Navigácia

Profil školy História školy Prehľad organizácie školy Hymna školy Školský vzdelávací program

O škole

Profil školy

 

  HLAVNÉ CIELE ŠKOLY NA ŠK. R. 2021/2022 

 

  

Hlavným cieľom je naďalej postupne premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie edukačné prostredie na tvorivo-humánne a poznatkovo-hodnotné zážitkové školské výchovno-vzdelávacie prostredie založená na prirodzenej inklúzii a empatii všetkých dotknutých jedincov v rámci komplexného vzdelávanie. Pričom dôraz bude kladený na aktivitu a slobodu osobnosti, jej silu  vytvoriť svoj progresívny, tvorivý spôsob bytia pre život v novom tisícročí.

 

a) V edukačnom procese:

 • škola chce naďalej pokračovať v plnení hlavných i parciálnych úloh vyplývajúcich z inovovaného Školského vzdelávacieho programu, z dlhodobého i akčného plánu práce školy a pokynov na školský rok 2021/22 v súlade s nariadením a opatreniami ministerstva školstva a ÚVZ SR,
 • dôsledne dbať o zvyšovanie úrovne VVP, jeho inklúziu, humanizáciu a vedomostnú úroveň žiakov na základe individuálneho prístupu k žiakovi,
 • zamerať sa na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené v priebehu predchádzajúceho školského roka,
 • pokračovať v aktívnom zavádzaní informačných technológií do edukačného procesu a aktívne využívať multimediálnu učebňu, interaktívne tabule vo vyučovacom i mimo vyučovacom procese,
 • vytvárať vhodné podmienky na začlenenie žiakov s ŠVVP,
 • pokračovať v rozvoji mimoškolskej činnosti žiakov a pedagógov na zmysluplné využívanie voľno časových aktivít,
 • zapájať sa do medzinárodných a národných projektov zameraných na rozvoj školy a edukačného procesu,
 • vytvárať priestor pre uplatňovanie alternatívnych prvkov a kritického myslenia v edukačnom procese,
 • umožniť žiakom absolvovanie ozdravného pobytu v škole v prírode so zameraním na rozvoj ich enviromentálneho a prosociálneho cítenia i relaxácie v súlade s podmienkami a opatreniami ministerstva školstva a RÚVZ a požiadavkami rodičov,
 • v rámci plaveckej gramotnosti umožniť žiakom absolvovať základný plavecký výcvik v súlade s aktuálnymi opatreniami a nariadeniam RÚVZ,
 • v spolupráci s autoškolou Delňa vytvoriť podmienky a zúčastniť sa kurzu dopravnej výchovy pre žiakov primárneho vzdelávania – chodec a cyklista,
 • zapracovať do edukačného procesu regionálne prvky a ľudové tradície aj prostredníctvom folklórneho súboru Hušare,
 • vytvárať možnosti na praktické využívanie získaných poznatkov a zručností v reálnom praktickom živote,
 • vytvoriť podmienky na celoročnú prácu v triede v prírode – altánku v areáli školy, čím umožniť žiakom zážitkové učenie a prepojenie s komunitou odborníkov, rodičov a dobrovoľníkov z oblasti ekológie, zoologie, poľovníctva a lesníctva, ochrany prírody a iných odvetví,
 • medzipredmetové vzťahy využívať na praktické činnosti a v primeranej forme i miere ich aplikovať v jednotlivých edukačných predmetoch,
 • vyvážiť mentálne zaťaženie žiakov pohybovými aktivitami v rámci edukácie i športových krúžkov na multifunkčnom ihrisku i rozcvičovni.

 

b) V hospodárskej činnosti:

 • pokračovať s postupným budovaním školského areálu, triedy v prírode a altánku,  športového areálu - telocvične v prírode a úprave zelene v areáli školy, aj prostredníctvom projektov,
 • údržba interiéru a exteriéru školskej budovy a školského areálu v súlade s plánom údržby,
 • vytvorenie špeciálneho relaxačného prostredia pre žiakov so ŠVVP,
 • pokračovať v úprave interiéru, obnove školského zariadenia, fondu UP a DT,
 • inovovať zariadenia IKT a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu.

