Navigácia

Profil školy História školy Prehľad organizácie školy Hymna školy Školský vzdelávací program

O škole

História školy

Z histórie školy

Školské roky 2007 až 2011

V školskom roku 2006/2007bola škola naďalej štvortriedna. Vyučovalo sa v dopoludňajších hodinách v štyroch učebniach a jednej odbornej učebni IKT. Z 57 žiakov školy bolo 11 cezpoľných, čo je 19,30% (Veľký Slivník 6 žiakov, Malý Slivník 4 žiaci, Mošurov 1 žiak) a 46 žiakov bývajúcich v Záhradnom, čo je 80,70 % žiakov. Všetci boli slovenskej národnosti. Vyučovalo sa podľa jazykového variantu UP. Školský klub detí navštevovalo 42 prihlásených žiakov, ktorí pracovali v dvoch vekovo zmiešaných oddeleniach. 1. Ročník navštevovalo 12 žiakov – triedna učiteľka  Mgr. J. Stedinová. 2. ročník 17 žiakov – triedna učiteľka PaedDr. B. Priščáková.  3. ročník 13 žiakov – triedny učiteľka Mgr. A. Nováková. 4. ročník 15 žiakov – triedny učiteľ Mgr. M. Fabian. Náboženskú výchovu vyučoval kňaz Mgr. Štefan Sojčák. Anglický jazyk vyučovala v 3. a 4. ročníku PhDr. Katarína Nálepová. Vedúcim počítačového klubu a správcom siete bol Mgr. Ondrej Daňko. Vychovávateľkou  v II. oddelení ŠKD bola Daniela Vašková. Oddelenie navštevovalo 19 žiakov (1.r.-10 ž., 4. r. – 9 ž.). Vychovávateľkou  v I. oddelení ŠKD bola Slávka Dudinská. Oddelenie navštevovalo 20 žiakov (2. r. – 11 ž., 3. r. – 9 ž.). Stravovanie žiakov a učiteľov bolo zabezpečené v tunajšej materskej škole. V šk.r.2006/2007 prospelo 57 žiakov, čo je 100%. Dostatočnou nebol klasifikovaný žiaden žiak. Žiaci yymeškali spolu 2743 vyučovacích hodín, čo bolo na jedného žiaka 48,12 hodín. Všetky hodiny boli ospravedlnené a vymeškané pre choroby žiakov. Správanie žiakov bolo na požadovanej úrovni. Znížená známka zo správania nebola udelená. Riaditeľ školy úzko spolupracoval s ŠPÚ v Bratislave a vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana v Bratislave. So žiakmi štvrtého ročníka bol zapojený do experimentálneho overovania učebnice SJ pre 4. ročník ZŠ autorky Z. Hirschnerovej. Do prvého ročníka  šk.r.2007/2008 bolo zapísaných 20 žiakov, z toho 5 žiakom bol udelený odklad školskej dochádzky. Spolupráca s rodičovskou verejnosťou i radou školy bola na veľmi dobrej úrovni. V tomto školskom roku sme zorganizovali už siedmi ročník futbalového turnaja o Pohár Záhradníčka. Koncom mája sa ho zúčastnilo osem škôl z okresu Prešov. Učitelia i žiaci sa aktívne zapájali do súťaží a olympiád, ktoré boli organizované v rámci školy, obvodu, okresu i republiky. V predvianočnom období zorganizovala škola akadémiu Vianoce 2006. Súčasťou vianočných osláv bolo aj adventné pásmo podujatí k Mikulášovi, Ondrejovi, Lucii a tradične aj pečenie a predaj perníkov, vianočných ozdôb v prospech školy, do ktorého boli zapojení rodičia a učiteľky ZŠ. V máji sa uskutočnilo podujatie pri príležitosti Dňa matiek. V rámci projektu Digitálni Štúrovci sa uskutočnili vzdelávacie podujatia pre nezamestnané ženy a matky na materskej dovolenke zo Záhradného a okolia, kde účastníci získali prvé skúsenosti v práci s Windows, Office a Internetom. Školský folklórny súbor pracoval naďalej pod vedením vychovávateľky ŠKD pani Daniely Vaškovej. Navštevovalo ho spolu 41 žiakov našej školy a starších žiakov druhého stupňa základných škôl z regiónu, ktorých viedli manželia Maníkoví. Korepetítorkou súboru bola Mgr. Adriana Nováková. Súbor sa zúčastnil rôznych vystúpení na pôde obce i mimo nej. K najúspešnejším patrili vystúpenia v Domove sociálnych služieb v Prešove pre dôchodcov. Začiatkom júna škola spolu s OcÚ v Záhradnom usporiadali piaty ročník prehliadky školských folklórnych súborov Šedzikartské folklórne slávnosti, ktorých sa zúčastnili DFS z okresov Prešov, Bardejov. Aj v tomto školskom roku sme sa aktívne zapojili do zberu druhotných suroví. Do zberných surovín sme odovzdali 1 500 kg triedeného papiera a hliníkové fólie. V posledný marcový týždeň za účasti vzácnych hostí z radov školskej inšpekcie, rodičov, zástupcov obecného úradu, rady školy, pedagógov a žiakov bola otvorená nová školská knižnica, ktorá bude poskytovať priestory a publikácie našim žiakom, ich rodičom a učiteľom. Otcom uvádzajúci ju do života bol školský inšpektor Mgr. Eduard Luchs, ktorý po slávnostnom programe ju otvoril písmenkami abecedy. V rámci projektu Digitálni štúrovci 2006 boli zakúpené dva počítače s OS Windows, premietacie plátno, stojan pod dataprojektor, multmediálna tabuľa E-beam. Bola vybavená školská knižnica televízorom a DVD prehrávačom, zakúpený bol nábytok do zborovne a školskej knižnice. Pred školou bol namontovaný stojan na bicykle a kôš na odpadky. Aj v tomto školskom roku sme aktívne pokračovali v druhom roku v medzinárodnom projekte Socrates – Comenius 1 – Školské projekty – Spice project pod názvom A Learning Journay, v rámci ktorého sa po traja učitelia zúčastnili projektových stretnutí v meste Sandviken vo Švédsku a Wronki v Poľsku. Na aktivitách sa zúčastňujú pravidelne všetci žiaci a učitelia našej školy. Školský rok bol slávnostne ukončený dňa 29. júna 2006 za účasti žiakov, pedagogických pracovníkov a starostu obce.

