Navigácia

Stanovy OZ Záhradníček Smernice OZ Záhradníček Plán činnosti OZ Záhradníček Správa o hospodárení OZ Záhradníček 2% z dane Členský poplatok Výročná správa Organizačná štruktúra OZ Záhradníček Účet OZ Záhradníček Kontakt Prihláška do OZ Záhradníček Sponzori OZ Záhradníček

Občianske združenie Záhradníček

Stanovy OZ Záhradníček

Stanovy občianskeho združenia Záhradníček

pri Základnej škole, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Občianske združenie Záhradníček pri Základnej škole, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné (ďalej len občianske združenie, alebo OZ) sa zriaďuje podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Je nezávislou, dobrovoľnou a záujmovou organizáciou učiteľov, rodičov, žiakov ZŠ Záhradné a iných priaznivcov školy nezávisle od politických strán. Pôsobí  na území Slovenskej republiky. Je samostatnou právnickou osobou založenou na dobu neurčitú. Vzniká a právnu subjektivitu nadobúda registráciou v príslušnom registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Článok II.

Názov a sídlo občianskeho združenia

Názov občianskeho združenia:   Záhradníček

Sídlo občianskeho združenia: Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné

Článok III.

Ciele činnosti občianskeho združenia

Spolupráca s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa, pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov /zákonných zástupcov/ detí.

Zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.

Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vzťahu.

Spolupracuje s občianskymi iniciatívami, ako aj s riadiacimi školskými orgánmi,  podporuje mimoškolskú činnosť, kultúru, telovýchovu, športové aktivity mládeže. Problémy presahujúce rámec školy rieši rodičovská rada (orgán združenia) s orgánmi štátnej správy a MŠVVaŠ SR.

Pomáha s materiálno – technickým zabezpečením školy – nákup učebných pomôcok a zariadenia didaktickej techniky, kníh a softvérového vybavenia.  Nákup odbornej literatúry, novín, časopisov a publikácii. Podporuje a organizuje kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity školy. Podporuje a organizuje voľnočasové aktivity žiakov, podporuje personálne a materiálno technické zabezpečenie. Propaguje a prezentuje školu na verejnosti.  Podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

Podporuje ochranu zdravia, edukáciu a inklúziu žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so ŠVVP začlenených v bežnej triede.  Podporuje ich voľnočasové aktivity.

Pomáha a podporuje pri nadväzovaní kontaktov a spolupráce školy s inými inštitúciami zaoberajúcimi sa skvalitnením vzdelávania doma aj v zahraničí - organizačné a obsahové zabezpečenie národných a medzinárodných kontaktov školy, poskytovanie príspevkov na pobyty žiakov a učiteľov doma aj v zahraničí.

OZ vytvára účelové skupiny, ktoré pomáhajú finančne, materiálne, organizačne alebo inak  pri zabezpečovaní kultúrnych, športových, vzdelávacích či iných záujmových podujatiach školy.

Prepláca dopravné žiakom, ktorí dochádzajú do školy z mimo školského obvodu.

Podporuje environmentálne aktivity školy.  Podporuje  projekty zamerané na zvyšovanie úrovne vzdelávania,  skvalitňovania  prostredia žiakov a učiteľov, rozvoja technického zariadenia, interiéru a exteriéru školy.  Vypracovávanie projektov zameraných na skvalitňovanie  vzdelávania a výchovu detí a mládeže.

 

Článok IV.

Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť každý rodič, resp. zákonný zástupca detí navštevujúcich školu, ktorý súhlasí so Stanovami združenia. Členom môže byť taktiež každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a zaplatí členský príspevok v stanovenej výške a termíne. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom alebo zaplatením členského či rodičovského príspevku. Občianske združenie je otvorené, nemá ohraničený počet členov. 

Práva a povinnosti členov

1. Členovia občianskeho združenia majú právo:

a) Zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia v zmysle týchto stanov.

b) Voliť a byť volení do orgánov občianskeho združenia.

c) Predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho združenia a na úpravu jeho stanov.

d) Byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov občianskeho združenia týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

e) Byť oboznámení s rozpočtom, účtovnou uzávierkou a výročnou správou občianskeho združenia.

f) Byť informovaní o vzdelávacích výsledkoch svojich detí a ostatných vnútorných otázkach školy /sociálne, výchovné atď./.

g) Venovať OZ dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku.

2. Členovia občianskeho združenia sú povinní:

a) Dodržiavať stanovy občianskeho združenia  pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci.

b) Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,  plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia.

c) Chrániť majetok občianskeho združenia a jeho dobré meno. 

d) Oznamovať orgánom občianskeho združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia s porušovaním stanov, uznesení orgánov občianskeho združenia a s nedodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou občianskeho združenia.

3. Zánik členstva:

            a) Vystúpením, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia.

b) Ukončením školskej dochádzky najmladšieho dieťaťa člena.

c) Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby.

d) Zánikom združenia.

e) Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena.

f) Vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

g) Nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne ani v náhradnom termíne, dohodnutom s výkonným výborom.

Článok V.

Orgány občianskeho združenia

Orgány občianskeho združenia sú:

1. Rada rodičov

2. Výkonný výbor

3. Štatutárny orgán

4. Revízna komisia

Činnosť členov v orgánoch občianskeho združenia je založená na báze dobrovoľnosti, bez nároku na odmenu.

