Navigácia

Piatok 18. 1. 2019

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Založenie OZ Záhradníček

  V utorok 15. januára 2019 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie OZ Záhradníček, ktorého členmi sú rodičia a zákonní zastupcovia žiakov a zamestnanci školy. Transformovalo sa z rodičovského združenia. Jeho cieľom je v súlade so stanovami OZ Záhradníček v spolupráci s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, ako aj pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa, presadzovať výchovný záujmu rodičov /zákonných zástupcov/ detí. Zhromažďovať a riešiť námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovanie tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. Viac pozri v podstránke OZ Záhradníček.

 • V piatok 11. januára sme si užívali super sánkovačku na kopci za dedinou.

 • Inklúzia v našej škole

  Od novembra sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu Škola inkluzionistov. „Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018." Viac informácií o obsahu projektu a jeho priebeho si môžete pozrieť na našej podstránke Škola inkluzionistov.

 • Poplatky za stravu od 1. 1. 2019

  OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  Od 1. 1. 2019 je možnosť platiť stravné prevodom

  na bankový účet SK06 5600 0000 0088 2972 8008

  Variabilný symbol – daný mesiac a rok (napr. platba za január bude v takomto tvare - 012019)

  Správa pre prijímateľa – meno, priezvisko dieťaťa a skratka zariadenia (napr. Jana Múdra MŠ)

  Platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci.

  Suma pre materskú školu paušálne – 21€.

  Suma pre základnú školu – 17€.

  Režijné náklady za obdobie január až jún 2019 – 11€, je potrebné uhradiť jednorázovo u vedúcej šj v hotovosti (týka sa to rodičov, ktorí budú uhrádzať stravné bankovým prevodom).

 • Kľúčik k Vianociam

  V utorok 18. decembra v podvečerných hodinách sa v MKS stretli účinkujúce deti, žiaci, mládež i dospelí chlapi, ktorí spolu s plnou sálou divákov a hostí s radosťou v srdci pootvorili spolu dvere k najkrajším sviatkom v roku Vianociam. Viac pozri vo fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
  Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
 • +421 51 4557721
  +421 907 274930

Fotogaléria