V školskom roku 2007/2008bola škola naďalej štvortriedna. Z 58 žiakov školy bolo 14 cezpoľných, čo je 24,13% (Veľký Slivník 6 žiakov, Malý Slivník 6 žiaci, Mošurov 2 žiak) a 44 žiakov bývajúcich v Záhradnom, čo je 75,86 % žiakov. Na základe návrhu vyjadrenia psychológa a špeciálneho pedagóga a so súhlasom rodičov boli integrovaní 4 žiaci. Do školského klubu detí bolo prihlásených 42 žiakov. 1. ročník navštevovalo 15 žiakov – triedny učiteľ a riaditeľ školy Mgr. M. Fabian. 2. ročník 13 žiakov – triedna učiteľka Mgr. J. Stedinová. 3. ročník 17 žiakov – triedna učiteľka PaedDr. B. Priščáková. Tá na základe vlastnej žiadosti k 31. 7. 2008 ukončila pracovný pomer v našej škole.  4. ročník 13 žiakov – triedna učiteľka Mgr. A. Nováková.  Náboženskú výchovu (rím.-kat.) vyučoval kňaz Mgr. Štefan Sojčák. Náboženskú výchovu (evanjel.) vyučoval kňaz Mgr. Ján Bakalár. Anglický jazyk vyučovala v 1., 3. a 4. ročníku Mgr. Barbora Bobovčáková. Vedúcim počítačového klubu a správcom siete bol Mgr. Ondrej Daňko. Vychovávateľkou  v II. oddelení ŠKD bola Daniela Vašková. Oddelenie navštevovalo 20 žiakov (1.r.-11 ž., 2. r. – 9 ž.). Vychovávateľkou  v I. oddelení ŠKD bola Mgr. Slávka Dudinská. Oddelenie navštevovalo 24 žiakov (3. r. – 14 ž., 4. r. – 10 ž.) V ŠJ sa stravovalo sa 36 žiakov a 3 pedagogickí zamestnanci. V šk.r.2007/2008 prospelo 58 žiakov, čo je 100%. Dostatočnou bola klasifikovaná jedna žiačka 4. ročníka v predmetoch SJaL a M. Žiaci vymeškali spolu 2743 vyučovacích hodín, čo bolo na jedného žiaka 48,12 hodín. Všetky hodiny boli ospravedlnené a vymeškané pre choroby žiakov. Správanie žiakov je na požadovanej úrovni. Aj v tomto roku bola spolupráca školy s PdF v Prešove bola na veľmi dobrej úrovni.V škole absolvovali  prax v ŠKD študentky 3. ročníka SPgŠ v Prešove a študentky PdF v Prešove A. Koutunová, J. Králiková, T. Mačeková. Súvislú pedagogickú prax absolvovali J. Laceková a M. Hybalová a J. Pecúchová. V tomto školskom roku sme začali spoluprácu so súkromnou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Vierou Imrichovou. Do prvého ročníka pre šk. r. 2008/2009 bolo zapísaných 14 žiakov, z toho 2 žiakom bol udelený odklad školskej dochádzky. V tomto školskom roku sa uskutočnili po uplynutí štvorročného obdobia voľby do rady školy. Tá pracuje v tomto zložení Mgr. A. Nováková učiteľka a predseda rady školy, Ľ. Husovská – hospodársky pracovník, Bc. D. Marcinová – rodič, PaedDr. Ľ. Onofrejová a M. Štofaníková – poslanci obecného zastupiteľstva. Na svojich pravidelných stretnutiach riešili aktuálne problémy školy. Na zasadnutia bol pozývaný aj riaditeľ školy. Koncom júna sa uskutočnil ôsmy ročník futbalového turnaja o Pohár Záhradníčka. Zúčastnili sa ho ZŠ Tulčík, ZŠ Fintice, ZŠ Kapušany, ZŠ Šrobárova z Prešova, ZŠ Demjata a domáci ZŠ Záhradné. Víťazstvo si vybojovali žiaci našej školy. V rámci projektu Ľudia pre stromy sa za podpory firmy SKANSKA zapojili všetci žiaci, 12 rodičov a starých rodičov, ako aj  učitelia do úpravy areálu ZŠ. Boli vysadené okrasné dreviny, skalničky do skalky pred budovou školy. Počas slávnostného vyhodnotenia projektu za účasti hostí a starostu obce bol posadený strom Sakura pred budovou našej ZŠ. V rámci projektu Školské knižnice bol realizovaný za spolupráce rodičov, žiakov, starých rodičov a obyvateľov obce Záhradné úspešný projekt, v ktorom účastníci počas troch stretnutí vytvorili originálnu knihu s názvom Škola v rozprávke, rozprávka v škole. Z finančných prostriedkov získaných z projektu boli zakúpené knihy a zariadenie do knižnice. Zaujímavým projektom, do ktorého boli zapojení žiaci štvrtého ročníka v spolupráci s Policajným zborom SR, bol dopravno-bezpečnostný projekt Správaj sa normálne. Po celý rok sa žiaci pravidelne stretávali s policajtmi a učili sa správne reagovať na vzniknuté kritické situácie v živote. Vavríny víťazstva si odniesli naši žiaci aj z výtvarno-literárneho a ekologického projektu Kde vodníci ešte spia.  Z rúk ministra životného prostredia si v novembri prevzali K. Rinďová, S. Rinďová a S. Jusková ocenenie za výtvarný a literárny prejav počas výstavy v Bratislave. V tomto školskom roku sme tretím rokom ukončili aj úspešný medzinárodný projekt Comenius, A Learning Journey. V rámci tohto projektu sa štyria naši učitelia zúčastnili projektového stretnutia v Norremarkskolen v Ribe v Dánsku a traja výmeny učiteľov v Szkole podstawowej Nr.2 vo Wronkách v Poľsku. V máji sme organizovali záverečné projektové stretnutie u nás v Záhradnom. V čase od 21. do 25. mája 2008 sa ho spolu s našimi učiteľmi zúčastnili šiesti učitelia z poľských Wroniek, dvaja učitelia z dánskeho Ribe a dve učiteľky zo španielskych Viernoles. Okrem pracovných aktivít zameraných na hodnotenie projektu a jeho aktivít sa zúčastnili aj kultúrneho programu, ktorý spolu so žiakmi pripravili naši učitelia, vyučovacieho procesu a prehliadky školy i obce. V popoludňajších hodinách a cez víkend si mali možnosť počas fakultatívnych výletov prezrieť krásy Slovenska (Krásna Hôrka, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, Pieniny so splavom Dunajca i Vysoké Tatry. Z závere stretnutia sme spolu s rodičmi pripravili rodičovský ples, na ktorom sa výborne bavilo a tancovalo do bieleho rána sedemdesiat domácich i zahraničných hostí. Školský folklórny súbor pracoval naďalej pod vedením vychovávateľky ŠKD pani Daniely Vaškovej. Navštevovalo ho spolu 38 žiakov našej školy. 8. júna 2008 naša škola spolu s OcÚ v Záhradnom usporiadali VII. ročník prehliadky školských folklórnych súborov Šedzikartské folklórne slávnosti, ktorých sa zúčastnili DFS Pantlička zo ZŠ vo Finticiach, DFS Dubovičanček z Dubovice, DFS Hermanček z Hermanoviec, DFS Dúbravienka z Prešova, DFS Čipečka zo CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove, DFS Vážka zo ZŠ Važecká v Prešove, DFS Čerešenka zo ZŠ v Kapušanoch, rómske spevácke trio SABROSA z Raslavíc a domáci DFS Hušare a DFS Šedzikartčan zo Záhradného. Hosťom  bol folklórny súbor Šarišská lipa z Lipian. Sprievodným podujatím a tento raz bola prezentácia ľudových remesiel v spolupráci so Šarišským osvetovým strediskom v Prešove. Aj v tomto školskom roku sme sa aktívne zapojili do separovaného zberu druhotných surovín, ktoré sme odovzdali do zberných surovín. Žiaci nazbierali 4 500 kg triedeného papiera. Okrem toho sme zberali SABI hliníkové fólie a vrchnáky z PET fliaš. V októbri a v júni sa naši žiaci zúčastnili dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku autoškoly v Prešove. Boli zakúpené TV prijímač a Video s DVD prehrávačom do ŠKD, nábytok a sedacia súprava do zborovne. Učebné pomôcky na vyučovanie matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej a telesnej výchovy. Školský rok bol slávnostne ukončený dňa 27. júna 2008 za účasti žiakov, pedagogických pracovníkov a starostu obce.

V školskom roku 2008/2009bola škola naďalej štvortriedna. Z 55 žiakov školy bolo 26 chlapcov a 29 dievčat. Z toho16 cezpoľných, čo je 29,09% (Veľký Slivník 6 žiakov, Malý Slivník 8 žiaci, Mošurov 2 žiak) a 39 žiakov bývajúcich v Záhradnom, čo je 70,01 % žiakov.  Integrovaní boli v 1. ročníku 2 žiaci a v 3. ročníku tiež dvaja žiaci. Do školského klubu detí bolo prihlásených 36 žiakov. Školu navštevovalo v 1. ročníku 12 žiakov – triedna učiteľka  Mgr. A. Nováková.  2. ročník 15 žiakov – triedny učiteľka Mgr. M. Fabian. 3. ročník 13 žiakov – triedna učiteľka Mgr. J. Stedinová. 4. ročník 15 žiakov – triedna učiteľka Mgr. M. Lechmanová, čerstvá absolventka PdF v Prešove, ktorá má kvalifikáciu pre vyučovanie anglického jazyka. Náboženskú výchovu (rím.-kat.) vyučoval kňaz Mgr. Štefan Sojčák. Náboženskú výchovu (evanjel.) vyučoval kňaz Mgr. Ján Bakalár. Vychovávateľkou  v II. oddelení ŠKD bola Daniela Vašková. Oddelenie navštevuje 19 žiakov (2.r.-10 ž., 3. r. – 9 ž.).Vychovávateľkou  v I. oddelení ŠKD bola  Mgr. Slávka Dudinská.  Oddelenie navštevovalo 18 žiakov (1. r. – 11 ž., 4. r. – 7 ž.).V MŠ sa stravovalo 26 žiakov a štyria pedagógovia. V šk.r.2008/2009 prospelo 55 žiakov, čo je 100%. Dostatočnou nebol klasifikovaný žiaden žiak. Žiaci vymeškali spolu 1717 hodín, čo na jedného žiaka bolo 31,21 hodín. Všetky hodiny boli ospravedlnené. Správanie bolo v súlade s vnútorným poriadkom školy. Vyučovalo sa  v prvom ročníku ZŠ podľa schváleného ŠkVP s názvom Škola, dielňa múdrosti. K hodinám vytýčeným ŠVP boli v rámci ŠkVP doplnené jedna hodina SJaL, po pol hodiny do NV a prírodovedy, jedna hodina anglického jazyka,  jedna hodina etickej výchovy a jedna hodina informatickej výchovy. V období mesiaca február od 18. do 20. 2., pre vysokú chorobnosť žiakov na respiračné ochorenia a vírusové ochorenia boli vyhlásené chrípkové prázdniny.  Do prvého ročníka šk.r.2009/2010 bolo zapísaných 11 žiakov, z toho 1 žiakovi bol udelený odklad školskej dochádzky. V súlade s platnou legislatívou vyhlásil zriaďovateľ školy Obec Záhradné výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Záhradné a to z dôvodu skončenia päťročného funkčného obdobia terajšiemu riaditeľovi Mgr. Mariánovi Fabianovi. Do výberového konania sa prihlásil iba jeden uchádzač a to doterajší riaditeľ, pán M. Fabian. Výberová komisia zložená z členov rady školy, doplnená v súlade s legislatívou o zástupcu KŠÚ v Prešove a zástupcu KŠI v Prešove ho jednohlasne zvolila a potvrdila na nasledujúce päťročné obdobie vo funkcii riaditeľa ZŠ Záhradné. Žiaci sa zúčastnili halového futbalového turnaja v ZŠ Fintice, kde obsadili tretie miesto a atletického preteku mladších žiakov v ZŠ Šmeralova v Prešove. V jarných mesiacoch sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže o Marťanskú hymnu, ktorú na text S. Dudinskej a hudbu M. Fabiana naspievali v profesionálnom štúdiu. Medzi vyše 150 súťažiacimi sa umiestnili na peknom 16 mieste. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa v októbri zúčastnili súťaže Šikovný chlapec, šikovné dievča, ktoré organizovalo ABC centrum v Prešove. Jeden žiak tretieho ročníka sa prebojoval do celo okresného finále. V druhej polovici mája sa 30 žiakov a štyria pedagógovia z našej školy zúčastnilo päťdňového pobytu v škole v prírode vo Vysokých Tatrách. Zaujímavým projektom, do ktorého už druhý rok boli zapojení žiaci štvrtého ročníka v spolupráci s Policajným zborom SR, bol dopravno-bezpečnostný projekt Správaj sa normálne. Po celý rok sa žiaci pravidelne stretávali s policajtmi a učili sa správne reagovať na vzniknuté kritické situácie v živote. Mali možnosť sa stretnúť s pyrotechnikom, oboznámili sa s aktivitami psovoda, prezreli si vybavenie policajného automobilu i výstroj policajtov. V tomto školskom roku sme sa aktívne zapojili do separovaného zberu druhotných surovín, ktoré sme odovzdali do zberných surovín celkom 4 500 kg. V rámci revitalizácie UP boli zakúpené notebook pre učiteľov, edukačný software pre vyučovanie anglického jazyka, wi-fi na bezdrôtový prenos internetu. Učebné pomôcky na vyučovanie matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej a telesnej výchovy. Bola začatá výstavba šatní pri školskom ihrisku, upravená časť areálu školy a namontovaný kamerový bezpečnostný systém na budove školy. Školský rok bol slávnostne ukončený dňa 20. júna 2009 za účasti žiakov, pedagogických zamestnancov, rodičov a starostu obce.