1. Rodičovská rada (ďalej tiež "RR") je najvyšším orgánom združenia. Je päťčlenná. Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried, ktorí sú volení na rodičovskom združení rodičmi a  riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca z radov pedagogického zboru, ktorý je stálym členom RR. Zástupca triedy v RR objasňuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodičov triedy, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa RR zaoberá a sprostredkúva rodičom triedy všetky informácie, ktoré sú im adresované z rokovania RR.

1.2  Rodičovská rada najmä

a) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, členský a rodičovský poplatok,

b) určuje hlavné smery činnosti združenia, rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole,

c) spolu s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov,

d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

f) volí a odvoláva členov výkonného výboru a predsedu revíznej komisie,

g) rozhoduje o zániku združenia.

1.3  RR zasadá minimálne raz v školskom roku, v prípade potreby môže zasadnutie zvolať zástupca výkonného výboru, či člen RR v prípade potreby riešenia neodkladnej záležitosti. O priebehu a výsledkoch hlasovaní na zasadnutí RR sa spíše zápisnica.

1.4 Rozhodnutia RR sú záväzné pre všetkých členov združenia. Funkčné obdobie RR je jeden rok a končí sa v septembri nasledujúceho školského roka na prvom rodičovskom združení, kedy sa konajú nové voľby do RR.

 

2. Výkonný výbor (ďalej tiež "VV") je výkonným orgánom združenia. Má maximálne 8 členov: predseda, hospodár  a členovia so zvolenými zodpovednosťami. Funkcionárov do VV volí RR na jeden rok spravidla na prvom septembrovom zasadnutí RR.

 2.2. Výkonný výbor najmä

a) pripravuje návrhy na prerokovanie a schválenie do RR,

b) vypracúva plán činnosti a výročnú správu, návrh rozpočtu a správu o hospodárení,

c) zodpovedá za hospodárenie a vedenie účtov združenia,

d) zvoláva a obsahovo riadi zasadnutia RR a VV,

e) zabezpečuje ustanovenie účelových skupín rodičov, tzv. aktivistov na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí a akcií žiakov školy. 

2.3. VV zasadá nezávisle od RR podľa potreby.

 

3. Štatutárny orgán koná v mene združenia. Môže byť zároveň členom RR a VV.

 

4.  Revízna komisia (ďalej tiež „RK“) je kontrolným orgánom občianskeho združenia.  Má dvoch členov. Ich funkcia nie je zlučiteľná s členstvom v RR a VV občianskeho združenia. Členov revíznej komisie volia členovia občianskeho združenia na jeden rok a to na prvom rodičovskom združení.

4.2  Členovia revíznej komisie majú právo:  overovať spôsob hospodárenia občianskeho združenia,  kedykoľvek kontrolovať účtovné doklady,  dozerať na dodržiavanie stanov občianskeho združenia,  zúčastňovať sa zasadaní RR občianskeho združenia,  upozorňovať RR na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie,  navrhovať zvolanie mimoriadnej schôdze RR alebo VV, ak si to vyžaduje dôležitý záujem združenia.

 

Článok VI.

Zásady hospodárenia

1. Občianske združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá vedie účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve  a ďalšími právnymi predpismi. Za správnosť účtovnej evidencie zodpovedá VV. Občianske združenie si otvorí samostatný účet vo finančnom ústave, ku ktorému budú zriadené dispozičné práva  pre zvolených členov RR a VV.

 3. Príjmy občianskeho združenia sú najmä:

a) členské príspevky,

b) príspevky rodičov žiakov školy,

c) finančné a materiálne dary od členov OZ alebo iných FO a PO,

d) výnosy z majetku občianskeho združenia (t.j. úroky z peňažných vkladov v bankách, príjmy z prenájmu hnuteľného majetku),

e) príjmy z organizovania alebo spoluorganizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo  športových akcií a iných podujatí,

f) príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti, ktorá súvisí so záujmovou činnosťou združenia, z predaja školského časopisu a výrobkov vytvorených v rámci školských aktivít,

g) 2 -3% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb,  

h) dotácie a granty od právnických osôb,

i) výnosy z predaja druhotných surovín,

j) účelové dotácie z rozpočtu obce, štátneho fondu, z nadácií,

k) výnosy z verejných zbierok,

l) príjmy z poskytovania služieb združenia,

4. Výdavky občianskeho združenia sú:        

-  všetky výdavky, ktoré priamo súvisia s cieľmi a činnosťou združenia v súlade s týmito stanovami a schváleným rozpočtom.

6. Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného radou rodičov na návrh výkonného výboru. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky združenia. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na jeden školský rok.

7. Kontrolu čerpania rozpočtu zabezpečuje revízna komisia v rámci svojich práv zakotvených v stanovách.

8. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú na ďalší príslušný školský rok.

9. Peňažné a vecné dary, dotácie a granty poskytnuté združeniu fyzickými a právnickými osobami môžu byť použité len na účel, na ktorý boli poskytnuté.

 

Článok VII.

Zánik občianskeho združenia

1. Združenie zaniká

a) zlúčením s iným občianskym združením, o čom rozhoduje RR hlasovaním a v takom prípade RR menuje likvidátora,

b) dobrovoľným rozpustením, o čom rozhoduje RR hlasovaním, v takom prípade RR menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.  Zánik združenia  oznámi správna rada do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka,

c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 

                   Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia v príslušnom registri Ministerstva vnútra.

2. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na MV SR.

 

Záhradné  15. 10 .2018

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
    Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
  • +421 51 4557721
    +421 940624429

Fotogaléria