Navigácia

Projekt Trieda v prírode

Altánok

Logo%20ZŠk

 

 

Trieda v prírode,

priestor na vzájomnú interakciu a spoluprácu detí

ALTÁNOK

Začiatok projektu

01.07.2019

Koniec projektu

31.03.2020

 

Informácie o projekte

Základné informácie

Programová oblasť

Dieťa a jeho škola

Projekt má riešiť problémy

inovácie vo vzdelávaní, vysoko efektívne učenie

Projekt je primárne zameraný na

zdravotne znevýhodnené

Pôsobnosť projektu

miestna (obec, mesto)

Anotácia

ZŠ v Záhradnom sa rozhodla vyjsť zo svojich ohraničujúcich priestorov a vytvoriť také prostredie v prírode, v ktorom dochádza k vzájomnému stretávaniu sa a spolupráci žiakov rôzneho veku, zdravých i znevýhodnených. Komunita obce i školy sa spojí a spoločne vybuduje drevený altánok -triedu v prírode. Okrem environmentálneho rozmeru vzdelávania v prírode umožní priestor zážitkové vzdelávanie, inovatívne bádateľské vzdelávacie aktivity, tvorivé dielne, praktické činnosti s prírodným materiálom, objavovanie prírodných zákonitostí i kooperatívne učenie. Vzniknutý priestor bude tiež využiteľný na rôzne mimoškolské aktivity, činnosť školského klubu, spoločné stretnutia s rodičmi a množstvo ďalších komunitných aktivít.

Kontext, história a rozvoj projektu

Projekt priamo nadväzuje na projekt Škola inkluzionistov, ktorý úspešne realizujeme v našej škole. Práve jedna z jeho aktivít, kde žiaci s rodičmi vytvárali návrh altánku pre triedu v prírode, nás spolu s prioritami školy - učenie pre život v rámci inklúzie žiakov so ŠVVP, doviedla k tomu, aby sme úspešný návrh aj prakticky realizovali. Táto trieda v prírode rozširuje naše možnosti celoročných bádateľských aktivít žiakov, pričom vytvára spoločný priestor pre stretnutia a aktivity s rodičmi, členmi občianskeho združenia Záhradníček, odborníkov z oblasti ekológie, ochrany prírody, remeselníkov, poľovníkov, včelárov i chovateľov. Tieto praktické inovatívne metódy a formy práce umožnia žiakom reálne vyskúšať si prácu s prírodninami, živočíchmi a získať nové vedomosti a praktické zručnosti pri vzájomnej kooperácii aj s postihnutými žiakmi, pričom bude pozitívne vplývať na ich fyzické zdravie.

Východiská

Východisková situácia

Základná škola, Hlavná 90/46 v Záhradnom je vidiecka škola. Poskytuje primárne vzdelávanie. Nemá právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je Obec Záhradné. Školu navštevuje 48 žiakov zo Záhradného a štyroch okolitých obcí. V rámci edukačných i mimoškolských aktivít vytvára pre žiakov inkluzívne prostredie. Umožňuje vzdelávanie žiakov so ŠVVP s mentálnym i telesným znevýhodnením. Exteriér školy umožňuje vyučovanie aj v školskej záhrade, chýba nám však prírodná učebňa, drevený altánok, ktorý by slúžil v rámci interakcie žiakov so ŠVVP, pre praktické enviromentálne, bádateľské a tvorivé aktivity. Zároveň by slúžil aj ako miesto pre aktivity školského klubu a spoločné stretnutia a aktivity s rodičmi. Realizovaním projektu triedy v prírode a postavenia altánku očakávame zlepšenie edukačných výsledkov žiakov v oblasti enviromentálneho myslenia, praktických zručností pre život, sociálnych vzťahov a zlepšenie fyzického zdravia.