V školskom roku 2009/2010štvortriednu školu navštevovalo  50 žiakov, z čoho bolo 19 chlapcov a 31 dievčat. Z 16 cezpoľných, čo je 32,65 % (Veľký Slivník 8 žiakov, Malý Slivník 7 žiaci, Mošurov 1 žiak) a 33 žiakov bývajúcich v Záhradnom, čo je 67,35 % žiakov. Na základe psychológa a špeciálneho pedagóga a so súhlasom rodičov boli integrovaní v 2. ročníku 2 žiaci a v 4. ročníku traja žiaci. Do školského klubu detí bolo prihlásených 35 žiakov. Školu vavštevovalo v 1. ročník 10 žiakov – triedna učiteľka  Mgr. M. Lechmanová.   2. ročník 12 žiakov – triedny učiteľka Mgr. A. Nováková.  3. ročník 13 žiakov – triedna učiteľka Mgr. M. Fabian.  4. ročník 15 žiakov – triedna učiteľka Mgr. J. Stedinová. Náboženskú výchovu (rím.-kat.) vyučoval kňaz Mgr. Štefan Sojčák. Náboženskú výchovu (evanjel.) vyučoval kňaz Mgr. Ján Bakalár. Vychovávateľkou  v I. oddelení ŠKD bola PhDr. Slávka Dudinská. Oddelenie navštevuje 18 žiakov (1. r. – 8 ž., 2. r. – 10 ž.). Vychovávateľkou  v II. oddelení ŠKD je Daniela Vašková. Oddelenie navštevuje 17 žiakov (3.r.-10 ž., 4. r. – 7 ž.) V ŠJ sa stravovalo sa 27 žiakov a štyria pedagógovia. V šk.r.2009/2010 prospelo 50 žiakov, čo je 100%. Dostatočnou nebol klasifikovaný žiaden žiak. Od marca 2010 otvorila  ZUŠ vo Veľkom Šariši v našej škole elokované pracovisko, kde začala s vyučovaním hudobného odboru. Žiaci vo veku od 5 do 18 rokov mali možnosť navštevovať hudobnú teóriu a vyučovanie hry na gitare, klavíri, flaute a husliach. V jesennom období v čase od 18. 11. do 20. 11. 2009, kedy pre vysokú chorobnosť u 36 % našich žiakovna respiračné ochorenia a vírusové ochorenia bolo potrebné so súhlasom hlavného hygienika okresu a zriaďovateľa školy i KŠÚ vyhlásiť na tri pracovné dni chrípkové prázdniny.  V rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov riaditeľ školy absolvoval v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky inovačné vzdelávanie v rozsahu 130 hodín, čím získal osvedčenie o odbornom vzdelávaní v predmete informatická výchova. Mgr. Jana Stedinová je účastníčkou projektu Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku pre primárne vzdelávanie, Mgr. Adriana Nováková je zapojená do vzdelávania v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a od 1. 9. 2010 je prijatá na dvojročné špecializačné vzdelávanie na PU PdF – odbor špeciálna pedagogika. Vychovávateľka v ŠKD, PhDr. Slávka Dudinská, úspešne absolvovala DPŠ na PU FF v Prešove, čím si doplnila pedagogické vzdelanie. Všetci pedagogickí pracovníci sú v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov prihlásení na vzdelávanie v MPC v Prešove. Do prvého ročníka  šk.r.2010/2011 bolo zapísaných 15 žiakov, z toho 2 žiakom bol udelený odklad školskej dochádzky. V tomto školskom roku sa futbalový turnaja o Pohár Záhradníčka uskutočnil v rámci projektu Otvorená škola pre šport v septembri 2009. Bol spojený s kvízom o športe a olympijských hrách a besedou s futbalistom a trénerom Mikulášom Komanickým. Na podujatí sa zúčastnilo osem futbalových družstiev zo základných a špeciálnych škôl okresu prešov. Víťazom turnaja boli žiaci ŠZŠ z Malého Slivníka. Zapojili sa aj do separovaného zberu druhotných surovín, v ktorom sme odovzdali do zberných surovín 5 250 kg starého papiera. Okrem toho sme zberali SABI hliníkové fólie. Boli zakúpené elektrický klavír a gitary pre vyučovanie v ZUŠ, vizualizér a klikery pre žiakov a učiteľov, doplnený edukačný software pre vyučovanie jednotlivých predmetov, opravená didaktická technika a PC technika. V rámci projektu OŠ pre šport boli zakúpené športové potreby. Doplnená bola učiteľská i žiacka knižnica o nové aktuálne publikácie. V rámci projektov škola získala 5 PC staníc, tri notebooky a tri dataprojektory. Pokračovalo sa vo výstavbe šatní pri školskom ihrisku, upravená časť areálu školy. Školský rok bol slávnostne ukončený dňa 30. júna 2010.

              V školskom roku 2010/2011navštevovalo štyri triedy našej školy  51 žiakov, z čoho bolo 21 chlapcov a 30 dievčat. Z 13 cezpoľných, čo je 25,4 % (Veľký Slivník 6 žiakov, Malý Slivník 6 žiaci, Mošurov 1 žiak) a 38 žiakov bývajúcich v Záhradnom, čo je 74,6 % žiakov.  Integrovaní boli v 3. ročníku 2 žiaci. Do školského klubu detí bolo prihlásených 38 žiakov.1. ročník navštevovalo 14 žiakov – triedna učiteľka  Mgr. J. Stedinová.   2. ročník 10 žiakov – triedna učiteľka Mgr. K. Palidrabová, ktorá zastupovala Mgr. Lechmanovú počas MD.  3. ročník 12 žiakov – triedna učiteľka Mgr. A. Nováková.  4. ročník 15 žiakov – triedny učiteľ Mgr. Marián Fabian.   Náboženskú výchovu (rím.-kat.) vyučoval kňaz Mgr. Štefan Sojčák. Náboženskú výchovu (evanjel.) vyučoval kňaz Mgr. Ján Bakalár.  Vychovávateľkou  v I. oddelení ŠKD bola PhDr. Slávka Dudinská.  Oddelenie navštevuje 18 žiakov.Vychovávateľkou  v II. oddelení (1.a 4. ročník) ŠKD je Daniela Vašková. Oddelenie navštevuje 20 žiakov. V ŠJ sa stravovalo sa 35 žiakov a traja pedagógovia. V šk.r.2010/2011 prospelo 51 žiakov, čo je 100%. Dostatočnou boli klasifikovaní z matematiky 2 žiaci a z anglického jazyka 4 žiaci. Vymeškali spolu 2706 hodín, čo je na jedného žiaka 52,46 hodín. Správanie bolo v súlade s vnútorným poriadkom školy. Začiatkom decembra (8. 12.) navštívila našu školu štátna školská inšpekcia, ktorá sa zamerala na kontrolu Školského vzdelávacieho programu, jeho aplikáciu do edukačných plánov a dokumentáciu školy. Po dôkladnej analýze materiálov, prehliadke školy a rozhovore s pedagogickými zamestnancami školská inšpektorka Mgr. J. Nižníková vypracovala záverečné hodnotenie, v ktorom konštatovala, že všetky skúmané dokumenty sú na výbornej úrovni a celkovo školu hodnotila ako nadštandardnú. Do prvého ročníka  šk.r.2011/2012 bolo zapísaných 12 žiakov, z toho 3 žiakom bol udelený odklad školskej dochádzky. V júni pri príležitosti 20. výročia činnosti Metodicko-pedagogického centra v Prešove bol za dlhoročnú spoluprácu a významný prínos pre pedagogickú a odbornú prax ocenený riaditeľ školy Mgr. Marián Fabian. Z rúk generálneho riaditeľa MPC v Bratislave PaedDr. Ivana Pavlova, PhD. si prevzal ocenenie v podobe pamätnej listiny. V tomto školskom roku sa futbalový turnaja o Pohár Záhradníčka uskutočnil v septembri. Zúčastnilo sa na ňom osem futbalových družstiev zo základných škôl okresu Prešov. Víťazom turnaja boli naši žiaci, kto zaslúžene zvíťazili. Aj v tomto školskom roku sa žiaci zúčastnili halového futbalového turnaja v ZŠ Fintice, kde obsadili taktiež prvé miesto. Najlepším hráčom bol vyhlásený Erik Stach a najlepší brankár Denis Kmec. V rámci školy sa uskutočnili aj tieto súťaže žiakov: Slávik Slovenska, kde víťazkou sa stala Amálka Miženková, Hviezdoslavov Kubín – zvíťazila druháčka Tamara Vavrencová.  Školské súťaže  ako Karneval, O najkrajšiu kraslicu, Dary zeme, Zdravá výživa, a ďalšie motivovali žiakov i učiteľov k zaujímavým a kreatívnym výkonom. zapojili do separovaného zberu druhotných surovín, ktoré sme odovzdali do zberných surovín v množstver 3 400 kg triedeného papiera. Celý tretí májový týždeň 29 žiakov a traja pedagógovia našej školy strávili zaujímavé chvíle v škole v prírode vo Vysokých Tatrách. V júni sa naši žiaci zúčastnili dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku autoškoly Delňa v Prešove. Pokračovalo sa vo výstavbe šatní pri školskom ihrisku a to v interiérovej časti, upravená bola časť areálu školy. Školský rok bol slávnostne ukončený dňa 30. júna 2011 za účasti žiakov, pedagogických zamestnancov a starostu obce.

