Navigácia

GDPR

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia v súlade s GDPR

Kto sme?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, t. č. 0514557721, (ďalej len „my“). V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na admin@zszahradne.edu.sk

Vaše žiadosti spracovania osobných údajov vybavuje nami poverená zodpovedná osoba, ktorou je: Mgr. Marián Fabian, fabian.marian1@gmail.com

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci našej činnosti. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR). Ďalej sa na nás aplikujú niektoré ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitné právne predpisy.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Sme základná škola a na základe osobitných právnych predpisov sme povinní spracúvať určité osobné údaje o našich žiakoch . Zároveň spracúvame osobné údaje, aby sme vedeli plniť naše ďalšie zákonné a zmluvné povinnosti a aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Účel je zjednodušene povedané dôvod, prečo spracúvame Vaše osobné údaje. Na každý účel musí byť naviazaný právny základ – určité zmocnenie, na základe ktorého spracúvame osobné údaje (napr. súhlas alebo zákonná povinnosť).Nižšie uvádzame, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe.

Účel: Vedenie pedagogickej dokumentácie – Právny základ: Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Účel: Zverejňovanie fotografií na webe školy, školskom časopise, nástenke školy  - Súhlas – článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Ak účel spracúvania osobných údajov skončí, osobné údaje už ďalej nespracúvame. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať   na daný účel. Vo všeobecnosti doba uchovávania vyplýva z jednotlivých právnych predpisov. V prípade, ak to tak nie je, dobu uchovávania určujeme my v rámci našej činnosti a vzhľadom na naše potreby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov.

V súčasnosti nevykonávame automatizované spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré by malo právny alebo podobný účinok na Vašu osobu.

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z toho dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša Základná škola implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Prijali sme interné právne akty a zabezpečujeme, aby naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi boli poučení a poverení. Štandardne Vaše osobné údaje sprístupňujeme iba v prípadoch, v ktorých je to naozaj nevyhnutné. Vaše osobné údaje sprístupňujeme aj našim zamestnancom a sprostredkovateľom, ak to považujeme za nevyhnutné a za splnenia primeraných opatrení na zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Taktiež, ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, vždy skúmame, či sú splnené zákonné podmienky na ich sprístupnenie.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Tieto práva však nie sú absolútne. Ich existencia automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, pretože v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky uvedené v legislatíve. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa bude vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.

Právo na presnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na právnom  základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo právneho záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f).

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Taktiež máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak tieto údaje spracúvame z dôvodu verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takisto máte právo kedykoľvek obrátiť sa na dozorný orgán a iniciovať konanie či podať sťažnosť. Našim dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Pre viac informácií navštívte www.dataprotection.gov.sk

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
    Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
  • +421 51 4557721
    +421 940624429

Fotogaléria