Budúcnosť

Vízia, udržateľnosť

Získané praktické zručnosti a vedomosti budú tvoriť pevný základ pre ďalšie zlepšenie edukačných výsledkov v oblasti zdravia, pozornosti a sústredenosti detí, zvýšenia záujmu o učenie a prírodu, navodenie pocitu zmysluplnosti učenia pre život, posilnenie sociálnych vzťahov, komunikačné zručnosti a kooperatívne učenie, rozmer kreatívneho a kritického myslenia a tiež eliminácie detskej agresivity a negatívnych javov u detí. Skrášlenie a úprava školského areálu zabezpečí estetické a motivačné prostredie, podporí zlepšenie vzťahov a spolupráce školy a rodičovskej verejnosti, enviromentálneho cítenia, kreatívneho a inkluzívneho myslenia širokej komunity.

Plánované aktivity v budúcnosti

Obsahom projektu je prostredníctvom výstavby triedy v prírode - dreveného altánku pre žiakov a komunitu podporujúcu aktivity ZŠ Záhradné v areáli školy vytvoriť možnosti na zlepšenie praktických edukačných výsledkov žiakov a spoluprácu školy, rodičov a širokej verejnosti z obce a okolia. V triede v prírode okrem edukačného procesu zameraného na inklúziu, enviroment, ekológiu, rozvoj praktických zručností, kreativitu, kritické myslenie, spoluprácu a asertivitu vytvoriť priestor aj pre mimoškolské aktivity a stretnutia s podnetnou komunitou obce. Z plánovaných aktivít sa zameriame na výstavbu triedy v prírode s dreveným altánkom a jeho slávnostné otvorenie. V edukačnom procese na využitie inovačných netradičných aktivít v rámci vzdelávacích oblastí v súlade so ŠkVP a mimoškolské a relaxačné činností v ŠKD. Besedy a tvorivé dielne s lektormi z rady rodičov a dobrovoľníkov vytvoria základ pre pravidelné pokračovania aktivít aj do budúcnosti.

Ciele

 

Cieľ

Rozšíriť edukačný proces o prostredie, ktoré umožní vzájomnú interakciu a spoluprácu žiakov rôzneho veku a rozšíri zážitkové učenie o environmenálny rozmer vo vyučovacom i mimo vyučovacom čase.

Predpokladaný výsledok

Žiaci na základe vzájomnej interakcie a kooperácie formou zážitkového učenia v prírodno prostredí získajú základné skúsenosti pre praktický život, rozšírené na ekológiu a ochranu životného prostredia.

Spôsob merania

Výrobky z prírodnín, výsledky z bádania a pozorovania prírody, vzdelávacie výsledky žiakov, pozorovanie správania sa a vzájomných vzťahov v kolektívoch.

 

Cieľ

Zlepšiť exteriérové vybavenie školského prostredia a vytvoriť miesto pre spoločné stretnutia a aktivity školy, žiakov, rodičov a verejnosti z obce a okolia. Zlepšiť školské prostredie v areáli školy a esteticky ho doplniť o účelové priestory.

Predpokladaný výsledok

Revitalizáciou školského areálu a vytvorením triedy v prírode žiaci a komunita školy získajú priestor a podmienky pre celoročné edukačné aktivity mimo budovy školy, kde môžu prakticky realizovať svoje bádania, pozorovania a stretnutia v rámci školskej inklúzie vo vyučovacom i mimo vyučovacom procese.

Spôsob merania

Výstavba plánovanej triedy v prírode a úprava prostredia tak, aby vyhovovalo požiadavkám inklúzivnej edukácie v prírodnom prostredí a ich pravidelné využívanie žiakmi a školskou komunitou.

 

Cieľ

Zapojiť do edukácie a inklúzie komunitu rodičov a odbornú verejnosť, ktorí svojimi nápadmi a tvorivými aktivitami podporia u žiakov enviromentálne a kritické myslenie, solidaritu, kreativitu, inklúziu v rámci spolupráce s postihnutými žiakmi, ako aj prosociálnu a emocionálnu inteligenciu detí.