Školské roky 2003 - 2006

V školskom roku 2003/2004 nedošlo k personálnym zmenám v pedagogickom kolektíve školy. V súlade so Zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých ďalších zákonov i vzhľadom k tomu, že doterajší riaditeľ školy Mgr. Marián Fabian zastával túto funkciu už päť rokov, bolo jeho doterajšie funkčné obdobie ukončené k 30. 6. 2004. V máji 2004 bolo vyhlásené zriaďovateľom školy Obcou Záhradné verejné výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ v Záhradnom. Do tohto výberového konania sa prihlásil iba doterajší riaditeľ Mgr. Marián Fabian, ktorý v súlade so zákonom predstúpil pred výberovú komisiu zloženú z členov rady školy a zástupcov obce. Tí v tajnom hlasovaní mu v plnej miere prejavili dôveru a na návrh predsedníčky rady školy Mgr. Adriany Novákovej, ktorá výsledky výberového konania predložila zriaďovateľovi školy, ho starosta obce Ing. Anton Gašpár menoval k 1. 7. 2004 na ďalšie päťročné funkčné obdobie do funkcie riaditeľa Základnej školy v Záhradnom.

Škola naďalej bola štvortriedna s dvoma oddeleniami ŠKD. Navštevovalo ju spolu 70 žiakov zo Záhradného a Malého Slivníka. Škola pracovala podľa prírodovedného variantu UP. V tomto školskom roku ročník opakovala jedna žiačka. K najlepším žiakom patrili Lukáš Gáll, Peter Kmec a Alexandra Kundríková. Zo sedemnástich odchádzajúcich štvrtákov boli traja prijatí na osemročné gymnázia v Prešove. Do prvého ročníka bolo zapísaných 16 žiakov zo Záhradného, Malého i Veľkého Slivníka.

Vzhľadom k tomu, že v apríli 2004 rada školy ukončila svoje funkčné obdobie, uskutočnili sa voľby do novej rady školy. V tajnom hlasovaní boli zvolení Mgr, Adriana Nováková za pedagogických pracovníkov, Ľudmila Husovská za hospodárskych pracovníkov, Daniela Marcinová za rodičov. Za obec a zriaďovateľa boli delegovaní PaedDr. Ľudmila Onofrejová a Jozef Štefančín. Predsedom rady školy bola zvolená Adriana Nováková.

V súlade so zmenou legislatívy došlo od 1. 1. 2004 v regionálnom školstve k zmene financovania základných škôl. Finančné prostriedky garantované štátom boli prideľované v rámci prenesených kompetencií štátnej správy na žiaka a rozdelené na osobné a prevádzkové náklady. Pre tento rok škole boli pridelené finančné prostriedky v celkovej sume 2 096 mil. korún. Financovanie mimoškolskej činnosti a ŠKD bolo financované z originálnych kompetencií.

V rámci edukačných projektov škola pokračovala v projekte Školy podporujúce zdravie a Infovek. Aktívne sme sa zapojili do projektu Otvorená škola pre IKT, kde sme uskutočnili viacero vzdelávacích aktivít pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov. V mimoškolskej činnosti sme pokračovali v organizovaní pravidelných celo obecných podujatí ako sú Vianočná akadémia, fašiangový karneval, Deň matiek, MDD a Šedzikartských folklórnych slávností. Žiaci boli zapojení do viacerých literárnych, enviromentálych, výtvarných a speváckych súťaží. V medzinárodnej výtvarnej súťaži Centropen získala žiačka Michaela Oulická 1. miesto a multimediálny počítač.

Ako odmenu za overovanie Šlabikára pre 1. ročník ZŠ autorky K. Štefekovej a R. Culkovej, sa naši žiaci zúčastnili trojdňového výletu do Bratislavy a okolia, ktorý pre ne pripravilo a v plnej miere financovalo vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana v Bratislave a jeho šéfredaktorka PhDr. Sylvia Madarasová.

V rámci hospodárskej činnosti bol tento rok pre našu školu veľmi úspešný. V rámci investičných projektov sme získali grant v hodnote tridsaťpäť tisíc korún na dostavbu telocvične v prírode a dvadsaťdva tisíc korún na výsadbu zelene, ktoré boli zrealizované v priebehu školského roka.

Vzhľadom k závažnosti stavu statiky stropu, krovu a strechy na budove školy, riaditeľ školy spolu s jej zriaďovateľom nechali vypracovať statický posudok. Ten jasne potvrdil zistené nedostatky, ktoré akútne ohrozovali bezpečnosť žiakov. Havarijný stav bol riešený v spolupráci s MŠ SR, ktoré pridelilo na jeho odstránenie 4,5 mil. korún. Ostatné finančné prostriedky na celkovú prestavbu a rekonštrukcie školskej budovy zabezpečil v rámci spolu financovania zriaďovateľ. Víťazom riadneho výberového konania na celkovú prestavbu  sa stala stavebná firma UNISTAV z Prešova. Tá v tomto roku zabezpečila odstránenie starej strechy, krovu a stropu a pristúpila k celkovej prestavbe budovy.

V školskom roku 2004/2005 bola škola štvortriedna s ročníkmi 1.- 4. Navštevovalo ju 65 žiakov. Pracovala podľa základného variantu UP. Zmena v pedagogickom kolektíve bola iba na poste učiteľa náboženskej výchovy, kde na miesto Štefana Bielaka, ktorý zmenil farnosť, nastúpil nový kňaz Mgr. Štefan Sojčák. Školský klub v dvoch oddeleniach navštevovalo 42 žiakov. V tomto školskom roku prospelo 65 žiakov, čo bolo 100%. Dostatočnou nebol klasifikovaný žiaden žiak. V ŠJ sa stravovalo 35 žiakov a 4 vyučujúci. Do prvého ročníka  šk. r. 2005/2006 bolo zapísaných 18 žiakov, z toho 2 žiakom bol udelený odklad školskej dochádzky. Riaditeľ školy pod gesciou MŠ SR, ŠPÚ a vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana v Bratislave, so žiakmi druhého ročníka overoval experimentálnu učebnicu SJ autorky Zuzany Hirschnerovej.

Vyučovalo sa  v dopoludňajších hodinách v štyroch učebniach v budove Obecného úradu v Záhradnom (učebňa I. triedy a II. triedy) a v budove starého obecného úradu (učebňa III. a IV. triedy). ŠKD malo kmeňovú triedu v učebniach III. a IV. triedy.  Tento stav bol vynútený odstraňovaním havarijného stavu stropu školy a celkovej prestavbou budovy školy. Od septembra sa III. a IV. trieda presťahovali z budovy starého obecného úradu do dvoch uvoľnených tried v budove materskej školy.

V máji 28 žiakov a traja pedagógovia našej školy  absolvovali šesťdňový pobyt v škole v prírode v Slovenskom raji. Učitelia i žiaci sa aktívne zapájali do súťaží a olympiád, ktoré boli organizované v rámci školy, obvodu, okresu i republiky.

V rámci projektu Otvorená škola pre šport sme zorganizovali ďalšie športové podujatia vo futbale a v októbri kvíz s besedou, ktorej sa ako hostia zúčastnili známe osobnosti futbalu pán Ladislav Pavlovič a Ľuboš Micheľ. Na zlepšenie zdravého životného štýlu sme pripravili cvičenie rodičov s deťmi pod vedením diplomovanej rehabilitačnej cvičiteľky. Pokračovali sme v projekte Otvorená škola pre IKT, kde sa uskutočnili vzdelávacie podujatia pre mládež a dospelých zo Záhradného a okolia pod názvom Nebojme sa počítača a S webom do sveta. Tu účastníci získali prvé skúsenosti v práci s Windows, Office a Internetom. Úspešným podujatím bolo aj trojpilierové  podujatie Deti učia rodičov. V januári v rámci prípravného stretnutia sme sa zapojila do projektu Socrates – Comenius 1 – Školské projekty, kde sme privítala na pôde školy zástupcov partnerských škôl z Poľska, Dánska, Švédska, Španielska a Anglicka.

Školský folklórny súbor Hušare pracoval naďalej pod vedením vychovávateľky ŠKD pani Daniely Vaškovej. Navštevovalo ho spolu 39 žiakov našej školy a starších žiakov druhého stupňa základných škôl z regiónu. Korepetítorkou súboru bola Mgr. Adriana Nováková. Súbor sa zúčastnil rôznych vystúpení na pôde obce i mimo nej. K najúspešnejším patrili vystúpenia v Domove sociálnych služieb v Prešove pre dôchodcov a na hornošarišskom folklórnom festivale v Krivanoch. Tradičným vyvrcholením jeho činnosti bola účasť na domácej pôde – Šedzikártskych folklórnych slávnostiach v Záhradnom.

V rámci údržby školy sa pokračovalo s rekonštrukciou porušenej statiky stropu a krovu ako aj s celkovou prestavbou budovy školy. Bola urobená hrubá stavba budovy, nový krov a položená krytina strechy. Boli osadené nové plastové okná a vymurované nové priečky. V jarných mesiacoch boli ukončené odtokové a kanalizačné zvody a začalo sa s inštalačnými prácami v budove školy. Boli urobené podlahy, omietky, maľba interiéru a exteriéru školskej budovy.

Zahájenie  školského roka 2005/2006 bolo v pondelok 5. septembra 2005 no predchádzala mu významná udalosť. V nedeľu 4. septembra 2005 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy našej ZŠ. Program bol zahájený  o 10.30 hod. vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom slávnostnou svätou omšou spojenou s udelením sviatosti birmovania mládeže, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup metropolita Košickej arcidiécezy.

