vlastné sebavyjadrenie, originálne reflexie skutočnosti, schopnosti kritického čítania a interpretácie.

4. Prejavovať vzťah k ľudovým tradíciám, ochrane a poznávaní kultúrneho dedičstva, poznávaniu kultúrnych hodnôt umenia.

5. Využívať pri komunikácii a interakcii s ľuďmi poznatky o kultúrach, náboženstve a tradíciách národnostných menšín žijúcich na Slovensku.

6. Vnímať umenie a kultúru na základe súčasných kultúrnych procesov a aktuálnych problémov, chápať význam estetických faktorov a estetickej činnosti v každodennom živote, význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti.

7. Rozvíjať poznanie seba ako euroobčana v oblasti kultúry, využívať skúsenosti muzeálnej a galerijnej pedagogiky.

 

 

 1. Výchovný jazyk

 

Výchovným jazykom školského klubu detí je štátny jazyk - slovenský jazyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY:

 

Príloha 1: Vnútorný poriadok ŠKD

Príloha 2: Denný režim ŠKD

Príloha 3: Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD

Príloha 4: Plán práce ŠKD na školský rok 2023/2024

 

 

Príloha 1: Vnútorný poriadok ŠKD

 

 

Vnútorný poriadok ŠKD pre školský rok 2023/2027

 

 

 1. Riadenie a organizácia ŠKD

 

 • Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ.
 • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
 • V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov na celý čas pobytu v ŠKD.

 

 1.  Prevádzka ŠKD

 

 • Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 11.40 hod. do 16:00 hod.
 • Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí.

 

 1. Zaraďovanie žiakov

 

 • Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami.
 • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.
 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
 • Zaraďujú sa do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

 

 1. Výchovno – vzdelávacia činnosť

 

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
 • Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého charakteru.
 • V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
 • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.
 • V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
 • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej ŠJ.
 • Na záujmovú a rekreačnú činnosť v ŠKD sa môže využívať aj špeciálna učebňa, dielňa, ihrisko a iné objekty školy.

 

 1.  Dochádzka žiakov

 

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 • Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť /ak to nie je na zápisnom lístku uvedené/ z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov
 • Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

 

 1. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 

 • Za bezpečnosť žiakov počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná p. vychovávateľka.
 • Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka.
 • Počas konania popoludňajšieho vyučovania – záujmových krúžkov, nepovinných predmetov i náboženstva, vyučujúci preberajúci detí od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom, dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke.
 • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.
 • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
 • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 • Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezuvky. Žiaci musia mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie, prezuvky, topánky/ označené , pre prípad odcudzenia.
 • Straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
 • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
 • Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.
 • Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu, upovedomí o tom rodičov.

 

 1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 

 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je v súlade s nariadením obce 10 € mesačne na jedného žiaka (...ďalej upravuje VZN obce)
 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vždy do 15. dňa v mesiaci.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 • Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne :
 • vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, a odovzdá celú sumu aj so zoznamom žiakov účtovníčke školy, ktorá peniaze poukáže na účet školy.
 • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.

 

 

Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01. 09. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Mgr. Marián Fabian

                                                                                                                                riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 2: Denný režim ŠKD

 

 

 

 

 

Denný režim ŠKD

 

 

11:40    -     12:35        voľné hry, relaxácia

12:35    -     13:30        hygiena, obed

13:30 – 14:00 - vyzdvihnutie žiakov rodičmi

13:30     -    14:45        oddychová a rekreačná činnosť, TOV

14:45     -    15:00        hygiena, olovrant

 14:45 – 15:00 - vyzdvihnutie žiakov rodičmi

15:00     -    15:50        príprava na vyučovanie

 15:30 – 16:00 - vyzdvihnutie žiakov rodičmi

15:50     -    16:00        úprava tried, odchod žiakov z ŠKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 3: Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD

 

 

 

 

 

Deň

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť od 1. septembra 2023 – do 30. júna 2024

 

Tematická oblasť výchovy

 

Oddychová, rekreačná

 

Príprava na vyučovanie

 

Pondelok

KU

Kultúra a umenie

Rozhovory s deťmi, jazykové cvičenia, rozvíjanie slovnej zásoby, čítanie časopisov, encyklopédie, doplňovačky

Tematická vychádzka, hry na šk. dvore

Písomná  - podľa TVVP

Ústna - čítanie zadaného textu

DH – MAT, SJL

 

Utorok

SSP

Sebarozvoj a svet práce

Hlavolamy, hádanky, riekanky, tajničky, dramatizácia, logické hry, čítanie kníh a časopisov, doplňovačky

Kruhové hry, súťaže, hry na šk. dvore,

Písomná :- podľa TVVP

Ústna - čítanie zadaného textu

DH – MAT, SJL

 

Streda

SaP

Spoločnosť a príroda

Prezeranie detských časopisov spoločenské, zábavné hry, lego, informatika, hry s hračkami, návšteva knižnice

Pohybové a hudobné hry.

Písomná  - podľa TVVP

Ústna – čítanie zadaného textu

DH – na opakovanie učiva

 

Štvrtok

KaPI

Komunikácia a práca s informáciami

Stolové spoločenské hry, PC, skladačky, kvízy, relaxačné cvičenia, počúvanie a pozeranie rozprávok

Kolektívne a spontánne hry na šk. dvore

Písomná  - podľa TVVP

Ústna - čítanie zadaného textu

DH – MAT, SJL

 

Piatok

ZSP

 

Zdravie a subjektívna pohoda

Čítanie na pokračovanie,  psychohry, besedy, modelovanie, kreslenie, logické hry, encyklopédie,

Vychádzky, hry, súťaže, hry v telocvični

Písomná  - podľa TVVP

Ústna - čítanie zadaného textu

DH – INF, PDA

 • činnosti v oddychovej a rekreačnej časti procesu je možne prispôsobovať meniacim sa podmienkam a záujmov detí ŠKD

 

Príloha 4: Plán práce ŠKD na školský rok 2023/2024

 

 

 

 

SEPTEMBER

FEBRUÁR

 

 

 • Vítame "nováčikov" v ŠKD
 • Fašiangový karneval 
 • Šarkaniáda 
 • Fašangy še skončeli
 • Opekačka s rodičmi
 • Zimná olympiáda 
   

OKTÓBER 

MAREC

 • Jesenná Brigáda 
 • Vítanie jari – VYV súťaž
 • Dary zeme
 • Marec - mesiac knihy
 • Svetový deň výživy
 • Deň učiteľov
 • Mesiac úcty k starším 
 • Svetový deň vody
   

NOVEMBER

APRÍL

 • Zóna bez peňazí
 • Vítanie jari - MORENA
 • Krabica plná lásky
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Jesenné tvorivé dielne  
 • Brigáda v SKD
 • Jesenná výstava
 • Deň narcisov
   

DECEMBER

MÁJ

 • Mikuláš 
 • Stavanie Mája 
 • Vianočná tvorivá dielňa 
 • Deň matiek 
 • Vianočné trhy 
 • Slávik 
 • Vianočná akadémia 
 • Futbalový zápas o pohár
   

JANUÁR  

JÚN    

 • Novoročné posedenie
 • MDD 
 • Stavanie snehuliakov 
 • Noc škriatkov
 • Búdky pre vtáčiky
 • Kúpačka
 

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
  Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
 • +421 51 4557721
  +421 940624429

Fotogaléria