Predpokladaný výsledok

Na základe uskutočnených besied a tvorivých dielní s lektormi z rady rodičov, členov OZ Záhradníček, učiteľov a dobrovoľníkov zameraných na praktické enviromentálne, ochranárske, pestovateľské a chovateľské činnosti sa u žiakov zvýši a trvalo vypestuje záujem o živú prírodu, praktické zručnosti a vzájomnú spoluprácu a toleranciu.

Spôsob merania

Uskutočnené besedy a dielne, praktické prácami s prírodninami, výrobky a ochranárske a ekologické výstavy.

 

Cieľ

Učením sa v prírode zlepšiť fungovanie imunitného systému a znížiť nadváhu u detí.

Predpokladaný výsledok

Kontaktom s prírodou prispieť k fyzickému a duševnému zdraviu a pohode u detí. Znižovať stres a úzkosť a psychické zaťaženie pri osvojovaní si učiva.

Spôsob merania

Merateľnosť tohto cieľa si vyžaduje dlhodobejšie pozorovanie. Predpokladáme, že sa nám podarí posilniť imunitný systém detí a znížiť ich chorobnosť. U detí s horším prospechom očakávame zlepšenie pozornosti, sústredenosti, odstránenie strachu a negatívnych emócií z osvojovania nových poznatkov.

Aktivity

 

 

Výstavba triedy v prírode - altánku

 

Typ

iné priame aktivity...

Popis obsahu

Prípravné práce a úprava terénu v školskom areáli. Privezenie materiálu a postupné zhotovenie drevenej konštrukcie triedy v prírode - altánku. Terénne úpravy a výsadba ďalšej zelene v jeho okolí.

Metódy práce

Úprava terénu a príprava na samotnú konštrukciu výstavby triedy v prírode - altánku v súlade s plánom za pomoci dobrovoľníkov z radov členov OZ Záhradníček a spolupracujúcich partnerov.

Realizácia

Mesiac

Počet

 

 

07.2019

1

 

 

08.2019

1

 

 

 

 

 

Slávnostné otvorenie triedy v prírode

 

Typ

organizácia podujatia (kultúrne, športové...)

Popis obsahu

Verejná propagácia a slávnostné otvorenie triedy v prírode - dreveného altánku za účasti zástupcu Nadácie pre deti Slovenska, zriaďovateľa školy a nadriadených orgánov - starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu OÚ odboru školstva v Prešove, riaditeľov okolitých škôl, členov OZ Záhradníček, rodičov, pedagógov a žiakov.

Metódy práce

Propagácia inkluzívneho vzdelávania, netradičných inovačných vzdelávacích aktivít a spolupráce školy a verejnosti. Propagácia Nadácie pre deti Slovenska a Hodiny deťom.

Realizácia

Mesiac

Počet

 

 

09.2019

1

 

 

 

 

 

Edukácia v triede v prírode

 

Typ

krúžok - športový , tvorivé dielne

Popis obsahu

V rámci edukačného procesu uskutočníme následné aktivity a otvorené hodiny: 1. Prírodné laboratórium 9/2019 - vytvorenie prírodného laboratória na podporu bádania, skúmania a kritického myslenia s portfóliom a bádateľským denníkom. 2. Lesný orchester - (9/2019) - výroba prírodných hudobných nástrojov z prírodných materiálov a ich využitie pri doprovode piesní. 3. Objavujeme vesmírny svet - (10/2019) - tvoriť z prírodnín vlastné modely planét, ich dráhy a objaviť skutočný pomer planét a slnka. 4. Zimné vtáčie záhrady - (11 a 12/2019) - výroba kŕmidiel, pozorovanie života vtákov, prikrmovanie a súťaž o najkrajšie kŕmidlo, obrázok, básničku, plagát. 5. Pomôcky z neba - sneh - (1 a 2/2020) - ŠKD - tvorenie obrázkov v snehu pomocou prírodnín a prírodných farieb, skladať a vyfarbiť nevšedné obrázky do snežnej galérie. 6. Kamene, ktoré rozprávajú - (3/2020) - tvoriť slabiky, slová a vety pomocou prírodných materiálov a objavovať slová pomocou viacerých zmyslov.