Po jej ukončení sa všetci pozvaní, medzi ktorými nechýbali významné osobnosti, ako  minister školstva Martin Fronc, riaditeľ sekcie základného školstva MŠ SR Miroslav Toth , poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký, poslanec Národnej rady SR Stanislav Kahanec, zástupcovia štátnej správy, štátnej školskej inšpekcie, starosta obce Ing. Anton Gašpár s poslancami obecného zastupiteľstva, riaditeľ školy  Marián Fabian, predchádzajúci riaditelia tunajšej školy a široká verejnosť sa v sprievode spoločne presunuli k novostavbe, kde ich na vyzdobenom nádvorí očakávali žiaci a pracovníci školy s chlebom a soľou. Po slávnostnom privítaní sa ujal slova pán starosta obce Anton Gašpár, ktorý všetkých prítomných srdečne privítal o stručne oboznámil s genézou vývoja školstva v obci a poďakoval všetkým zainteresovaným za pomoc pri komplexnej rekonštrukcii budovy základnej školy. Po ňom riaditeľ školy Marián Fabian vo svojom príhovore predstavil ciele,  aktivity a úspechy súčasnej školy.

Pred slávnostným prestrihnutím pásky sa prítomným prihovorili aj minister školstva Martin Fronc a kandidát na župana prešovského samosprávneho kraja MUDr. Dušan Hruška.

Po prestrihnutí stuhy nové školské priestory vysvätil Mons. Alojz Tkáč. Potom už kroky prítomných viedli do novučičkých priestorov školy, ktoré v priebehu dvoch rokov boli prestavané stavebnou firmou Unistav z Prešova a veľkou mierou prispeli i pracovníci verejno-prospešných prác z obce. Slávnosť pokračovala slávnostným obedom a posedením v priestoroch MKS, kde sa hosťom v kultúrnom programe predstavili žiaci našej školy.

V tomto školskom roku školu navštevovalo v štyroch triedach 66 žiakov z obcí Záhradné, Mošurov  a Malý a Veľký Slivník. Škola pracovala naďalej podľa jazykového variantu UP. V pedagogickom kolektíve došlo iba k jednej zmene, kde učiteľku anglického jazyka Mgr. Danu Vargovú vystriedala PhDr. Katarína Nálepová. ŠKD pracovalo v dvoch zmiešaných oddeleniach s celkovým počtom 43 prihlásených žiakov. Aj v tomto roku prospelo 66 žiakov, čo bolo 100%. Dostatočnou nebol klasifikovaný žiaden žiak. Z 21 odchádzajúcich žiakov boli na osemročné gymnázia v Prešove prijatí dvaja žiaci. Ostatní  navštevujú obvodovú školu vo Finticiach a ZŠ v Ľuboticiach a v Prešove. Riaditeľ školy naďalej úzko spolupracoval s ŠPÚ v Bratislave a vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana v Bratislave. So žiakmi tretieho ročníka bol zapojený do experimentálneho overovania učebnice SJ pre 3. ročník ZŠ autorky Z. Hirschnerovej. Do prvého ročníka  šk.r.2006/2007 bolo zapísaných 16 žiakov, z toho 4 žiakom bol udelený odklad školskej dochádzky.

Škola bola naďalej zapojená do projektu Infovek pod číslom 0424, projektu Školy podporujúce zdravie v rámci ktorého pravidelne organizuje podujatia v prospech zdravého životného štýlu žiakov, rodičov a pedagógov. Od novembra bola naša škola zapojená v rámci Infoveku aj do jeho podprojektu Otvorená škola, kde organizovala vzdelávacie kurzy práce s IKT pre padagogickú verejnosť, žiakov s rodičmi v rámci projektu Deti učia rodičov. Zapájali sa do rôznych projektov prostredníctvom Internetu a Infoveku. Od apríla bola zapojená do projektu Digitálni Štúrovci v rámci vzdelávania nezamestnaných matiek, matiek na materskej dovolenke a seniorov nad 65 rokov. V tomto školskom roku bola zapojená aj do projektu Otvorená škola pre šport. Organizovala mnoho zaujímavých a úspešných športových podujatí pre žiakov z celého okresu Prešov. V tomto školskom roku sme sa aktívne zapojila do projektu Socrates – Comenius 1 – Školské projekty – Spice project pod názvom A Learning Journay, v rámci ktorého sa po traja učitelia zúčastnili projektových stretnutí v meste Viernoles v Španielsku a Ribe v Dánsku. Na aktivitách projektu sa pravidelne zúčastňujú všetci žiaci našej školy.

 

Školské roky 1997-2003

 

Po odstupivšej riaditeľke PaedDr. Beáte Priščákovej bol do funkcie riaditeľa školy menovaný Mgr. Marián Fabian z Prešova, ktorý predtým pracoval ako riaditeľ Základnej školy v Uzovskom Šalgove. Pretože do prvého ročníka nastúpilo v tomto školskom roku 22 prvákov, čím vzrástol počet žiakov na 62, Školská správa v Prešove umožnila zmeniť organizáciu školy z dvojtriednej na trojtriednu školu s ročníkmi 1.- 4. Ako tretia učiteľka nastúpila Mgr. Adriana Grešová, čerstvá absolventka PdF UPJŠ v Prešove. Vychovávateľkou v ŠKD bola naďalej Mgr. Senderáková, ktorá v jednom zmiešanom oddelení pracovala s 20 zapísanými žiakmi. V škole mali žiaci možnosť navštevovať krúžky nemeckého jazyka a hudobno-pohybový. Kvalitnú prácu učiteľov so žiakmi potvrdili výsledky prijímacích pohovorov na osemročné gymnázium, kam boli prijatí žiaci Jana Maťašovská, Zuzana Sopková a Juraj Kovaľ.
1. Aj v tomto období pokračovala výborná spolupráca školy s obecným úradom, materskou školou a rodičovským združením. Spoločnými silami bolo vytvorených mnoho úspešných kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Medzi najvydarenejšie patrili Vianočné akadémie, oslavy Dňa matiek, Dňa detí, otvorenie MKS, školské karnevaly, súťaže v speve a recitovaní. V nich najúspešnejšie reprezentovali našu školu v speve ľudových piesní Paľko Oravec, ktorý v súťaži spomedzi vyše sedemdesiat tisíc súťažiacich z celého Slovenska postúpil až do finále, ktoré sa za garancie operného speváka svetového mena pána Petra Dvorského uskutočnilo v júni 1996 v Piešťanoch. Tam za sprievodu Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava pod vedením primáša Miroslava Dudíka spieval spoločne s ostatnými finalistami i maestrom Dvorským pred vypredaným hľadiskom prekrásne ľudové piesne. V tom čase školu v speve výborne reprezentovali aj Ivana Stachová, Richard Husovský a Veronika Bujnovská. V recitovaní a literárnej tvorbe sa v dobrom svetle predstavili V. Kundríková a M. Barteková, ktoré v okresnej súťaži Kytica domovine obsadili 1. miesto. Dátum, ktorý sa zapíše do histórie školy je i 26. september 1997, kedy za prítomnosti Ing. J. Oravca bol uvedený do života náš školský časopis Záhradníček. Pri jeho zrode stáli učitelia a jeho prvý šéfredaktor Jakub Štofaník - žiak 4. ročníka ZŠ.

Výrazný úspech na poli literárnom dosiahla škola v školskom roku 1998/99. V celoslovenskej súťaži školských časopisov, ktorú organizovala Matica slovenská, zo 154 súťažiacich časopisov náš Záhradníček sa umiestnil na krásnom 3. mieste. Od tohto roku máme aj svoju hymnu školy, ktorú na nápev piesne hudobného skladateľa I. Bázlika otextovali PaedDr. Ľ. Onofrejová a jej synovia.

Potrebné je spomenúť aj vytvorenie spolupráce v rámci kultúrno-spoločenských podujatí s integračným zariadením KOR-GYM z Hertníka.
Spoločnými silami obecného úradu a školskej správy sa podarilo odstrániť dlho pretrvávajúci problém školy, hygiene nezodpovedajúce suché záchody. Po niekoľkých spoločných rokovaniach zainteresovaní našli spoločné riešenie. Obec financovala vonkajšiu časť prestavby a žumpy, zabezpečila pracovníkov. Školská správa dodala vodoinštalačný materiál a odborných pracovníkov. Výrazný podiel na úspešnom priebehu a ukončení prestavby mali aj rodičia žiakov. Najmä pán Husovský a pán Bujnovský. V tom čase bol vymaľovaný aj celý interiér školy. Následne po tom boli asanované suché WC a urobená terénna úprava v ich priestoroch.
V školskom roku 1999/2000 došlo zasa k zmenám v učiteľskom kolektíve školy. Počas hlavných letných prázdnin sa učiteľka Mgr. Adriana Grešová vydala za občana USA pána Bruce Buchanana a spoločne odcestovali do USA. Na jej miesto nastúpila čerstvá absolventka PdF v Prešove Mgr. Miroslava Vancová. Tá sa v októbri vydala, prijala manželovo priezvisko Anderková a presťahovala sa z Prešova do Veľkého Slivníka.Koncom augusta odišla na materskú dovolenku i druhá učiteľka tunajšej školy Mgr. Adriana Novaková. Na jej miesto nastúpila Mgr. Mária Zahatňanská, skúsená učiteľka s praxou aj v materskej škole.
O rok neskôr, v októbri 2000 došlo k ďalším zmenám v učiteľskom kolektíve . Do dôchádzajúcu vychovávateľku v ŠKD Mgr. Margitu Senderákovú nahradila pani Slávka Dudinská z Prešova. O mesiac na to po odchode Mgr. Miroslavi Anderkovej na materskú dovolenku na jej miesto nastúpila Mgr.Lucia Kuchařová, z Vranova nad Topľou, ale bývajúca v Prešove.
Nezdravý životný štýl, slabá fyzická kondícia a v neposlednom rade často i nezáujem deti, mládeže ale aj dospelých o aktivný pohybvedie k narušeniu zdravého vývoja našej mládeže. Jednou z príčin je aj nedostatok športových plôch.