 

Okrem toho v tomto školskom roku naďalej budeme:

 

 • v plnej miere rešpektovať úlohy, ktoré vyplývajú z pokynov na tento školský rok a tieto implementujeme do inovovaného Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, aktivít, MZ a vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 • rešpektovať aktuálny semafór opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19,
 • v prípade potreby zabezpečiť dištančné vzdelávanie žiakov pomocou digitálnych technológií Bez kriedy, TEAMS, ZOOM a Edu Page,
 • naďalej zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu vo všetkých predmetoch a ročníkoch,
 • aktívne sa zapájať do kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v súlade s vypracovaným plánom kontinuálneho vzdelávania,
 • aktívne a tvorivo pracovať v rámci iŠVP a využívať multimediálnu techniku vo vyučovacom procese,
 • neustále skvalitňovať  individuálnu prípravu učiteľov na každú vyučovaciu  hodinu, pozornosť venovať štúdiu odbornej pedagogickej literatúry a ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov,
 • neustále spolupracovať s psychologičkou CPPPaP v Prešove a CPPP P. Sabadoša v Prešove, SCŠPP v Košiciach,  so špeciálnym pedagógom, logopédom a aktuálne problémy vo výchove a vzdelávaní riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičom,
 • pravidelne diagnostikovať žiakov formou pedagogickej diagnostiky a viesť si o tom záznamy, informovať vedenie školy a ostatných vyučujúcich i rodičov,
 • veľký dôraz klásť na zdokonalenie čitateľskej techniky, čítania s porozumením, komunikácie v rodnom i cudzom jazyku a viesť žiakov k samostatnosti pri práci s literárnym textom a na normou stanovené tvary písma a úpravu písomných prejavov žiakov,
 • dbať o presnosť, výstižnosť , odbornú a jazykovú správnosť ústneho a písomného prejavu,
 • rozanalyzovať a odstrániť nedostatky v SJL, MAT na základe výstupných testov z minulého školského roku, testovania T5 a kontrolnej diagnostiky,
 • vylepšovať komunikatívnu zložku a jazykové vedomostí vo vyučovaní,
 • zvýšenú pozornosť venovať vyučovaniu anglického jazyka v 3. a  4. ročníku,
 • naďalej pokračovať v pestovaní a rozvíjaní folklórnych tradícií v spevácko-tanečnom folklórnom krúžku,
 • zvýšenú pozornosť venovať preventívne problémom s drogami, vytvárať podmienky v oblasti prevencie závislostí a činnosť koordinovať školským koordinátorom z radov učiteľov, patogénnym vplyvom internetu a sociálnych sietí,
 • pokračovať v realizácií projektu Školy podporujúce zdravie  a pokračovať v propagovaní zdravého životného štýlu a skrášľovaní exteriéru a interiéru školy,
 • sústavnú pozornosť venovať enviromentálnej výchove a výchove k manželstvu a rodičovstvu  v priamom výchovno-vzdelávacom procese  a naďalej pracovať v projektoch,
 • zlepšiť úroveň dopravnej výchovy v škole predovšetkým vo vyučovacom i mimo vyučovacom procese,
 • neustále venovať pozornosť základným etickým hodnotám,
 • zvýšenú pozornosť venovať bezpečnosti a zdraviu žiakov v úzkej spolupráci s rodičmi, zabezpečiť dobre organizovaný a nerušený chod vyučovania a starostlivosť o žiakov, dodržiavať DOHODY  O PRÁVACH  DIEŤAŤA,
 • pokračovať a ďalej rozvíjať činnosti a aktivity v rámci IKT, upozorňovať na negatíva a nebezpečenstvo pri práci na internete,
 • pokračovať v rozvoji mimoškolskej činnosti žiakov a pedagogických zamestnancov,
 • pokračovať s postupným budovaním školského  športového areálu - multifunkčného ihriska, vonkajších  šatní a skladových priestorov, telocvičňa v prírode a úprave interiéru a exteriéru školy,
 • v súlade s projektom Otvorenej školy pre šport utužovať zdravie žiakov, pedagógov a rodičov prostredníctvom cielených cvičení, besied a pobytu na zdravom vzduchu, športových súťaží a turnajov a zapojiť sa do celoslovenského testovania žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ v TSV,
 • pre žiakov, ktorí prejavia záujem o pobyt v škole v prírode, zorganizovať týždenný zdravotno-poznávací  pobyt v lokalite podľa výberu vedúceho a rodičov, v súlade s podmienkami ÚVZ,
 • zvýšenú pozornosť venovať integrovaným a začleneným žiakom, problémy a výsledky ich práce konzultovať  so špeciálnym pedagógom, psychológom, logopédom a pediatrom,
 • implementovať ILI a RŠF do ŠkVP, pokiaľ škola nebude mať možnosť zamestnať odborného zamestnanca,
 • dôsledne viesť pedagogickú dokumentáciu o integrácii žiakov a vytvárať pre ne čo najideálnejšie prostredie,
 • umožniť žiakom štúdium v zahraničí v súlade s platnou legislatívou a na žiadosť rodiča vykonať komisionálnu skúšku.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
  Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
 • +421 51 4557721
  +421 940624429

Fotogaléria