Metódy práce

V rámci aktivít budú cielene využívané najmä metódy rozhovoru, výkladu, pozorovania, praktickej činnosti, motivačné a demonštračné metódy, vysvetľovania a diskusie, experimentovanie a bádateľské metódy, heuristické metódy, brainstorming, metóda skupinovej práca a hodnotenia.

Realizácia

Mesiac

Počet

 

 

09.2019

2

 

 

10.2019

1

 

 

11.2019

1

 

 

12.2019

1

 

 

01.2020

1

 

 

02.2020

1

 

 

03.2020

1

 

 

 

 

 

Besedy a tvorivé dielne

 

Typ

krúžok - športový , tvorivé dielne

Popis obsahu

Besedy a tvorivé dielne v rámci vyučovania i mimoškolských aktivít zamerané na ekologickú a enviromentálnu výchovu, ochranárske aktivity s lesníkom, ochranárom prírody, včelárom a pestovateľom liečivých rastlín s dôrazom na práca s drevom, prírodnými materiálmi, rastlinami a živočíchmi. Beseda 1 - 9/2019 - zber prírodnín a poznávanie stromov v lesnom prostredí, liečivých bylín a následné vytvorenie herbára a atlasu do portfólia triedy v prírode za pomoci lektorov lesníka a pestovateľa liečivých rastlín. Beseda 2 - poznávanie života spoločenstva včiel, ich ochrana, význam pre ekológiu - beseda so včelárom. Tvorivá dielňa - Hotel pre hmyz - s ochranárom prírody žiaci vytvoria domček pre hmyz rôzneho druhu s možnosťou pozorovania ich života a vývoja a prilákania rôznych druhov operencov.

Metódy práce

Pozorovaním a praktickou činnosťou žiakov uvedomiť si dôležitosť rastlín, živočíchov a hmyzu pre ekológiu. Uvedomiť si dôležitosť hmyzu, ktorý pomáha rastlinám zbaviť sa škodcov a udržiavať rovnováhu v záhrade. Lepšie porozumieť fungovaniu prírody a prírodných zákonitostí. Starostlivosť o hmyz, ako terapeutická aktivita pre malých i veľkých, náhrada prirodzeného prostredia a dôležitosť opeľovania rastlín.

Realizácia

Mesiac

Počet

 

 

09.2019

1

 

 

10.2019

1

 

 

03.2020

1

 

 

Sumarizácia aktivít

Začiatok projektu

01.07.2019

Koniec projektu

31.03.2020

Celkové trvanie projektu

9 mesiacov

 

Aktivita

Počet

Výstavba triedy v prírode - altánku

2

Slávnostné otvorenie triedy v prírode

1

Edukácia v triede v prírode

8

Besedy a tvorivé dielne

3

 

Typ aktivity

Počet

iné priame aktivity...

2

organizácia podujatia (kultúrne, športové...)

1

krúžok - športový , tvorivé dielne

11

Propagácia

 

Typ

Web stránka (banner, blog, článok)

Špecifikácia

Propagácia projektu a jednotlivých aktivít na webovej stránke školy, plagátoch, pozvánkach na jednotlivé aktivity.

 

Typ

Článok - periodiká inštitúcií (školský, odborný časopis...)

Špecifikácia

Článok v školskom časopise Záhradníček, ktorý je distribuovaný všetkým žiakom školy, spolupracujúcim organizáciám a nadriadeným orgánom.

 

Typ

Článok - regionálne periodiká

Špecifikácia

Článok v regionálnom periodiku o činnosti a aktivitách školy v rámci projektu a propagácie Nadácie pre deti Slovenska.

Partneri

 

Názov a typ

Občianske združenie Záhradníček (Mimovládne organizácie)

Adresa

Hlavná 90/46 Záhradné 08216

Spôsob spolupráce

Podpora a zapojenie členov OZ Záhradníček do realizovaných aktivít v súlade s projektom.

 

Fotodokumentácia aktivít pozri fotoalbum.

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
    Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
  • +421 51 4557721
    +421 940624429

Fotogaléria