Pozitívnym príkladom, ako sa dá , aj napriek nepriaznivej finančnej situácii v rezorte školstva, výjsť v ústrety športuchtivej mládeži, je naša Základná škola v Záhradnom. Tu zanietení občania pod vedením starostu obce Ing. Antona Gašpára a v úzkej spolupráci s riaditeľom základnej školy Mgr. Mariánom Fabianom, no najmä finančnej podpory pána Bruce Buchanana, projektu nadácie EKOPOLIS - ETP Slovensko, i materiálnej pomoci Poľnohospodárskeho družstva Sekčov - dvor Záhradné, pedagógov a rodičov, dokázali za niekoľko mesiacov vybudovať viacúčelovú hraciu plochu, ktorá bude slúžiť nie len žiakom ZŠ, ale aj širokej verejnosti. Spolu s tým boli ukončené i dlaždené chodníky okolo školy i ihriska a vybudovaná trieda v prírode pre ŠKD.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v piatok 20. októbra za prítomnosti zástupcov štátnej správy, samosprávy v pôsobnosti mikroregiónu Stráže, učiteľov, rodičov a žiakov. Po slávnostnom príhovore a hymne školy, bol "odštartovaný" turnaj v malom futbale mladších žiakov O pohár Záhradníčka. Slávnostný výkop mal vedúci oddelenia metodiky OŠMaTK OÚ v Prešove PaedDr. Ferdinand Schlosser. Potom už za krásneho slnečného počasia odohrali mladí futbalisti zápasy plné športového nadšenia a radosti z hry. Z piatich zúčastnených škôl v pôsobnosti mikroregiónu Stráže víťaznú trofej získali futbalisti zo ZŠ Kapušany, druhé miesto obsadili žiaci ZŠ Fintice a tretie miesto patrilo domácim organizátorom turnaja , žiakom ZŠ Záhradné.
Vydarené športové podujatie vytvorilo dobrý základ pre pokračovanie v nastupenom trende. Zárukou toho by malo byť aj založenie Školského športového klubu " Radosť" pri ZŠ Záhradné, ktorý združuje oddiely stolnotenisový, šachový, turistický a loptových hier. Jeho založenie a najmä materiálne vybavenie bolo možné zabezpečiť len vďaka finančnej podpore nadácie Hodina deťom. Predvinočné turnaje v stolnom tenise (zúčastnilo sa ho 37 žiakov zo Záhradného a okolitých obcí) a šachu, kde dvanásť žiakov malo možnosť si zmerať sily medzi sebou a víťaz dokonca s juniorskou exmajsterkou Slovenska v tomto krásnom športe potvrdzujú, že to za správny koniec zobrali naozaj zodpovední a zanietení ľudia. Medzi ne patria najmä Jozef Štefančín- predseda ŠŠK, Dušan Damankoš - hospodár ŠŠK, Róbert Schotter - tajomník ŠŠK i ďalší vedúci oddielov a členovia ŠŠK.
V decembri školského roku 2000/2001 bol celý intérier školy vymaľovaný. Vo vstupnej hale školy bola položená nová podlahová krytina a urobený drevený obklad stien. V triedach okolo umyvadiel bol urobený keramický obklad, namontované nové umývadlá, natreté všetky tabule, dvere a zárubne. Na okná od športovej hracej plochy boli namontované ochranné siete.

V školskom roku 2001/2002 došlo k zmenám v pedagogickom zbore. V októbri na základe úspešného absolvovania výberového konania na miesto odbornej asistentky na Fakulte prírodných a humanitných vied v Prešove - katedre pedagogiky získala miesto PaedDr. Mária Zahatňanská. Na jej miesto sa po materskej dovolenke vrátila Mgr. Adriana Nováková. Škola naďalej bola štvortriedna  a navštevovalo ju 63 žiakov. Vzhľadom k tomu, že v tomto roku sa zvýšil záujem o školský klub až na 30 žiakov, bolo otvorené aj druhé oddelenie. Na miesto druhej vychovávateľky nastúpila pani Daniela Vašková. V školskej jedálni sa stravovalo 28 žiakov školy.

V tomto školskom roku začala škola spolupracovať s vydávateľstvom Orbis Pictus Istropolitana a Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave pri overovaní Šlabikára pre 1. ročník ZŠ autorky Kamily Štefekovej. Úspešnú prácu s touto experimentálnou učebnicou, ktorú overoval a pripomienkoval riaditeľ školy Mgr. Marián Fabian, verejne prezentoval aj v televíznej reláci Doma s Markízou.

Významným úspechom našich žiakov pod vedením pani učiteľky A. Novákovej a vychovávateľky S. Dudinskej bolo umiestnenie sa v zlatom pásme literárnej súťaže Čarovný príbeh, ktorého vyhlasovateľom bola firma Coca-Cola. Za víťazstvo získali dvojdňový výlet pre celú triedu na hrade Smolenice a pre školu knihy v hodnote 10.000.-SKK. K významnej udalosti tohto školského roka patrí aj získanie multiediálnej učebne v rámci projektu Infovek. Na je slávnostnom otvorení 30. mája 2002 sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, prednosta Okresného úradu v Prešove Ing. Benč, pracovníci Štátnej školskej inšpekcie v Prešove a jej riaditeľ Dr. Švidroň, starosta obce Ing. Gašpár, žiaci a ich rodičia i ďalší hostia.
V súlade so Zákonom č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a samosprávy sa od 1. júla 2002 stala zriaďovateľom našej školy Obec Záhradné.

V školskom roku 2002/2003 došlo k ďalším zmenám v pedagogickom kolektíve školy. Z materskej dovolenky sa vrátila PaedDr. Beáta Priščáková a školu opustili Mgr. Lucia Šándorová a Mgr. Miroslava Anderková, ktoré ju počas materskej dovolenky zastupovali. Vzhľadom k tomu, že vzrástol počet žiakov školy, bola vytvorená ďalšia trieda. rozšíril sa aj počet pedagogických pracovníkov o Mgr. Janu Stedinovú, ktorá predtým pracovala v ZŠ v Petrovanoch. V ŠKD bolo otvorené druhé oddelenie, do ktorého ako vychovávateľka nastúpila Daniela Vašková, ktorá predtým pôsobila v ZŠ Važecká v Prešove. V tomto školskom roku sa škola aktívne zapojila do projektov INFOVEK a ŠKOLY PODPORUJÚCE ZDRAVIE. Pri škole naďalej pôsobil ŠŠK Radosť, ktorý organizoval športové podujatia na úrovni obce a okresu. K významným úspechom školy patrili najmä druhé miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín Alexandre Kundríkovej a prvé miesto v celoslovenskej výtvarno - ekologickej súťaži EKO 03, kde vavrín víťaza získala žiačka Michaela Oulická.

Významným podujatím tohto školského roka bol I. ročník Šedzikartských folklórnych slávností, na ktorých sa predstavilo deväť školských detských folklórnych súborov z okresu Prešov. Ako hosť vystúpil svetoznámi folklórny súbor Šarišan z Prešova.

V rámci údržby školy boli urobené chodníky okolo budovy školy a zábradlie pred budovou školy.  

 

Školské roky 1982-1996

 

Do roku 1986 v učiteľskom byte býval pán Dulin s rodinou. Po jeho odsťahovaní sa bola pridelená jedna miestnosť na zriadenie kancelárie, ktorú nábytkom vybavila Okresná školská hospodárska správa v Prešove. V ďalších miestnostiach mala svoje sídlo ľudová knižnica. V tomto období bolo vymenených 64 školských lavíc, zakúpené tri skrine a dve katedry. V spolupráci s rodičmi bola postavená časť školskej ohrady, asanovaný sklad uhlia a dreva, kde okrem iných pomáhali najmä pán J. Cvanciger, J. Oravec, J. Tvardzík a S. Krajňák. V tom čase sa pripravovala aj plynofikácia školskej budovy. Rodičia pomáhali pri betónovaní pivničných priestorov pre vytvorenie kotolne, zemných prácach na prípojke plynového potrubia, upratovali po murároch a maliaroch. Obecným úradom bol zakúpený eternit na pokrytie strechy, okapové žľaby a zvody i brizolit na omietnutie budovy. Od 1. februára 1990 bola v škole zriadená školská družina, v ktorej s tridsiatimi žiakmi začala pracovať pani Mgr. Margita Senderáková.
Koncom školského roku 1990/91 odišla do dôchodku pani Kancírová a na jej miesto nastúpila Mgr. Mária Maľarová, ktorá v tunajšej škole vyučovala tri roky. Za jej pôsobenia bolo zavedené v škole prezúvanie sa žiakov a odkladanie kabátov v chodbe školy. Za pomoci pánov Krajňáka, Kovalčíka a Kažimíra boli zhotovené vešiaky, lavičky a regály na prezuvky. V chodbe bola položená nová podlahová krytina. Po ukončení plynofikácie sa 7. novembra 1990 začalo po prvýkrát vykurovať v školských priestoroch plynovými kotlami.. Veľkú zásluhu na tom mal pán Oravec, tajomník OÚ, ktorý sa osobne pričinil o uvedenie kotlov do prevádzky. Spoločne s rodičmi a obecným úradom bola asanovaná stodola a maštale, vymenená krytina strechy, okapové žľaby a omietnutá celá budova školy i sklad na školskom dvore. Za pomoci starostu obce Ing. Gašpara bola vybavená šatňa školskej družiny vešiakmi a prenosnými lavičkami. Na školskom dvore boli postavené futbalové bránky a žrde na šplh.
V školskom roku 1993/94 pani Maľarovú, odchádzajúcu do dôchodku, vo funkcii riaditeľky školy vystriedala PaedDr. Beata Štofková - Priščáková. Na mieste druhého učiteľa sa v tomto školskom roku vystriedali štyria učitelia. Najprv bol dočasne poslaný učiť dôchodca pán Husovský, ktorý už v predchádzajúcom školskom roku vyučoval na polovičný úväzok. Po štrnástich dňoch školská správa zabezpečila na toto miesto kvalifikovanú učiteľku pani Martinu Grigerovú, ktorej však sťažené podmienky málotriednej školy nevyhovovali a ostala len týždeň. V posledný septembrový deň zavítal pán Igor Muličák. Podobne ako jeho kolegyňa nevydržal veľmi dlho, iba do konca decembra. Od 10. januára nastúpila na miesto učiteľky pani Adriana Nováková.
V školskom roku 1995/96 došlo opäť k zmene vo vedení školy.

 

Školské roky 1968-1981

 

Pani Anna Dulinová so žiakmi školy

 

Koncom školského roka sa uskutočnil v Prešove 1. Celoslovenský festival detského folklóru, do ktorého bol vybratý aj súbor Husiarka. Obstál veľmi dobre. Vystupoval aj vo večernom koncerte víťazov. Súbor žal úspechy aj v ďalšom školskom roku. Zúčastnil sa na oslavách storočnice Živeny v Prešove, v okresnom kole detskej folklórnej súťaže, na krajskej slávnosti v Levoči i na 2. Celoslovenskom festivale detského folklóru v Prešove.
V júni roku 1969, za spolupráce s JRD v Záhradnom, bol položený asfaltový koberec na školský dvor. V školskom roku 1969/70 navštevovalo školu 78 žiakov v 1. -5. ročníku. V týchto i ďalších školských rokoch súbor Husiarka úspešne reprezentoval školu na okresných i krajských súťažiach a prehliadkach. Napríklad 8. júna - okresná súťaž ZUČ v Prešove s chorovodom "Rusadle, rusadle" - 2. miesto, 12. 6. - účasť na folklórnom festivale hornošarišských piesní a tancov v Raslaviciach, 19.6. - účasť na krajských slávnostiach spevu a tanca v Levoči, 21. - 23. 6. - nahrávanie pre televíznu reláciu Lastovička v Banskej Bystrici. V marci 1972 odišla pani učiteľka Jakubčová na materskú dovolenku. Na jej miesto nastúpila pani A. Pečitová zo Strážskeho, ktorú o pár mesiacov vystriedala M. Durkošová.
Školský rok 1972/73 sa začal 4. septembra. V 1. -5. ročníku bolo spolu 77 žiakov, z toho len 7 prvákov. Hneď v septembri sa zúčastnili v Prešove na výstave detskej knihy, spojenej s kvízom a kultúrnym programom, kde vystupovali aj Hušare. O mesiac navštívili Bábkové divadlo z Košíc, ktoré učinkovalo v Prešove. V rámci úpravy agitačného strediska boli v decembri vymaľované obidve triedy. V zime toho istého roku sa súbor Hušare zúčastnil v Poprade na krajskej súťaži ZUČ. Obsadil 2. miesto. 14. júna 1973 dostala Miestna ľudová knižnica v Záhradnom, ktorú viedla pani Dulinová , titul "Vzorná knižnica." Cez prázdniny sa začala generálna oprava školského bytu. Boli vymenené podlahy, kúrenie, z kuchyne bola urobená kúpeľňa a detská izba, z komory kuchyňa a pribudovala sa špajza a chodba. Neskôr bol dostavaný komín a vymenené okná. Spolu stála oprava bytu 120 tisíc korún.
V školskom roku 1974/75 navštevovalo školu 73 žiakov. Pretože v obci nebola materská škola, bol v tomto roku zavedený prípravný ročník pre budúcich prvákov. Schádzali sa raz týždenne na tri hodiny pod vedením pani Dulinovej. V dňoch 1.-4. augusta sa súbor Hušare zúčastnil na nakrúcaní celovečerného filmu Z chlapčeka vojak, za réžie národného umelca Martina Ťapáka. Nakrúcalo sa v obci Torysa.
Od školského roku 1975/76 boli žiaci piateho ročníka preradení do ZDŠ Fintice, kam odišla učiť aj pani učiteľka Kancírová. Škola v Záhradnom ostala dvojtriedna. Na jeseň, keď JRD potrebovalo pomoc pri zbere zemiakov, zapojili sa aj žiaci miestnej školy. Odpracovali 140 hodín a nazbierali 80 vriec zemiakov. Radosť im urobila návšteva bábkového divadla v Prešove, kde zhliadli hru Zlatý kľúčik. Cez prázdniny bola vymaľovaná celá školská budova zvnútra i zvonka. Boli natreté aj okná. Do prvej triedy bola osadená parketová dlažba.
Školský rok 1976/77 sa začal s 57 žiakmi. Dňa 26. decembra miestny zbor pre občianske záležitosti po prvýkrát uskutočnil v obci slávnostný akt uvítania detí do života. Kultúrny program so žiakmi 3. a 4. ročníka pripravila pani Dulinová. Významná pre žiakov zo Záhradného bola nedeľa 17. februára, kedy navštívili spolu s učiteľmi v Prešove DJZ a pozreli si predstavenie Píšťalka plná pesničiek. V rámci letnej aktivity pracovali žiaci na JRD pri zbere jahôd a ríbezlí. Odpracovali 400 hodín. Zapojili sa aj do zberu liečivých rastlín. Odovzdali 1 kg suchého kvetu hluchavky bielej, 3 kg bazy čiernej a 4 kg suchej pomarančovej kôry. Suchá jeseň roku 1977 a vykopanie studne v susedstve školy spôsobili škole veľké problémy s vodou. Stav vody v studni poklesol na minimum. Tieto problémy trvali až do jarných dažďov.
Pri kopaní základov na kultúrny dom sa našli významné pozostatky zo slovanského osídlenia: roh z tura divého, úlomok zásobnice z rímskych čias (1. storočie nášho letopočtu), ale aj iné pozostatky. Identifikovali ich členovia Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Po dvadsaťročnom pôsobení manželov Dulinových v tunajšej škole sa na riaditeľských i učiteľských miestach vystriedalo viacero pedagógov.

 

Pani Anna Kancírová so žiakmi školy


V roku 1981 vystriedala pána Dulina vo funkcii riaditeľa školy pani Anna Kancírová. Počas jej deväťročného pôsobenia sa na miestach druhého vyučujúceho vystriedalo deväť učiteliek, ktoré po roku - dvoch odchádzali na materskú dovolenku alebo iné učiteľské miesto. V tom čase bola škola dvojtriedna. Priemerný počet žiakov sa pohyboval okolo 57 žiakov na školský rok.


 

Školské roky 1945-1968

 

Prvý povojnový školský rok, 1945/46, bol slávnostne otvorený 3. septembra. Škola v Sedikarte bola rozšírená na trojtriednu, pretože ju navštevovalo 112 žiakov. Učiteľský zbor tvorili Anna Hamišáková, Vojtech Heimlich - dočasný učiteľ a Judita Kolarčíková - výpomocná učiteľka. Po návrate Jozefa Hamišáka V. Heimlich odišiel do Vagaša (Lada).
Ako osvetový referent bola vymenovaná J. Kolarčíková. V tejto funkcii však nebola dlho, vymenila ju A. Hamišáková. Pod jej vedením po dvojročnej prestávke nacvičili Sedikartskí žiaci divadelnú hru Dedinský krutáň. Mala veľký úspech. Zisk zo vstupného bol venovaný na opravu javiska.
Od 15. 2. 1949 bola v Tulčíku utvorená neúplná stredná škola. Zo Sedikarta tam odišlo 36 žiakov 6.-8. ročníka. Dochádzali denne peši 3 km tam a 3 km naspäť. Osvetová činnosti v obci pokračovala. Nacvičovali sa divadelné predstavenia , organizovali brigády, zbery, výstavy kníh a začal sa kurz ruštiny.
27. 8. 1950, po dostavaní garáže pre autobus, bola v obci slávnostne zahájená autobusová doprava Záhradné - Prešov. Program na oslavu pripravili žiaci pod vedením učiteľov. Zároveň bola urobená zbierka na Kóreu. Nazbieralo sa 1365 Kčs.
8. 10. 1950 pod vedením učiteľského zboru bol založený v obci Československý zväz mládeže. Voľby urobil F. Blaňár. V tom istom čase bola v škole otvorená i pionierska organizácia. Učiteľka A. Hamišáková začala s vedením kurzov šitia a varenia, ktoré trvali niekoľko mesiacov. Kurzy boli zakončené výstavkou a čajovým večierkom.
V školskom roku 1951/52 mala škola 77 žiakov. Na slávnostnom otvorení školského roku sa zúčastnilo veľa rodičov, ku ktorým sa prihovoril aj predseda MNV Juraj Pecúch a školský referent Ján Pecúch. V tomto roku sa začalo namiesto osláv Dňa matiek s oslavou MDŽ 8. marca. Urobil sa nábor do Zväzu československo-sovietskeho priateľstva.
Cez prázdniny r. 1953 nastali zmeny v učiteľskom zbore. Riaditeľ školy J. Hamišák bol prepustený zo školských služieb. Odišiel do "výroby". Nastúpil na miesto plánovača v hospodárskom kombináte v Prešove. Učiteľka A. Hamišáková bola preložená na 8-ročnú strednú školu vo Veľkom Šariši. Celá rodina sa vysťahovala zo Záhradného do Prešova začiatkom septembra 1953 J. Hamišák, riaditeľ školy, pôsobil na tunajšej škole nepretržite od 1. apríla 1929, až do roku 1953.
Školský rok1953/54 už slávnostne otváral nový riaditeľ školy Juraj Jurčo. Druhé miesto na škole obsadila jeho manželka Margita. 14. 9. sa rodina J. Jurča nasťahovala do školského bytu. Spolu tu pôsobili až do roku 1961.
Od 1. septembra 1961 do funkcie riaditeľa školy nastúpil Ľudovít Dulin spolu s manželkou Veronikou. Treťou učiteľkou bola Jana Račková, ktorá tu učila už aj predchádzajúci rok. Tí spoločne rozprúdili v obci i kultúrno-spoločenské podujatia a mimoškolskú činnosť.
V školskom roku 1965/66 bola zahájená na Slovensku súťaž tvorivosti mládeže. Zapojili sa do nej aj žiaci zo Záhradného so starými detskými hrami a tancami z tunajšieho regiónu, ktoré nacvičila pani Dulinová.Tanečný súbor (dievčatá 3.,4. a 5. ročníka) bol pozvaný na krajské slávnosti detských súborov v Levoči.
Začiatkom prázdnin bola škola opravená. Boli osadené nové okná, dvere, okapové rúry a celá škola bola vymaľovaná. Ukončené bolo aj oplotenie. Od 1. januára odišla pani Dulinová na materskú dovolenku a na jej miesto nastúpila A. Hermanová. V tom istom roku Miestna ľudová knižnica v Záhradnom, ktorú naďalej viedla pani Dulinová, dostala čestné uznanie rady KNV v Košiciach a finančnú odmenu 3 600.-korún na zakúpenie nových kníh.
25. až 30 . marca nastúpili žiaci prvykrát na jarné prázdniny. V tomto týždni bol v II. triede zavedený vodovod a nainštalovaný bojler na ohrievanie vody. V máji boli prestavané komíny a do školy bola zakúpená švédska debna na výuku telesnej výchovy. 4. júna nastúpila po materskej dovolenke späť do vyučovacieho procesu pani Dulinová a zo školy odišla učiteľka pani M.Hudáková, ktorá v Záhradnom pôsobila 5 rokov. Na jej miesto nastúpila pani A. Jakubčová. V novembri 1968 bol do školy zavedený telefón.


 

Učitelia pôsobiaci v škole po roku 1922

 


Jozef Hamišák (stojí vľavo)
Po jeho odchode na základnú vojenskú službu sa tu vystriedali viacerí učitelia, ale Imrich Tobiáš sa v r. 1925 vrátil. Veľmi sa usiloval o to, aby bola škola vybavená potrebnými učebnými pomôckami, čo sa mu aj podarilo. V tom čase bolo aj vysadených 21 ovocných stromov v školskej záhrade. Celý areál bol oplotený. V r. 1928 sa začali v škole hrať divadelné predstavenia s dospelou mládežou. Prvá divadelná hra bola Čertov mlyn. V školskom r. 1927/28 sa zvýšil počet žiakov zo 65 na 95, preto bolo potrebné školu rozšíriť. Začalo sa s prístavbou jednej triedy a bytu pre učiteľa. Keďže od novembra 1928 až do apríla 1929 ostala škola bez učiteľa, bol vypísaný konkurz na učiteľské miesto. Získal ho Jozef Hamišák z Prešova. Začal učiť od apríla 1929. V septembri toho istého roku bola slávnostne odovzdaná do užívania pristavená nová trieda. Vysvetil ju tulčícky farár J. Szilagy. V jednej triede učil Jozef Hamišák a v druhej jeho manželka Anna. Bývali v školskom byte. Pod ich vedením sa začali rozvíjať v škole i v obci osvetová a kultúrna činnosť. Nacvičovali recitácie, spevy, divadelné hry, usporadúvali majálesy, výlety, vatry, ale aj zbierky pre chudobné deti. V školskom roku 1931/32 bolo založené rodičovské združenie, ktoré hneď od začiatku dobre pracovalo. Školský rok 1936/37 bol zaujímavý tým, že žiak 7. ročníka Ján Oravec bol prijatý do gymnázia v Prešove. Bol to prvý sedikartský študent. Ďalším bol v r. 1938 Rudolf Blaňár.23. 9. 1938 bola vyhlásená mobilizácia. Narukoval aj riaditeľ školy J. Hamišák, ktorý sa však o pár mesiacov vrátil naspäť do školy. Počas vojny muselo byť častokrát na niekoľko týždňov vyučovanie prerušené, pretože školu obsadili nemeckí vojaci. 2. september 1944 ostane pre Záhradné pamätným dňom. Silné bombardovanie usmrtilo 9 mladých ľudí, zničilo 13 obytných domov, 16 stodôl a spôsobilo veľké škody aj na školskej budove.
 

Učitelia pôsobiaci v škole do roku 1922

Títo učitelia sú zaznamenaní len podľa ústneho podania starších osôb, kedže na škole žiadnych písomných záznamov zo starších čias niet. Foldváry pôvodným slovenským menom Zajac, bol prvý kvalifikovaný učiteľ na tejto škole.Vyučoval po maďarsky. Odišiel na rím. katol. školu do Prešova. Ličko, ten bol nekvalifikovaný a po ôsmych rokoch školu opustil. Bol zamestnaný pri železnici. Údajne bol dobrým kántorom. Školu musel opustiť, nakoľko o ňu sa uchádzali kvalifikovaní učitelia. Po ňom nastúpil Čatáry o tom bližšie sa nič nevie, pretože len krátku dobu pôsobil na škole. Zo susednej obce Terni prišiel kántor - učiteľ Štofko. Ten si vzal za manželku dedinské dievča. Pozdejšie kúpil menší statok v Balpotoku a na radu lekára vzdal sa učiteľstva a odišiel do Balpotoka, kde hospodáril. Po ňom prišiel Július Ravasz rodák z Nižného Šebeša bolo to v roku 1911. Keď v roku 1914 vypukla svetová vojna, narukoval a viac sa do Sedikarta nevrátil. Učiteľstva sa zriekol. Stal sa aktívnym dôstojníkom a po prevrate vstúpil do československej armády. Tu sa stal zradcom, lebo prezradil Maďarom vojenské plány, bol odsúdený k smrti. Z väzenia ušiel do Maďarska a tam aj zomrel. Jeho nástupcom bol len za niekoľko týždňov Ciulis. Škola nemala učiteľa až do roku 1917. Deti chodili za istý čas do Terni. Na školu dosadená potom bola ženská sila v osobe Mária Ebergényi. Maďarka, ktorá z počiatku veľmi zle hovorila po slovensky. Na krátku dobu prešla do Malého Slivníka, ale o niekoľko mesiacov sa znova vrátila na tunajšiu školu a tu pôsobila až do roku 1922. Do prevratu v tejti rýdzo slovenskej obci sa vyučovalo maďarsky. Slovenská reč bola len ako výpomocná o čom svedčia i maďarské katalógy. Menovaná učiteľka behom posledných rokov svojho učinkovania onemocnela a dostala jednoročnú zdravotnú dovolenku. Za ten čas ju zastupoval jej nezletilý brat, menom Jozef Ebergényi, mravne spustlý 14 až 16 ročný chlapčisko, ktorý neslýchané veci vystrájal v škole, čo malo za následok to, že jedného dňa gazdovia nemohúc to už ďalej trpieť, školu zatvorili, až do návratu učiteľky z nemocnice. Dňa 1. septembra 1922 do školy bol prišiel ako náhradný učiteľ už Slovák Imrich Tobiáš rodom z Prešova, ktorý až do 1. decembra 1922 zastupoval nemocnú učiteľku. Toho dňa menovaná učiteľka zriekla sa učiteľského miesta a dotyčný náhradný učiteľ bol menovaný za dočasného učiteľa.


 

Vnik Základnej školy v Záhradnom

 

V tejto časti uvádzame vacmenej autentické výpisy z kroniky školy, ktoré zapísali jednotliví jej riaditelia a najmä zakladateľ školskej kroniky učiteľ a riaditeľ školy Jozef Hamišák, pôsobiaci v tejto škole od roku 1929 do roku 1953, teda v čase, keď obec sa ešte nazývala Sedikart. Presný dátum zriadenia tunajšej školy sa nezachoval. Škola v obci bola zriadená asi okolo roku 1850. Terajšia budova je už na treťom mieste. Predtým škola sa nachádzala na hornom konci dediny v obyčajnej drevenej sedliackej chalupe a v nej vyučoval jednoduchý gazda menom J. Hudaček sedliacke deti čítaniu a písaniu. Pozemok, na ktorom táto školská budova stála, prináležal k "dochodkom kantor-učiteľa", ako záhrada pod názvom Škola. Po rokoch bola vybudovaná nová školská budova, už z kameňa, a to na južnom konci dediny blízko kostola. V tejto budove vyučovalo sa až do roku 1916. V tom istom roku bola dokončená nová, terajšia škola. Stará školská budova bola malých rozmerov, preto bolo potrebné sa postarať o novú budovu. Túto starú budovu i so záhradou občania predali veľkostatkárovi grófovi Senyeimu. Ten potom dal pozemok na ktorom je vybudovaná terajšia škola. Starú budovu neskôr veľkostatkár predal roľníkovi Jurajovi Bednárovi a ten po menšej oprave urobil v nej obchod i krčmu. Roku 1914 pod dozorom terňanského farára Antona Mikitu, ako predsedu školskej stolice bola teda vystavaná terajšia školská budova. Plány na budovu urobil sám predseda školskej stolice, ktoré bývalými maďarskými úradmi boli schválené. Prvá svetová vojna prerušila stavbu školy a tá bola ukončená až v roku 1916. Prácu murársku vykonal murár Ringer zo Solivaru pri Prešove. Na robotníkov dozeral kurátor školy Turek Leopold.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
    Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
  • +421 51 4557721
    +421 940624429

Fotogaléria